Miksi nykypolitiikan mukaiset reseptilääkkeet eivät voi toimia – Thorsten Polleit

(Tämä puheenvuoro pidettiin Euroopan parlamentin kuulemistilaisuudessa Strasbourgissa Ranskassa heinäkuun 14. päivänä 2009.)

Syy tuholle

Tekevätkö valtiot riittävästi taistellakseen tätä finanssi- ja talouskriisiä vastaan? Onko hyvä asia, että keskuspankit ovat leikanneet korkotasot käytännössä nollaan ja lisänneet rahan tarjonnan perustaa dramaattisesti tukeakseen finanssisektoria? Estyykö lama, jos valtiot ympäri maailmaa keräävät valtavia alijäämiä pyrkimyksenä vahvistaa kysyntää, tuotantoa ja työllisyyttä?

Jotta voimme vastata näihin kysymyksiin totuudenmukaisesti, meidän täytyy diagnosoida romahduksen syyt ja muodostaa sen jälkeen kunnollinen tie ulos siitä. Diagnoosi voidaan todeta yhdellä lauseella: Valtiot ovat aiheuttaneet finanssi- ja talousromahduksen tukahduttamalla vapaat markkinat. Ja resepti tämän romahduksen päättämiseksi on seuraava: Ainoastaan vapaat markkinat, ei valtio, voi päättää sen.

Romahduksen analyysi

Jotta tämä on nähtävissä, täytyy luottomarkkinoiden romahduksen syyt analysoida käyttämällä luotettavaa – tarkoittaen itävaltalaista – taloustiedettä.

Romahdus on lopputulos valtion kontrolloimasta fiat-rahajärjestelmästä. Valtioiden omistamat keskuspankit pitävät yllä monopolia rahan tarjonnassa ja he lisäävät sitä tyhjästä laajentamalla kiertoluottoja (circulation credit). Tällainen rahataloudellinen järjestelmä luo väistämättä epätasapainoa.

Kiertoluottojen nousu laskee markkinoiden korkotasoja alle niiden luontaisten tasojen – tarkoittaen tasoja, jotka vallitsisivat ellei luottojen tarjontaa olisi keinotekoisesti lisätty. Alaspäin manipuloitu korkotaso houkuttelee lisäinvestointeja ja lietsoo samaan aikaan kulutuksen kasvuun nykyisillä tuloilla säästöjen kustannuksella. Tämän seurauksena rahan tarjonnan lisäys saa kokonaisrahataloudellisen kysynnän ylittämään resurssien kapasiteetin taloudessa – talous alkaa elämään yli varojensa.

Ennemmin tai myöhemmin nouseva rahan tarjonta työntää hintoja ylös, olivat ne sitten kulutushyödykkeiden tai omaisuuserien (kuten esimerkiksi osakkeiden, velkakirjojen, talojen, kiinteistöjen jne.) hintoja. Nousevat hinnat ovat tosiaankin luonteenomainen piirre pahamaineisen inflatoriselle valtion sponsoroimalle fiat-rahajärjestelmälle.

Tämän lisäksi keinotekoisesti tukahdutettu korkotaso siirtää lisääntyvästi niukkoja resursseja enemmän aikaa kuluttavien pääomahyödykkeiden tuotantoprosesseihin – kulutushyödykkeiden tuotantoprosessien kustannuksella. Vaikka rahan tarjonnan lisäys alustavasti voimistaa taloudellista toimintaa, seuraava noususuhdanne on, jokseenkin traagisesti, taloudellisesti kestämätön ja sitä tulee seuraamaan laskusuhdanne.

Jos injektio lisärahaa ja –luottoja tyhjästä olisi kertaluontoinen tapahtuma, noususuhdanteen purkautuminen ei otaksuttavasti kestäisi kauaa. Markkinoiden toimijat palauttaisivat heidän toivomansa suhteen kulutuksen, säästöjen ja investointien välille – jota luottojen ja rahan laajentaminen häiritsee – ja tämä paljastaisi virheinvestoinnit. Markkinoiden kysyntä tippuisi vailla yritysten odotuksia ja kannattamattomat sijoitukset likvidoitaisiin. Harhakuvaisen taloudellisen laajentumisvaiheen luomat työpaikat täytyisi leikata.

Valitettavasti nykyisessä valtion sponsoroimassa fiat-rahajärjestelmässä luottojen ja rahan lisäyksen luominen tyhjästä ei ole kertaluontoinen tapaus. Heti kun vapaiden markkinoiden voimat ilmoittavat korjausprosessista – toisin sanoen viestittävät lähestyvästä taantumasta – yleinen mielipide vaatii vastatoimenpiteitä.

Tämä puolestaan ei valu hukkaan keskuspankkien kohdalla. Rahatalouden päättäjät lisäävät luottojen ja rahan tarjontaa vielä enemmän, tuoden siten korkotasot jopa vielä alemmille tasoille. Toisin sanoen rahapolitiikka taistelee romahduksen korjausta vastaan turvautumalla nimenomaiseen keinoon, joka alkujaan aikaansai romahduksen.

Toisinaan tällainen strategia saattaa toimia. Lähestyvä taantuma (laskusuhdanne) voidaan, korkotasojen laskun keinoin, kääntää ympäri toipumiseksi (noususuhdanne). Murray N. Rothbard selittää miksi

Nousuhdannetta pidetään yllä ja edellä sen väistämätöntä lopputulemaansa toistuvilla ja kiihtyvillä elvyttävän pankkiluoton annoksilla.1

Kuitenkin heti kun luottolaajentuminen todella pysähtyy, paljastuu väistämätön sopeutuminen ja yritykset likvidoivat epäkurantteja sijoituksia ja leikkaavat kannattamattomia työpaikkoja. Mitä kauemmin heikentyvää noususuhdannetta pidetään yllä, sitä suurempia ovat virheinvestoinnit jotka täytyy korjata ja sitä suurempia ovat menetykset tuotannossa ja työllisyydessä.

Epäilemättä korkotasoja tukahduttava rahapolitiikka on valtavirran taloustieteilijöiden laajasti ylistämä keino taloudelliseen toipumiseen. Juuri tämä kyseinen vakaumus lainaa älyllisen tukensa valtioille ja niiden keskuspankeille toimintapolitiikan jatkamiselle, joka alkujaankin aiheutti tuhon.

Ludwig von Mises tiesi yleisön ideologisesta vastenmielisyydestä korkotasojen nostolle ja hän asetti seuraavan traagisen tapahtumaketjun seuraavasti:

Yleisön mielessä lisää inflaatiota ja lisää luottolaajentumista ovat ainoa lääke pahuutta vastaan, jonka inflaatio ja luottojen laajentaminen ovat saaneet aikaan.2

Mutta Mises oli hyvin tietoinen, että korkotasojen painaminen yhä alemmille tasoille ei ratkaise ongelmaa. Hän kirjoitti:

Talousjärjestelmään vaikuttava aaltomainen liike, toistuvat nousukaudet joita seuraa laskukaudet, on väistämätön tulos pyrkimyksistä, toistettuna yhä uudelleen, alentaa markkinoiden kokonaiskorkotasoa luottolaajentumisen keinoin. Ei ole mitään keinoa välttää luottolaajentumisen aikaansaamaa noususuhdanteen lopullista romahdusta. Ainoa vaihtoehto on, että joko kriisi saapuu aikaisemmin vapaaehtoisen tulevien luottolaajennusten hylkäämisen seurauksena tai myöhemmin lopullisena ja täydellisenä katastrofina siihen kohdistuvalle valuuttajärjestelmälle.3

Vaara vapaiden markkinoiden tuhoamisesta täysin

Kuten yllä on mainittu, totuudenmukainen diagnoosi sairauden syistä on välttämätöntä ratkaisujen löytämiseksi. Jos hyväksyy itävaltalaisen taloustieteen tarjoaman – varsinaisen kiistämättömästi oikean – diagnoosin sairaudesta, tulee vetää kaksi johtopäätöstä.

Ensinnäkin, enemmän luottoja ja rahaa alemmilla korkotasoilla eivät voi, ja eivät pysty, estämään lopullista tuhoa, jonka on aiheuttanut liian paljon luottoja ja rahaa. Toiseksi – ja tämä näkökohta ei välttämättä herätä ihmisten huomiota heti – valtioiden pyrkimykset taistella korjausta vastaan tulevat tuhoamaan sen vähän mitä vapaiden markkinoiden järjestyksestä on jäljellä.

Tämä tulee selväksi tarkasteltaessa liikepankkien yksityisen omistajuuden roolia nykyisessä luottomarkkinoiden turbulenssissa. Liikepankit ovat rahan pääasiallisia tuottajia niiden myöntäessä lainoja yksityisille kotitalouksille, yrityksille ja julkisille tahoille.

Pankkien omistajat ovat kuitenkin kasvavissa määrin huolestuneet, että lainaajat saattavat epäonnistua hoitamaan luottojaan sovitusti. Tämän seurauksena he käskevät pankinjohtajiaan pidättäytymään uusimasta erääntyviä lainoja – puhumattakaan laajentamasta pankin luottoaltistumista. Jos pankit vaativat lainaajia maksamaan takaisin lainansa, rahavaranto laskee ja tämä saa liikkeelle mukautumiset, joita enemmistön mielipide niin paljon vihaa.

Ylläpitääkseen nykyisen luottojen ja rahan tarjonnan tason valtio saattaa haluta (ja saattaa löytää) yleisön tuen kansallistaakseen suuria osia pankkisektorista. Silloin se voisi pakottaa kansallistetut pankit laajentamaan luottoja ja rahaa yrityksille, kotitalouksille ja valtioille – poliittisesti soveliaalla tavalla.

Sanomattakin on selvää, että tällainen kehitys saa aikaan ongelmia kaikkein suurimmassa mahdollisessa mittakaavassa. Se asettaa valtion kontrolliin päätöksistä kuka saa luottoja ja millä ehdoilla ja tällainen talous kääntyy (ennemmin tai myöhemmin) käsky- tai suunnitelmataloudeksi.

(Ainoa) tie ulos

Tätä taustaa vasten on vedettävä johtopäätös, että valtion interventionismi rahatalouden alueella on itse asiassa saanut aikaan hirvittävää vahinkoa. Viimeisin luottomarkkinoiden sekasorto on erinomainen todiste siitä, että interventionismi ei saavuta sille asetettuja tavoitteita.

Kuten Mises kirjoittaa:

Interventionismi ei ole taloudellinen järjestelmä, tarkoittaen ettei se ole menetelmä, joka mahdollistaa ihmisille saavuttaa heidän päämääränsä. Se on pelkästään menettelytapojen järjestelmä, joka häiritsee ja aikanaan tuhoaa markkinatalouden. Se haittaa tuotantoa ja vahingoittaa tarpeiden tyydyttämistä. Se ei tee ihmisiä rikkaammiksi, se tekee ihmiset köyhemmiksi.4

Ainoa tie pois tuhosta on palata kestävään rahaan – tarkoittaen vapaiden markkinoiden rahaan – yksityistämällä valtiojohtoinen rahajärjestelmä. Vapaiden markkinoiden järjestys, jossa ihmiset vapaasti päättävät yleisesti hyväksytyistä vaihdannan välineistä, tukeutuisi otaksuttavasti kultaan, mutta mahdollisesti myös muihin välineisiin (esimerkiksi hopeaan, platinaan ja niin edelleen).

Tarve paluulle kestävään rahaan ei ole, kuten eräät hysteeriset vastustajat ja valtavirran taloustieteilijät saattavat pitää yllä käsitystä, ideologisesti motivoitunutta. Päinvastoin, se voidaan loogisesti johtaa Misesin prakseologiasta tai ihmisen toiminnan logiikan tieteestä – ainoastaan vapaiden markkinoiden raha on yhteensopiva ylläpitämään vapaiden markkinoiden järjestystä.

Tämä globaali rahataloudellinen tuho on osoitus totuudesta, jota Mises ja hänen seuraajansa ovat esittäneet prakseologian perusteella, nimittäin että valtion kontrolloima fiat-raha tulee epäonnistumaan. Se viestittää meille, että on korkea aika etsiä perustavanlaatuista rahataloudellista uudistusta: paluuta vapaiden markkinoiden rahaan, suojelemaan ja ylläpitämään ihmisten vapautta ja taloudellista hyvinvointia.

Viitteet

1 Murray Rothbard, For A New Liberty (Ludwig von Mises Institute, 2006 [1973]), s. 237.

2 Ludwig von Mises, Human Action (Fox & Wiley, 1996), s. 576–7.

3 Ibid., s. 572.

4 Ludwig von Mises, Interventionism: An Economic Analysis (The Foundation for Economic Education, 1940), s. 77.

Lataa PDF-versio
Alkuperäinen artikkeli: Why the Current Policy Prescriptions Cannot Possibly Work

Panamalla ei ole keskuspankkia – David Saied

Nykyisessä Bretton Woodsin jälkeisessä “rahataloudellisen järjestyksen” ja koordinoidun keskuspankki-inflaation maailmassa monet, jotka muutoin ovat myötämielisiä argumenteille keskuspankkeja vastaan, uskovat että keskuspankin poistaminen on saavuttamaton, utopistinen unelma.

Tosielämän esimerkkiä siitä kuinka markkinoiden valitseman rahapolitiikan järjestelmä toimii ilman keskuspankkia ei ole tarvetta hakea menneisyydestä. Esimerkki löytyy nykypäivän Keski-Amerikasta, Panaman tasavallasta, maasta, joka on elänyt ilman keskuspankkia itsenäisyydestään lähtien hyvin menestyksekkäästi ja vakaassa makrotaloudellisessa ympäristössä.

Keskuspankin puuttuminen Panamassa on luonut täysin markkinavetoisen rahan tarjonnan. Panaman markkinat ovat valinneet Yhdysvaltain dollarin de facto valuutakseen. Maa joutuu ostamaan tai hankkimaan dollarinsa tuottamalla tai viemällä oikeita hyödykkeitä tai palveluilta; se ei voi luoda rahaa tyhjästä. Vähintäänkin tällä tavalla järjestelmä on samanlainen verrattuna vanhaan kultakantaan. Vuosittainen inflaatio viimeisenä 20 vuotena on ollut keskimäärin 1 prosentti ja mukana on ollut myös hintadeflaation vuosia: 1986, 1989 ja 2003.

Panamalainen inflaatio on yleensä 1 ja 3 pistettä alempi kuin Yhdysvaltain inflaatio; sen aiheuttaa pääosin Fedin vaikutus maailmanmarkkinoiden hintoihin. Markkinavetoinen järjestelmä on luonut erittäin vakaan makroekonomisen ympäristön. Panama on Latinalaisen Amerikan ainoa maa, joka ei ole kokenut rahataloudellista romahdusta tai valuuttakriisiä itsenäistymisen jälkeen.

Panama CPI

Kuten useimpien Amerikan maiden, Panaman valuutta pohjautui 1800-luvulla kultaan ja hopeaan, kierrossa ollen useita erilaisia hopeakolikoita ja kultapohjaisia valuuttoja. Hopeapeso oli valittuna valuuttana; kuitenkin Yhdysvaltain dollarin on ollut myös osittain kierrossa isthmian rautatien takia – ensimmäinen Atlantin ja Tyynen valtameren yhdistävä rautatie – jonka yhdysvaltalainen yritys rakensi vuonna 1855. Alunperin Panamasta tuli Espanjasta itsenäinen vuonna 1826, mutta se integoitui Kolumbiaan. Pienestä koostaan johtuen se ei kuitenkaan pystynyt välittömästi irtautumaan Kolumbiasta kuten Venezuela ja Ecuador tekivät. Vuonna 1886 Kolumbian hallitus asetti useita määräyksiä pakottaen hyväksymään valtion fiat-paperirahan. Panaman avoin talous, kuljetukseen ja kauppaan pohjautuessaan, ei pystynyt yksinkertaisesti hyötymään tästä; pääsanomalehden vuoden 1886 pääkirjoitus kertoo:

maapallolla ei ole yhtään valtiota, varmasti ei yhtään kaupallista keskusta, jossa peruuttamattoman valuutan julkistamisen tuhoisia seurauksia koettaisiin kuin Panamassa. Kaikki mitä kulutamme täällä on maahantuotua. Meillä ei ole tuotteita ja voimme lähettää rahaa ainoastaan vaihdannassa siihen mitä tuodaan.

 
Maasta tuli itsenäinen vuonna 1903 Yhdysvaltain tukemana, koska sillä oli intressi rakentaa kanaali Panaman läpi. Uuden valtion kansalaiset epäluuloisina vuoden 1886 pakotetun kolumbialaisen fiat-paperirahakokeilun jäljiltä päättivät sisällyttää artikla 114 vuoden 1904 perustuslakiin, joka sanoo:

Tasavallassa ei ole pakotettua fiat-paperivaluuttaa. Jokainen kansalainen voi hylätä minkä tahansa setelin, jota hän pitää epäluotettavana

Tällä artiklalla kaikki kierrossa olevat valuutat ovat de facto ja markkinavetoisia. Vuonna 1904 Panaman hallitus allekirjoitti rahataloudellisen sopimuksen sallien Yhdysvaltain dollarin lailliseksi maksuvälineeksi. Aluksi panamalaiset eivät hyväksyneet dollaria; he katselivat sitä epäluuloisina, suosien hopeapesojen käyttöä. Greshamin laki kuitenkin ajoi hopeakolikot pois kierrosta.[1]

Vuonna 1971 hallitus hyväksyi pankkilain, joka salli erittäin liberaalin ja avoimen pankkijärjestelmän ilman mitään valtiollista keskitettyä pankkien valvontaa, ja vahvisti ettei veroja voida periä korosta tai finanssijärjestelmän luomista maksutapahtumista. Pankkien lukumäärä hyppäsi 23:sta vuonna 1970 125:n vuonna 1983, useimpien ollen kansainvälisiä pankkeja. Pankkilaki tuki kansainvälistä lainausta, ja koska Panamassa on alueellinen verojärjestelmä, lainojen voitot tai ulkomaiset maksutapahtumat ovat verovapaita.

Tämä ja monien ulkomaisten pankkien läsnäolo mahdollistaa järjestelmän kansainvälisen integraation. Toisin kuin muissa Latinalaisen Amerikan maissa Panamalla ei ole valuuttakontrolleja. Kun kansainvälinen pääoma virtaa järjestelmään, pankit lainaavat ylimääräisen pääoman ulkomaille välttäen yleiset haitat, epätasapainon ja korkean inflaation, jotka muut maat kohtaavat vastaanottaessaan valtavia pääomaruiskeita.

Finanssipolitiikalla on hyvin vähän liikkumavaraa sillä valtionvarainministeriö ei voi lyödä alijäämäänsä rahaksi. Lisäksi finanssipolitiikka ei vaikuta rahan tarjontaan; jos valtio yrittää nostaa rahan tarjontaa supistumisen aikana hankkimalla velkaa ulkomaisilta markkinoilta ja pumppaamalla sitä järjestelmään, pankit kompensoivat ja ottavat ylimääräisen rahan kierrosta lähettämällä sen ulkomaille.

Pankit eivät pysty koordinoimaan inflaatiota runsaan kilpailun ja tosiasian takia, että (toisin kuin Yhdysvaltain pankkijärjestelmä edes ennen Fediä) ne eivät laske liikkeelle seteleitä. Yhdysvaltain pankkijärjestelmälle niin tutut paniikit ja talletuspaot 1800-luvulta eivät ole tapahtuneet Panamassa, ja pankkien epäonnistumiset eivät leviä muihin pankkeihin. Useita ongelmissa olleita pankkeja on ostettu – ennen talletuspakojen kehittymistä – suurten pankkien toimesta voittojen houkuttelemana, joita alennetuilla omaisuuserillä voi tehdä.

Talletussuojaa ja viimekäden rahoittajaa ei ole, joten pankkien täytyy toimia vastuullisella tavalla. Huonot lainat tulevat osakkeenomistajien maksettaviksi; kukaan ei tule tukemaan näitä pankkeja, jos ne joutuvat ongelmiin.

Useiden vuosien noususuhdanteissa kerääntyneiden virhesijoitusten jälkeen pankit alkavat välttämättömän huonojen luottojen likvidoinnin. Koska ei ole olemassa keskuspankkia tarjoamassa edullista luottoa, taantuma alkaa ilman rahatalouspolitiikan väliintuloja. Pankit luovat siten välttämättömän supistumisen markkinavoimia totellen. Panaman taantumat luovat yleisesti deflaation, joka lepyttää kuluttajat ja myös jouduttaa toipumisprosessia vähentämällä liiketoimintakuluja.

Ainoastaan tosiasia, että laki ei salli palkkojen joustoa alaspäin pitkittää taantumia enemmän kuin ne muutoin kestäisivät.

Deflaatiot tapahtuvat ilman keynesiläisten taloustieteilijöiden ennustamia hirveitä seurauksia; ja maa, nyt demokraattisen vallan alaisena, kokee sen neljännen vuoden taloudellista kasvua reilusti yli 7 prosentilla. Siten poliitikkojen, jotka ovat sanoneet että keskuspankin poistaminen on epärealistista, ei tarvitse kuin tutustua Panaman makrotaloudelliseen ympäristöön, joka on ollut suotuisa yli 100 vuotta, oivaltaakseen että tosiasiassa se ei ole pelkästään mahdollista vaan myös hyvin suotuisaa. Selkeästi ei valtion pakottamaa fiat-valuuttaa, ei keskuspankkia ja ei korkeaa inflaatiota toimivat mainiosti tässä pienessä maassa. Kuka voi väittää etteivät nämä poliittiset toimenpiteet toimisi suuremmissa talouksissa?

Viitteet:

[1] Carlos E. Ramirez, Monetary History of Panama, s. 5.

Lataa PDF-versio
Alkuperäinen artikkeli: Panama Has No Central Bank

Amerikan taloudelliset myytit – David Saied

Valtavirran taloustieteilijät ja niin kutsutut asiantuntijat ovat täyttäneet suurimman osan amerikkalaisten mieliä monilla taloudellisilla myyteillä, joita media jatkuvasti vahvistetaan ja joita toistellaan kaduilla. Nämä myytit ovat parhaassa tapauksessa virheellisiä, toisinaan perustuen puolitotuuksiin. Suurin osa niistä on yksinkertaisesti väärin. Kuulemme ja luemme niitä joka päivä: ”inflaatio” aiheuttaa nousevat öljyn hinnat; kulutus on talouskasvun kaikkein tärkein elementti; matalat korot auttavat taloutta; valtion kulutus auttaa ”elvyttämään” taloutta; on ”kriisi” energiasta ja monia muita. Käsittelemme kaikkein yleisimpiä ja käymme läpi todellisuutta näiden myyttien takana.

Inflaatio- ja energiamyytit

Inflaatio – tai paremminkin hintojen yleinen nousu [1] – ja nousu energiahinnoissa ovat asioita, jotka ovat aina luoneet lukuisia taloudellisia myyttejä. Seuraavat ovat muutamia kaikkein yleisimpiä.

1. Myytti: ”Riippuvuus ulkomaisesta öljystä”

Tämä myytti esittää, että öljyhintojen ongelma johtuu Amerikan ”riippuvuudesta” ulkomaisesta öljystä. Ollen yksi pahimmista taloudellisista myyteistä, se vetoaa taloudellisiin isänmaallisuuteen ja ksenofobisiin tunteisiin, jotka ovat toisinaan läpitunkevia Yhdysvalloissa.

Korkealla öljyn hinnalla ei ole mitään tekemistä sen alkuperän kanssa; öljyn hinta määräytyy kansainvälisillä markkinoilla. Jos Yhdysvallat tuottaisi 100 prosenttia kuluttamastaan öljystä, hinta olisi edelleen sama, jos maailmanlaajuinen kysyntä ja tarjonta pysyisivät samoina. Öljy on raaka-aine, joten Yhdysvalloissa tuotetun barrelin hinta on periaatteessa sama kuin missä tahansa muussa maassa tuotetun öljybarrelin hinta, mutta kulut työstä, maasta ja lainsäädännöllisistä vaatimuksista ovat yleensä korkeammat Yhdysvalloissa kuin kolmansissa maissa. Näiden kustannusten alentaminen tukisi tarjontaa. Tarjonnan lisäys, joko Yhdysvalloissa tai muualla, painaa hintoja alemmaksi.

Tuotteen maahantuonti ei tarkoita ”riippuvuutta” siitä. Tämä on kuin sanoisi, että kun ”maahantuomme” ruokaa läheisestä kaupasta olemme ”riippuvaisia” kaupasta. Yleensä juuri päinvastainen pitää paikkansa; viejät ovat riippuvaisia meistä, koska olemme asiakas. Lisäksi maahantuonti yleensä tarkoittaa alhaisemmalla hinnalla ostamista siinä missä tuottaminen Yhdysvalloissa usein tarkoittaa kulutusta korkeammilla hinnoilla. Tämän voi todeta halvoilla maahantuoduilla tuotteilla, joita voimme ostaa Kiinasta, vertaamalla näitä usein samoja tuotteita korkeampiin hintoihin Yhdysvalloissa valmistettuna. Uskomatonta asiassa on, että protektionistit väittävät toisaalta että Amerikkaa pitäisi ”suojella” halvalta maahantuonnilta, mutta kun on kyse öljystä, he sanovat että meitä pitäisi ”suojella” ”kalliilta tuontiöljyltä.”

Useimmat, ellei kaikki, öljyn kalliimmat hinnat voidaan selittää rahan tarjonnan laajentamisella tai dollarin arvon alentamisella. Syy ei ole ulkomaisissa tuottajissa; syypää on keskuspankkimme.

2. Myytti: ”Inflaation aiheuttaa nousevat öljyn hinnat”

Väärin. Jos rahan tarjonta pysyisi vakiona, silloin yhden tuotteen kuten öljyn hinnan nousu aiheuttaisi hinnan alennuksen muissa tuotteissa. Jos öljyyn kulutetaan enemmän rahaa, silloin rahaa on vähemmän käytettävissä muihin tuotteisiin. Tämä puolestaan aiheuttaa pudotuksen muiden tuotteiden kysynnässä, mikä pienellä viiveellä aiheuttaa pudotuksen muiden tuotteiden hinnoissa. Todellisuudessa inflaatio on aina rahataloudellinen ilmiö, jonka aikaansaa rahan tarjonnan lisäys keskuspankkien korkotason alennustoimien seurauksena.

3. Myytti: ”Nykyisen inflaation aiheuttaa miljoonien uusien asiakkaiden lisääntynyt kysyntä Kiinassa ja Intiassa”

Aluksi tämä myytti vaikuttaa todelta. Miljoonat uudet asiakkaat ovat tulleet markkinoille ja siten on olemassa kovempi kysyntä useimmille tuotteille, mikä vaikuttaisi aikaansaavan korkeammat hinnat. Huomaamatta jää kuitenkin, että nämä uudet kuluttajat ovat myös uusia tuottajia. Yleensä useimmat ihmiset tuottavat paljon enemmän kuin kuluttavat, koska useimpien työntekijöiden täytyy tuottaa enemmän kuin he ansaitsevat palkkana (elleivät he tee näin, he menettävät työpaikkansa). Vaikkakin pitää paikkansa, että näiden uusien kuluttajien ansioista kysyntä on noussut, tarjonta on noussut vielä enemmän heidän lisääntyneen tuotantonsa vuoksi. Tämä on selvästi nähtävissä tiheinä hintojen pudotuksina useimpien Kiinassa tuotettujen tuotteiden kohdalla. Toisaalta ainoa tapa, jolla nämä uudet työntekijät voivat lisätä kulutustaan ylitse heidän ansioidensa, on luotto. Joten palaamme takaisin todelliseen syylliseen inflaation takana: luottolaajentuminen rahoitusmarkkinoilla keskuspankkien interventioiden takia.

Kulutusmyytit

Valtavirtaan nämä myytit on asettanut pääosin keynesiläiset tai kysyntäpuolen taloustieteilijät, jotka pyrkivät vaikuttamaan julkiseen politiikkaan.

4. Myytti: ”Kulutus on talouden kaikkein tärkein elementti”

Kulutus on tosiaankin tärkeä vapaassa taloudessa: erityisesti kuluttajien vapaus ostaa hyödykkeitä esteettömiltä markkinoilta. Kuitenkin avain pitkäaikaiseen taloudelliseen kasvuun on investoinnit (säästöt), jotka ovat kulutuksen vastapuoli. Julkinen politiikka joka edistää kulutusta – kuten alhaisia korkotasoja – tekee niin säästöjen kustannuksella. Vähäisemmät säästöt tarkoittavat vähemmän investointeja; talous joka ei säästä tai investoi tulee kuluttamaan kaikki resurssinsa ja päätyy lopulta konkurssiin.

5. Myytti: ”Liiallinen kulutus on vapaiden markkinoiden kapitalistisen järjestelmän ominaisuus”

Väärin. Liiallista kulutusta aiheuttaa pääosin keskuspankkien keinotekoisen alhaiset korkotasot, jotka edistävät alhaisempia säästöjä ja korkeampaa kulutusta kuin tapahtuisi luonnostaan. Tällä hetkellä säästötilien todellinen korkotaso on negatiivinen. Siten ei ole mitään taloudellista järkeä säästää. Koska nämä samat politiikat saavat hinnat nousemaan, on järkevää kuluttaa välittömästi mahdollisimman paljon ennen kuin hinnat nousevat. Näemme siis että liiallisen kulutuksen aiheuttaa valtion politiikat eikä vapaiden markkinoiden kapitalistinen järjestelmä.

6. Myytti: ”Fedin korkopolitiikka voi auttaa taloutta”

On hämmentävää kuinka useimmat amerikkalaiset – mukaan lukien useat niistä jotka taistelivat ankarasti 1900-luvulla keskitettyä suunnittelua vastaan – uskovat, että rahoitusmarkkinat ja talous hyötyvät Fedin keskitetystä manipulaatiosta ja vaikutuksesta.

Ylläpitääkseen alhaisen korkotason tavoitteensa Fedin täytyy lisätä likviditeettiä rahan tarjontaan luomalla rahaa hankkimatta lisää reservejä. Tämä on sitä huonomaineista rahan luomista ”tyhjästä”, jota niin monet arvostelevat. Monet uskovat tämän keinotekoisen likviditeettiruiskeen luovat taloudellista piristystä ja edistävän kasvua. Vaikkakin se luo ilmeisen tuottavat olosuhteet, nämä rahataloudelliset ruiskeet joudutaan ennen pitkää ”ostamaan takaisin”. Tämä takaisinmaksu tapahtuu korkeampina hintoina, niin kutsuttuna inflaationa.

Alhaiset korkotasot luovat myös valtavan siirtymän markkinoiden luonnollisen korkotason ja Fedin asettaman korkotason välille. Rahan kysynnän ja tarjonnan – pääosin säästöjen ja muiden talletusten tarjonnan ja luottojen kysynnän – tulisi asettaa korkotasot normaaleilla esteettömillä markkinoilla. Riskin tulisi myös kuulua osana markkinoiden asettamia korkotasoja.

Kun Fedi alentaa keinotekoisesti korkotasoja, se tekee niin alle markkinoiden tason, joka muodostuisi rahan kysynnän kokonaistarjonnan ja –kysynnän leikkauspisteeseen. Taso alle markkinatason luo korkeamman kysynnän luotoille; siten ihmiset ja yritykset velkaantuvat tavanomaisten tasojen yläpuolelle. Toisaalta alhaiset säästötilien tasot ajavat ihmiset nostamaan rahoja, alentaen varojen tarjontaa markkinoilla. Nämä siirtymät ovat lopulta tapahtuvan luottokriisin ytimessä, joka seuraa keinotekoisen alhaisten korkotasojen aiheuttamaa noususuhdannetta.

Nykyisten riskialttiiden rahoituskriisien aikana useimmat ihmiset vaatisivat preemiota tallettaakseen rahansa pankkiin. Lisäksi nykyisen likviditeettipulan tulisi merkitä alhaisempaa markkinoiden rahan tarjontaa. Molempien voimien tulisi painaa korkotasoja ylös. Jos markkinat olisivat häiriöttömät (tarkoittaen ilman Fedin interventioita), korkotasot olisivat korkeammat, eivät matalammat.

Nämä ja monet muut absurdit taloudelliset myytit ovat myrkyttäneet valtavirran amerikkalaisten mielet. Huolimatta oletettujen vapaiden markkinoiden voimien saapumisesta molempiin pääpuolueisiin 1980- ja 1990-luvuilla, uusia interventiollisia myyttejä vaikuttaa nousevan esiin lähes päivittäin. Vapaiden markkinoiden puolestapuhujien ja taloustieteilijöiden täytyy jatkaa kamppailua näitä vahingollisia taloudellisia myyttejä vastaan.

Viitteet:

[1] Vaikkakin inflaatio on rahan tarjonnan lisääntyminen, käytämme sanaa sen yleisessä populistisessa määritelmässä, ts. kuvaamaan yleistä hintojen nousua

Lataa PDF-versio
Alkuperäinen artikkeli: America’s Economic Myths

Deflaation anatomia – George Reisman

Kuukausi tai pari sitten esillä olleet pelot deflaatiosta ovat nyt nopeasti väistymässä ja saattavat pian hävitä kokonaan. Siitä huolimatta deflaatio on aihe, joka on tärkeää ymmärtää oikein.

Deflaatiota pidetään yleensä synonyymina laskeville hinnoille. Taloustieteessä ei voi olla pahempaa virhekäsitystä. Laskevien hintojen kutsumisesta ”deflaatioksi” seuraa perinpohjainen sekaannus vaurauden ja taantuman välillä. Tämä siitä syystä, että pääasiallinen syy laskeville hinnoille on taloudellinen kehitys, jonka olennainen piirre on lisääntyvä tuotanto ja tavaroiden ja palveluiden tarjonta, mikä luonnollisesti saa hinnat laskemaan.

Kuitenkin deflaatio-termi on läheisesti kytköksissä liikevoittojen putoamisen ja yllättävän ja merkittävästi suuremman lainojen takaisinmaksun ilmiön kanssa, seurauksenaan laajalle levinneet maksukyvyttömyydet ja konkurssit. Voittojen putoaminen ja yllättävän jyrkkä lisäys velkataakkaan ovat luonnollisesti pääasiallisia laman oireita.

Siten hyvin läheinen syy vauraudelle, nimittäin lisääntyvä tuotanto ja tarjonta, sekoitetaan lamaan ja laajalle levinneeseen köyhtymiseen, joka seuraa taantumia. Tämä liittyy myös läheisesti ylituotannon käsitteen järjettömyyksiin, joka väittää että olemme köyhiä koska olemme rikkaita.

On ymmärrettävä, että laskeviin hintoihin on yleisesti kaksi erillistä syytä. Ensimmäinen on tuotannon ja tarjonnan lisäys, jota ei koskaan, ei koskaan tule sekoittaa deflaatioon, lamaan tai köyhyyteen. Toinen on vähentyminen rahan määrässä ja tai kulutuksen määrässä talousjärjestelmässä. Laskevat hinnat on ainoa vaikutus, joka niille on yhteistä. Ne eroavat syvällisesti muissa vaikutuksissaan.1

On olennaista ymmärtää, että lisääntyvän tuottavuuden aiheuttamat laskevat hinnat eivät laske yleistä tai keskimääräistä voittotasoa talousjärjestelmässä ja ne eivät tee velkojen takaisinmaksua vaikeammaksi. Todellakin siinä laajuudessa kuin tällaiset laskevat hinnat kohtaavat lisääntyvän rahamäärän ja nousevan kulutusvolyymin, ja ovat tulosta pelkästään tosiasiasta, että tuotannon ja tarjonnan lisäys ylittää lisäyksen rahassa ja kulutuksessa, niihin liittyy positiivinen voittotason nousu ja suurempi helppous maksaa takaisin velkoja.

Juuri tästä olisi kyse kultakannassa, siinä määrin kuin kullan tarjonta kasvaa vähäisesti vuosi vuodelta jatkuvan ja laajenevan kullankaivantotoiminnan seurauksena, ja kulutusvolyymi suhteessa kultaan kasvaa verrannollisesti. Tällaisissa olosuhteissa talousjärjestelmässä keskiverto myyjä pystyisi myymään alhaisemmilla hinnoilla ja pystyisi samaan aikaan pitämään myyntituotteiden varastoa näillä alhaisemmilla hinnoilla, joka on isompi suuremmassa määrin kuin hinnat ovat alhaisemmat.

Esimerkiksi jos laskevat hinnat ovat seurausta siitä, että rahan määrä ja kulutusvolyymi nousevat talousjärjestelmässä kahden prosentin vuosivauhtia, tuotannon ja tarjonnan noustessa kolmen prosentin vuosivauhtia, keskiverto myyjä pystyy myymään talousjärjestelmässä kolme prosenttia tuotteita hinnoilla, jotka ovat ainoastaan prosentin alhaisemmat. Hänen myyntitulonsa ovat kaksi prosenttia korkeammat, ja juuri tällä on merkitystä hänen nominaalisille voitoilleen ja kyvylleen maksaa takaisin velkoja. Hänen voittonsa ovat korkeammat ja hänen kykynsä maksaa takaisin velkoja suurempi. Hinnat ovat alhaisemmat, mutta deflaatiota ei ole absoluuttisesti lainkaan.

Laskevat hinnat eivät pyyhi pois voittoja ja tee lainojen takaisinmaksua vaikeammaksi vaan sen tekee rahataloudellinen supistuminen, ts. vähentyminen rahan määrässä ja tai kulutusvolyymissä talousjärjestelmässä. Tämä aikaansaa vähennyksen myyntituloissa, ja, kohdatessaan kulut, jotka määrittyvät aikaisemmasta rahan määrästä, aiheuttaa vastaavan vähennyksen voitoissa. Tämä tekee myös velkojen maksun vaikeammaksi, sillä rahaa on yksinkertaisesti vähemmän ansaittavissa ja siten käytettävissä velkojen maksuun. Rahataloudellista supistumista ja yksinomaan rahataloudellista supistumista tulee kutsua deflaatioksi.

Lisäksi rahataloudellisessa supistumisessa voittojen väheneminen ja lisäys velkataakassa eivät vähenisi millään lailla, jos hinnat eivät laskisi. Tätä ilmiötä ei voida lieventää vaikka hinnat nousisivat. Hinnat eivät laskisi, jos tuotanto ja tarjonta laskisivat samassa suhteessa kuin raha ja kulutus laskevat. Itse asiassa ne nousisivat, jos tuotanto ja tarjonta laskevat suuremmassa määrin kuin rahan tarjonta ja kulutuksen volyymi. Riippumatta siitä mitä tuotannolle, tarjonnalle ja hinnoille tapahtuu, sama rahataloudellinen supistuminen aiheuttaisi saman myyntitulojen vähenemisen ja, kohdatessaan saman aikaisemman rahan määrän ilmenemisen kuluina, saman voittojen vähenemisen. Ja se aiheuttaisi saman lisäyksen takaisinmaksettavaan velkaan.

Laskevat hinnat eivät yksinkertaisesti ole syy voittojen laskuun ja velkataakan lisäykseen. Enimmillään ne voivat olla täydentämässä näitä asioita, kun kaikki kolme seuraavat rahataloudellisesta supistumisesta. Mutta niiden ei tarvitse olla edes täydentämässä. Sillä putoavien voittojen ja nousevan velkataakan ilmiö, kuten olen juuri osoittanut, voi myös täydentyä nousevilla hinnoilla – siinä määrin kuin tuotannon ja tarjonnan vähentyminen ylittävät rahan ja kulutuksen vähentymisen.

Erityistä painotusta ansaitsee tosiasia, että jopa silloin kun laskevat hinnat ovat seurausta rahataloudellisesta supistumisesta tuotannon ja tarjonnan lisäyksen sijaan, ja niitä täydentää todelliset talousvaikeudet yleisen vaurauden sijaan, niiden erityinen panos tilanteeseen ei ole ainoastaan etteivät ne ole niiden syy, vaan niiden parannuskeino. Laskevat hinnat vastauksena rahalliseen supistumiseen nimenomaisesti mahdollistavat vähentyneen rahan määrän ja kulutuksen volyymin ostavan yhtä paljon tuotteita ja työllistävän yhtä paljon työntekijöitä kuin aikaisempi suurempi rahan määrä ja kulutusvolyymi. Hintojen laskun estäminen mukaan lukien palkkatasojen laskun kanssa palvelee ainoastaan tuotannon ja työllisyyden palautumisen estämistä.

Ilmaisen asian seuraavasti. Deflaatio ei ole laskevat hinnat. Se on rahataloudellinen supistuminen. Laskevat hinnat ovat välttämätön vastatoimi deflaatiolle, joka edeltää, ja joka on olemassa huolimatta siitä laskevatko hinnat tai eivät, ja voi olla olemassa jopa jos hinnat nousevat. Laskevat hinnat vastineena deflaatiolle ovat taloudellisesti hyödyllisiä niiden mahdollistaessa vähentyneellä rahan määrällä ja kulutusvolyymillä ostaaa yhtä paljon kuin aiempi suurempi rahan määrä ja kulutusvolyymi mahdollisti ostettavan.

Toisin sanoen laskevien hintojen vaikutus on aina positiivinen. Niitä ei tule sekoittaa deflaatioon tai lamaan, ja ei missään nimessä niiden syihin. Kuten olemme päinvastaisesti nähneet, ne ovat lääke deflaation seurauksille. Ja tämä pitää paikkansa jopa velallisille. Velan maksamista ei tee vaikeaksi hintataso, vaan ansaittavissa oleva rahan määrä suhteessa maksettavien velkojen määrään. Jos talousjärjestelmän keskiverto jäsen ei voi enää tienata aikaisempaa määrää rahaa, ja siten kokee minkä tahansa rahavelan maksaminen vaikeammaksi, tällöin tosiasia, että hinnat laskevat ei saa häntä ansaitsemaan vielä vähemmän. Sen sijaan se mahdollistaa hänen vähentyneen ostovoimansa ostaa enemmän. Hänen ongelmansa on hänen ansaittavissaan olevan rahan määrän ja hänen takaisinmaksettavan rahan määrän suhteessa. Hänen ongelmaansa ei aiheuta tämän rahan suurempi ostovoima.

(Ja näin on mahdollista nähdä 1930-luvun laman New Dealin toimenpiteiden makrotaloduellinen järjettömyys saavuttaa toipuminen pakottamalla polttamaan perunoita, kyntämään puuvillasatoja ja teurastamalla porsaita. Näillä toimenpiteillä ei ollut mitään voimaa lisätä myyntituloja, voittoja tai kykyä velanmaksuun talousjärjestelmässä. Enimmillään ne pystyivät lisäämään valittujen ryhmien myyntituloja siinä määrin kuin kysyntä tiettyihin tuotteisiin oli joustamatonta, ja vähentämään vastaavasti myyntituloja muualta talousjärjestelmästä. Niiden vaikutus myyntituloihin oli verrattavissa 1970-luvun alun niin kutsuttuun ”öljyshokkiin”, jossa öljyn ja muiden energiaa tuottavien teollisuudenalojen myyntitulot nousivat koko muun talousjärjestelmän myyntitulojen kustannuksella ja kärsiessä vastaavasti. Niillä ei ollut mitään koko talouteen ulottuvaa kokonaisvaikutusta myyntituloihin, voittoihin tai kykyyn maksaa takaisin velkoja. Ne ainoastaan saivat nettovaikutukseltaan hinnat korkeammiksi ja vähensivät käytettävien varojen ostovoimaa – toisin sanoen tekivät elämän vain vaikeammaksi.)

Hintojen putoamisen mahdollisuutta ei tule itsessään ja nimenomaisesti pitää syynä lisäykselle säästöhalukkuudessa, ja vielä vähemmän lisäykselle rahan pitämisen kysynnälle ja siten rahataloudelliselle supistumiselle. Siinä määrin kuin laskevat hinnat täydentävät suurempaa vaurautta, laskevien hintojen mahdollisuus täydentää mahdollisuutta suuremmasta vauraudesta. Suuremman vaurauden mahdollisuus tulevaisuudessa tarjoaa houkuttimen suuremmalle kulutukselle nykyisyydessä.

Sen tulee ymmärtää toimivan nykyiselle kulutukselle samalla tavoin kuin odotus tulevasta perinnöstä. Tulevaisuus on paremmin turvattu ja siten on varaa lisätä kulutusta ja nautintoja nykyisyydessä. Tämä hyvittää tosiasian, että jokaisella nykyisestä kulutuksesta pidättyvällä dollarilla on suurempi ostovoima tulevaisuudessa. Toisin sanoen lisääntyvän tuotannon säästöjen ja tulevaisuuteen varautumisen suhteessa aiheuttamien laskevien hintojen vaikutuksia tulee pitää neutraaleina, koska rahallisen yksikön suuremman tulevan ostovoiman mahdollisuuden korvaa mahdollisuus suuremmasta tulevasta varallisuudesta. Tällaisissa olosuhteissa laskevien hintojen mahdollisuus ei tarjoa perustaa rahan pitämisen kysynnän kasvulle.

Tilanne on erilainen kun tarpeen hintojen laskuun saa aikaan rahataloudellinen supistuminen. Tässä tapauksessa hintojen laskun epäonnistuminen, kohdatessaan odotuksen niiden laskemisesta siinä määrin kun on välttämätöntä markkinoiden selvittämiseksi myymättömistä hyödykkeistä ja työstä, johtaa spekulatiiviseen ostojen lykkäämiseen, joka lisää painetta hintojen laskulle.2 Kun hinnat laskevat tarpeellisen määrän, supistuminen päättyy. Olettaen tietyn spekulatiivisen pidättymisen ostoista hintojen ja palkkojen laskun odotuksessa johonkin tarpeelliselle tasolle, kun tämä taso saavutetaan, spekulatiivinen ostoista pidättäytyminen päättyy ja kulutusvolyymiin tulee lisäys. Toisin sanoen vastine hintojen välttämättömään laskuun on taloudellinen toipuminen.

Olettaen ettei rahan määrä talousjärjestelmässä laske, rahan pitämisen kysynnän nousulla voi olla hyvin hyödyllinen vaikutus lisäämään talousjärjestelmän finanssilikviditeetin määrää – Rothbardin tekemä arvokas huomio.3 Se palvelee sellaisia elintärkeitä finanssiterveyden toimenpiteitä kuten yritysten pitämiä kassavarantoja suhteessa niiden lyhytaikaisiin velkoihin. Se toteuttaa tämän siinä laajuudessa kun se palvelee tuomaan palkka- ja hintatasoja alas ja siten lyhytaikaisten velkojen dollarimäärää, joka laskee seurauksena pienemmistä kuluista ja siten pienemmistä maksettaviksi tulevista laskuista.

Mitä suurempi on tällaisen finanssilikviditeetin aste sitä vähäisempi on maksukyvyttömyyksien ja konkurssien vaara ja siten sitä suurempi turva kaikkia tulevia lisäyksiä tällaisissa kassavarannoissa kohtaan. Tämän seuraus on että lisäykset rahan pitämisen kysyntään ovat itseään rajoittavia, ja että kysyntä rahan pitämiseen pyrkii vakiintumaan korkeammalle tasolle. Prosessi ei ruoki itseään ja kasva loputtomasti.4

Se mikä luo tarpeen yllättävään merkittävään lisäykseen rahan pitämisen kysynnässä on aikaisempi keinotekoinen vähennys rahan pitämisen kysynnässä luottoekspansion aikaansaamana. Luottolaajennus saa liikemiehet uskomaan, että he voivat korvata todellisen käteisen pitämisen mahdollisuudella helposti ja kannattavasti lainata varat, joita he saattavat tarvita. Se kannustaa myös rahan pitämisen kysynnän vähennykseen näennäisen helppouden keinolla, jolla varastot voidaan myydä kannattavasti sen ruokkiessa nousevia myyntituottoja, mikä saa vaikuttamaan paremmalta pitää suurempaa varastoa ja vähemmän käteistä. Korkotason nousu, jota luottolaajennus saa aikaan edetessään, kun nousevat myyntituotot nostavat nominaalisia voittoja ja siten lainattavien varojen kysyntää, palvelee myös vähentämään rahan pitämisen kysyntää. Tämä johtuu siitä, että korkeammat korkotasot tekevät kannattavaksi lainata summia ulos lyhyiksi ajanjaksoiksi, joka ei ole kannattavaa antolainausta alemmilla korkotasoilla. Näihin osatekijöihin tulee lisätä mahdollinen nousevien hintojen vaikutus, jonka luottolaajennus voi luoda. Ja viimeisenä pääoman menetys jota luottolaajennus tuottaa, mittavien virheinvestointien myötä joita se saa aikaan, tekee luoton vähemmän saatavaksi ja siten luo yhä lisää kysyntää rahan pitämiselle.5

Vältä inflaatiota ja luottolaajennusta, anna kysynnän rahan pitämisellä olla korkea, anna hintojen ja palkkojen sopeutua tähän tosiasiaan, ja talousjärjestelmä on tämän jälkeen turvassa yllättäviltä lisäyksiltä rahan pitämisen kysynnässä.

Vastaavasti paras syy tosiasiallisen rahan määrän vähentymisen puolesta on, että se kärsimällä voidaan välttää suurempi, paljon vakavampi myöhempi vähennys. Näin tapahtuisi osittaisen kassavarantovelvoitteen kultakannassa, joka ei ole erkaantunut liian kauas sadan prosentin kultareserveistä. Tällaisissa olosuhteissa rahan määrän vähennys luottamukseen perustuvien välineiden6 muodossa pystyy tuomaan rahan määrän alas todellisen rahallisen kullan tarjontaan ja siten sekä säilyttämään kultakanta että välttämään tarve vakavampaan ja mahdollisesti katastrofisempaan myöhempään vähennykseen rahan määrässä – vähennykseen tavalla joka tapahtui vuodesta 1929 vuoteen 1933, vuosikymmenien luottamusrahan tarjonnan laajentamisen jälkeen suhteessa kullan tarjontaan.

Deflaatio, joka, ja tätä ei voida toistaa liian usein, tarkoittaa rahataloudellista supistumista, ei laskevia hintoja, on parhaassa tapauksessa kategoriassa kivusta, joka tulee kestää ainoastaan suuremman myöhemmän kivun välttämiseksi. Sitä ei tulisi koskaan pitää, ja käytännössä sitä ei koskaan pidetä, minään itsessään positiivisena. Luottolaajentumisen vastustus, ja osittaisen kassavarantovelvoitteen pankkijärjestelmän joka mahdollistaa luottolaajentumisen, perustuvat pääosin nimenomaan tosiasiaan, että ne ovat vastuussa deflaatiosta, jota ei esiintyisi niiden puuttuessa.

Kaikkein tärkein mainitsemani asia, nimittäin että lisääntyneen tuotannon aiheuttamat laskevat hinnat ei ole deflaatio ja sitä ei tule koskaan sekoittaa deflaatioon, on havainnollistettu seuraavassa kaavioissa, jota voidaan pitää tämän artikkelin yhteenvetona.7

Laskevat hinnat ja niiden syyt

Viitteet

1 Selitän tämän perinpohjaisesti kirjassani Capitalism: A Treatise on Economics, s. 544–46, 557–59, 573–80, 809–20 ja artikkelissa "The Goal of Monetary Reform," The Quarterly Journal of Austrian Economics, Fall 2000, vol. 3, no. 3, s. 3–18.

2 Tähän liittyen ks. Ludwig von Mises, Human Action 3. painos (Chicago: Henry Regnery Company, 1966), s. 568–70; Murray N. Rothbard, Man, Economy, and State (Princeton, New Jersey: D. Van Nostrand Company, Inc., 1962), s. 112–14, 673–75.

3 Murray N. Rothbard, What Has Government Done to Our Money? (Novato, California: Libertarian Publishers, 1964), s. 14–16.

4 Ks. Rothbard, Man, Economy, and State, s. 675.

5 Viimeisestä seikasta ks Mises, op. cit., s 550–66, s. 568.

6 Luottamukseen perustuvat välineet [fiduciary media] ovat siirrettäviä vaateita standardirahaan, tässä tapauksessa kultaan, jotka liikkeellelaskija maksaa vaadittaessa ja jotka hyväksytään kaupassa standardirahan vastineina, mutta joihin standardirahaa todellisuudessa ei ole olemassa.

7 Kaavio on otettu artikkelistani "The Goal of Monetary Reform," The Quarterly Journal of Austrian Economics, Fall 2000, vol. 3., no. 3, s. 14.

Lataa PDF-versio
Alkuperäinen artikkeli: The Anatomy of Deflation

“Asiantuntijat” eivät koskaan opi – Peter Schiff

On olemassa selittämätön, mutta silti laajalle levinnyt käsitys, että osakemarkkinoiden liikkeet ennustavat talouden tilannetta. Nykyinen Yhdysvaltain osakkeiden nousuralli on saanut monet ihmiset vetämään johtopäätöksen, että taantuma on lähestymässä loppuaan. Laajalle levinnyt optimismi ei ole rajoittunut pelkästään Wall Streetille, sillä jopa Barack Obama on vedonnut kuplamarkkinoihin osoittaakseen talouspolitiikkansa oikeaksi. Silti todellisuus on selkeästi ristiriidassa näiden optimististen oletusten kanssa.

Ensinnäkin osakemarkkinat ovat kautta historian tulleet yllätetyiksi. Nykyisessä suhdannesyklissä eivät sen enempää markkinat kuin sen kannustusjoukotkaan nähneet taantuman tuloa eli miksi kenenkään pitäisi uskoa, että nämä viisauden lähteet ovat yhtäkkiä tulleet selvänäköisiksi?

Valtion virallisten tilastojen mukaan nykyinen lama alkoi vuoden 2007 joulukuussa. Kaksi kuukautta aikaisemmin, kyseisen vuoden lokakuussa, Dow Jones Industrial Average ja S&P 500 saavuttivat molemmat historialliset ennätyslukemat. Mitä kaukonäköisyyttä tämä nousuralli tarjosi? Markkinat olivat ilmiselvästi täysin sokeita suurimmalle lamalle sitten 1930-luvun laman. Pääsyy sille miksi markkinoilla myytiin niin voimakkaasti vuonna 2008, sen jälkeen kun tuli mahdottomaksi sivuuttaa laman vakavuus, johtui siitä, että aikaisempina vuosina taloutta oli markkinoilla tulkittu täysin väärin.

Lisäksi läpi koko vuoden 2008, jopa talouden supistuessa, akateemiset taloustieteilijät ja osakemarkkinoiden analyytikot olivat yhä vakuuttuneita siitä, että lama vältettäisiin. Jos he eivät pystyneet ennakoimaan lamaa joka oli jo alkanut, kuinka he voivat ennustaa milloin se tulee päättymään? Vuoden viimeisenä päivänä 2007 esiintymisessäni Fox Newsissä sain kärsiä muiden optimististen panelistien ivailusta, kun julistin selkeästi, että lama on tuloillaan.

Yhdysvaltain osakemarkkinoiden nousevat hinnat – erityisesti seuraten 50 prosentin laskua – eivät tarkoita mitään suhteessa Yhdysvaltain talouden terveydestä tai toiveista elpymiselle. Suhteessa ulkomaisten osakemarkkinoiden tähdenlennonomaiseen nousuun viimeisen kuuden kuukauden aikana Yhdysvaltain osakkeet ovat pysyneet paikallaan. Jos mitään, niin se on ulkomaisten markkinoiden vahvuus, joka vetää Yhdysvaltain osakkeita mukaan nousuun.

Vuoden 2008 lopussa ja vuoden 2009 alussa ”asiantuntijat” julistivat, että vahvistuva Yhdysvaltain dollari ja Yhdysvaltain osakkeiden suhteellisesti parempi suoriutuminen maailmanlaajuisten markkinoiden myyntien aikana tarkoittaa, että Yhdysvallat tulee johtamaan maailmanlaajuista elpymistä. Tuolloin he argumentoivat, että koska olimme ensimmäinen lamaan joutunut talous, olisimme ensimmäinen siitä myös ulkona. He väittivät, että oli tilanne kuinka huono tahansa kotimaassa, se oli vielä huonompi kansainvälisesti ja että poliitikkojen rohkeat ja ”elvyttävät” toimet johtaisivat paljon parempaa lopputulokseen täällä kuin muiden johtavien teollisuusmaiden paljon ”säikymmät” vastineet.

Tuolloin hylkäsin nämä väitteet roskapuheina. Jälleen kerran tosiasiat tukevat näkemystäni. Yhdysvaltain osakkeiden lyhyt suhteellisesti parempi suoriutuminen vuoden 2008 lopussa on tullut tiensä päähän, ja noustuaan pääosan viime vuotta, dollari on jatkanut pitkäaikaista laskuaan. Jos Yhdysvaltain talous olisi todella paranemassa, dollari olisi vahvistumassa – ei heikkenemässä. Taloustiedot osoittaisivat myös merkittävämpää toipumista kotimaassa kuin ulkomailla. Sen sijaan ulkomaiset osakkeet ovat jatkaneet tähdenlentomaista nousuaan, joka on ollut luonteenomaista niiden viime vuosikymmenelle. Globaalien osakkeiden elpyminen heijastelee globaalin talouden junan erkaantumista amerikkalaisesta huoltovaunusta, mitä ”asiantuntijat” ovat pitäneet mahdottomana.

Vaikkakin globaalin finanssikriisin pahin saattaa olla takana, Yhdysvaltain talouden paljon perustavanlaatuisemman kriisin todellinen vaikutus on vielä kokematta täydellisesti. Amerikalle todellinen elpyminen ei tule alkamaan ennen kuin nykyisiä valtion toimenpiteitä on lievennetty. Kaikkein pikaisimmin tarvitsemme Fedin pääjohtajan, joka on valmis toteuttamaan kovaa rakkautta, jota taloutemme erittäin kovasti kaipaa. Tosiasia, että Ben Bernanke on pysynyt niin suosittuna sekä Wall Streetillä että Washingtonissa, osoittaa kuinka huonosti hän on hoitanut hommansa.

Verrataan Bernanken suosiota paheksuntaan, jota monet osoittivat Fedin pääjohtaja Paul Volckerille Ronald Reaganin ensimmäisen kauden alkupäivinä. Tuolloin kongressissa oli monia lakialoitteita ja vaatimuksia hänen asettamisekseen syytteeseen, ja jopa konservatiivinen kongressiedustaja Jack Kemp vaati Volckeria eroamaan. Ilman ehdotonta tukea erittäin suositulta presidentiltä nämä pyrkimykset savustaa Volcker ulos olisivat todennäköisesti onnistuneet. Vaikkakin häntä aluksi parjattiin kovasti, saavutti hän lopulta lähes yksimielisen ylistyksen rohkeasta talouden ohjauksestaan, joka lopulta katkaisi selän inflaatiolta, palautti luottamuksen dollariin ja mahdollisti vilkkaan talouden toipumisen. Päinvastaisesti Bernanken maine tulee pirstoutumaan historian paljastaessa hänen kyvyttömyytensä ja arkuutensa koko mittakaavan.

Kun kongressi ja presidentti harkitsevat parhaita poliittisia toimenpiteitä suoristaakseen talouden laivamme, toivon että he valitsevat Seinfield-sarjan henkilön George Costanzan kehittämän strategian. Tunnistaen viisaasti, että kaikki hänen vaistonsa tähän saakka ovat päätyneet epäonnistumisiin, George päätti että menestyäkseen hänen täytyy tehdä täysin päinvastaisesti kuin mitä hänen vaistonsa kertovat häntä tekemään. Suosittelen politiikoillemme tämän lähestymistavan kokeilemista.

Lataa PDF-versio
Alkuperäinen artikkeli: “Experts” Never Learn

Bastiatin perintö taloustieteessä – Jörg Guido Hülsmann

Claude Frédéric Bastiat (1801–1850) on yksi kaikkien aikojen merkittävimmistä taloustieteilijöistä. Hänen roolinsa on kyseenalaistamaton ranskalaisen vapaakauppaliikkeen organisoijana ja 1800-luvun Manner-Euroopan vapaakauppaliikkeen innoittajana, ja historioitsijat tunnistavat hänet erinomaisena pamflettien kirjoittajana – eräät kutsuvat häntä jopa ”kaikkein loistavimmaksi koskaan eläneeksi talousjournalistiksi”. [1]

Yleisesti ei ole kuitenkaan hyväksytty, että Bastiat oli myös merkittävä teoreetikko, jonka löydöillä on ollut pysyvä vaikutus. [2] Hänen älyllistä perintöään on tarpeettomasti laiminlyöty, koska se pitää sisällään ongelmia, jotka eivät ole 2000-luvun valtavirran taloustieteilijöiden tutkaruudulla. Sillä on paljon enemmän yhteistä nykypäivän itävaltalaisten taloustieteilijöiden kanssa, ja tämän artikkelin tarkoituksena on tuoda esiin joitain näitä yhtäläisyyksiä ja auttaa palauttamaan Bastiat oikealla paikalleen taloustieteen historiassa. [3]

Harmonia vastaan tasapainotila

Bastiat esitetään usein harmonian opin puolestapuhujana. Vaikkakin tämä pitää paikkansa, niin yleensä ei ole kovin hyvin ymmärretty mitä tämä oppi todellisuudessa sanoo ja kuinka se eroaa yhteiskunnallisten ilmiöiden keskinäisten suhteiden viimeaikaisemmista näkemyksistä. Bastiatin pääteoksen nimi on vaikuttavasti Taloudelliset harmoniat. Tässä teoksessa hän kehittelee ja puolustaa väitettä, että yhteiskunnan kaikkien jäsenten intressit ovat harmoniset, jos ja siinä määrin kuin yksityisomistuksen oikeuksia kunnioitetaan tai nykyaikaisen kielenkäytön mukaisesti, että esteettömät markkinat voivat toimia vapaina valtion väliintuloista.

Hänen argumenttinsa ydin on hyvin yksinkertainen. Hän vakuuttaa ettei vapaiden markkinoiden luonteessa ole mitään mikä lähtökohtaisesti tekee sen hyvin järjestäytyneestä toiminnasta mahdotonta. Toisin sanoen vapaat markkinat eivät sisäsyntyisesti toimi minkään väestön osan intressejä vastaan. Ainoa ryhmä kenen intressejä se ei pysty sovittamaan yhteen kaikkien muiden ryhmien intressien kanssa ovat huijarit tai varkaat, jotka elävät muiden ihmisten omaisuuden loukkauksilla.

Kuten Bastiat toteaa näistä muutoin yleisistä taloudellisen harmonian rajoista: ”Niin paljon kuin rakastammekin yhteensovittamista, on olemassa kaksi periaatetta, joita ei voida sovittaa yhteen: vapaus ja pakkovalta.” [4]  Vapaat markkinat pystyvät siten tyydyttämään kaikkien muiden intressit paitsi niiden, jotka jostain syystä pyrkivät loukkaamaan muiden omistusoikeuksia.

Seurauksena ei ole vaatia väittämättömästi instituutionaalista väliintuloa. Luonnollisesti ei ole takuita, että markkinat tyydyttävät jokaisen yksilön jokaisena ajan hetkenä. Bastiat ei väitä, että markkinat olisivat vapaita ”häiriöiden syistä” (s. 489ff.), tarkoittaen virheistä tai väkivallasta. Päinvastoin hän käyttää monta sivua kirjastaan painottaen näitä sosiaalisen maailman ominaisuuksia (katso esimerkiksi 1851, s. 494ff, 554ff.). Hän ei viittaa lainkaan kysymykseen siitä toimivatko kaikki yhteiskunnan jäsenet aina harmoniassa toistensa kanssa, vaan kysymykseen siitä ovatko heidän intressinsä aina harmoniset. Bastiat kiistää ensimmäisen, mutta vakuuttaa jälkimmäisestä.

Yhteiskunnan kaikkien jäsenten intressit ovat harmoniset niin kauan kuin he kunnioittavat toistensa omaisuutta, juontuen itsensä omistamisesta, koska yhteistyössä tuottaminen on fyysisesti tuottavampaa kuin yksilöllinen tuotanto. [5]  Jokainen yhteiskunnan jäsen hyötyy hyvin järjestäytyneestä työnjaosta ja markkinoissa ei ole lähtökohtaisesti mitään, joka tekisi tällaisen työnjaon mahdottomaksi.

Esittäessään intressien harmoniaa vapailla markkinoilla Bastiat argumentoi melko perustavanlaatuisella tasolla kohdatakseen kerralla laajan ja moninaisen älyllisten vastustajien ryhmän. Hän ei ole rajoittunut keskustelemaan jokaisesta valtion väliintulon ehdotuksesta erikseen, vaan keskittyy näiden ehdotusten yhteiseen perustaan siitä, että vapailla markkinoilla jotkin intressit ovat sisäsyntyisesti vastakkaisia. Bastiat analysoi yksityiskohtaisesti monia tällaisia väitettyjä intressivastakkaisuuksia todistaen jokaisen kohdalla väitteen perusteettomaksi.

Esimerkiksi vaikka velallisilla ja luotonantajilla vaikuttaisi olevan eturistiriita, näin ei todellisuudessa ole, koska velallisella itsellään on intressi hänen luotottajansa hyvinvointiin, sillä muutoin hän ei voi saada lisäluottoa. Ja luotonantajalla on intressi velallisen hyvinvointiin, koska ainoastaan terve velallinen voi maksaa korkoja.

Bastiat keskusteli lukemattomista vastaavista suhteista kuten kuluttajien ja tuottajien, proletariaattien ja omistajien, työläisten ja kapitalistien, maaseutu ja kaupunkiväestön, kansalaisten ja ulkomaalaisten, maanomistajien ja vuokralaisten, kansan ja keskiluokan jne. Hän myös osoitti vääräksi Malthusin väestöteorian, jonka mukaan väestönkasvu tuo mukanaan ruokapulan ja päätyy siten yhteiskunnan jäsenten välisiin eturistiriitoihin.

Lähes kaikki hänen tekemänsä argumentit näissä kyseisissä asioissa pureutuvat asian ytimeen. Esimerkiksi käsitellessään ehdotusta estää epäreilua kilpailua yhtenäistämällä tuotanto-olosuhteita, Bastiat (1964b, pp. 29f.) havainnoi:

Tuotanto-olosuhteiden yhtenäistäminen ei ainoastaan haittaa jossain määrin vaihdantaa vaan se käy käsiksi myös vaihdantaan sen perusteissa; vaihdanta nimenomaisesti perustuu moninaisuuteen, tai jos pidätte parempana hedelmällisyyden, taitojen, ilmaston  ja lämpötilan epätasa-arvoon, jota pyritte hävittämään…. Jos kilparadalla yksi hevosista voittaa, muut häviävät; mutta kun kaksi hevosta työskentelevät tuottaakseen jotain hyödyllistä, kumpikin tuottaa määrän suhteessa voimiinsa; ja vaikkakin vahvempi tekee suuremman palveluksen, ei tästä seuraa ettei heikompi tee lainkaan.

 
Bastiatin peruste vapaille markkinoille ei kuitenkaan perustunut ainoastaan yksittäisten valtion interventioiden vääräksi osoittamiseen, vaan myös yleiseen kaikille valtion toimien ehdotuksille yhteisen perustan vääräksi osoittamiseen. Hän argumentoi nerokkaasti, että kaikki nämä ehdotukset sisältävät jonkin muunnelman väitteestä, että vapaat markkinat perusluonteeltaan toimivat tiettyjen yksilöiden tai ryhmien intressien vastaisesti. Tämä on pääteema hänen loppuunsaattamattomassa Taloudelliset harmoniat -teoksessa. Esipuheessa, jonka hän osoitti Ranskan nuorille, Bastiat (1851, s. 3; oma käännös) painottaa, että

Se mikä asettaa erinäiset sosialistiset koulukunnat… radikaalisti erilleen taloustieteilijöiden koulukunnasta ei ole tämä tai tuo yksityiskohtainen kysymys…; vaan lähtökohta, tämä alustava ja tärkein kysymys: Ovatko ihmisten intressit sikseen jätettynä harmoniset vai vastakkaiset?

 
Lyhyt vilkaisu 1900-luvun taloudellisen ajattelun historiaan vahvistaa Bastiatin oivalluksen interventiollisten hankkeiden yhteisestä nimittäjästä. Kaikkein tärkein valtion väliintulon taloudellinen oikeutus painotti suhdannevaihtelujen olemassaoloa, monopolia, julkisia hyödykkeitä ja työttömyyttä. Jokaisessa näissä tapauksissa havaitun ongelman väitettiin olevan markkinoiden epäonnistuminen, mikä ei ole mitään muuta kuin väite, että kyseinen ongelma juontuu markkinoiden perusluonteesta. Markkinat eivät pysty ratkaisemaan sitä, ainakaan ne eivät voi ratkaista sitä yhtä hyvin kuin valtio, mahtava deus ex machina, jonka on siksi välttämätöntä tuoda pelastus.

Bastiatin hengen mukaisesti monet itävaltalaiset ja muutamat valtavirran taloustieteilijät ovat yhä uudelleen osoittaneet vääräksi tapauskohtaisesti nämä 1900-luvun väitteet markkinoiden epäonnistumisesta. Nämä vastaväitteet saavat varmasti lisää voimaa, jos ne yhdistettäisiin yleisempään hyökkäykseen harhakäsitystä kohtaan, joka yhdistää kaikkia näitä yksittäisiä tapauksia. Tällaisissa pyrkimyksissä nykypäiväin taloustieteilijät hyötyvät erittäin paljon Bastiatin talouden harmonioiden opin huolellisesta tutkimuksesta.

Huomionarvoisesti Bastiatin talouden harmoniat –argumentti eroaa selkeästi tyypillisestä 1900-luvun vapaiden markkinoiden argumentista, jota Léon Walrasin työ innoitti ja jonka mukaan markkinat saavuttavat tai pyrkivät saavuttamaan tasapainotilan tai ne maksimoivat tai pyrkivät maksimoimaan yhteiskunnallisen hyödyn. Seuraavaksi huomattakoon kuinka muutama vuosikymmen myöhemmin Louis Rougier (1938, s. 70; oma käännös) esitti tieteellisen perusteen vapaille markkinoille:

Taloustiede osoittaa, että maksimaalinen tyytyväisyys kauppakumppaneille toteutuu vapaan kilpailun järjestelmässä. Yhden yksittäisen tuotteen vaihdannassa ainoastaan kysynnän ja tarjonnan vapaa toiminta mahdollistaa saapumisen suuresta määrästä yksilöllisiä kauppoja tasapainohintaan – hinnalla jolla markkinoille tarjotun tuotteen määrä myydään parhaiten kokonaisuudessaan, olettaen tietty ostovoiman jakautuminen yhteiskunnan jäsenten kesken tiettynä ajanhetkenä.

 
Tämäntyylinen argumentti oli laajalle levinnyttä 1930-luvulla ja on yhä nykyään Chicagon vapaiden markkinoiden taloustieteilijöiden ponnistelujen ansiosta. Tästä merkittävästi eroten Bastiat ei väittänyt, että laissez-faire tuottaisi täydellisyyden tilan. Hänen kannanottonsa oli, että siellä missä yksityisomaisuutta kunnioitetaan ilmenee luonnollinen järjestys, jossa yksilölliset intressit eivät ole vastakkaisia vaan vastavuoroisesti tukevia. Tällöin yhteiskunta kehittyy jatkuvasti, vaikkakaan se ei saata koskaan olla täydellinen tiettynä ajanhetkenä.

Omaisuuden ja haltuunoton analyyttinen merkitys

Viittasimme jo Bastiatin oivallukseen, että talouden harmoniat riippuvat tietyn muotoisista omaisuuden haltuunotoista, nimittäin vapaille markkinoille perustuvista omaisuuden haltuunoton muodoista. Bastiat näki selvästi, että pakkovaltainen haltuunotto – tai tunkeutuminen kuten edesmennyt Murray Rothbard kutsuisi sitä – aikaansaa yhteensovittamattoman etujen törmäyksen, joka häiritsee ja lopulta tuhoaa markkinoiden toiminnan. Hänen pääasiallinen panoksensa positiiviseen taloudelliseen analyysiin koostuu kehittyneestä häiriöiden syiden ja vaikutusten kuvauksesta, joita pakkovaltainen haltuunotto aiheuttaa. ”Protektionismi”, ts. lain suojaama erityisintressien politiikka, häiritsee intressien luonnollista harmoniaa ja luo etuoikeuksista konflikteja, jotka päättyvät sosialismiin ja sotaan. Esimerkiksi viinitariffi hyödyttää kotimaisia viinin tuottajia kotimaisten kuluttajien ja ulkomaisten viinituottajien kustannuksella.

Koska valtion interventio luo voittajia ja häviäjiä, huono-osaisilla ryhmillä on motivaatio puolustaa itseään ottamalla valtio hallintaansa ja käyttämällä sitä hyödykseen, näin lisäten lain vinoutumista. Sen jälkeen kun protektionismi on hyväksytty periaatteena, se käynnistää prosessin, joka tuhoaa täysin kaitselmuksen alaisen yksityisomistuksen järjestyksen, päättyen täysimittaiseen sosialismiin. Tässä prosessissa lain vinoutuminen toimii pääinstrumenttina:

Ihmisen luontoon kuuluu vastustaa epäoikeudenmukaisuutta, jonka uhriksi hän on joutunut. Kun varastaminen tapahtuu lain keinoin sen säätävän yhteiskuntaluokan hyväksi, kaikki ryöstetyt luokat pyrkivät rauhanomaisin tai vallankumouksellisin menetelmin osallistumaan lakien laatimiseen…. Siihen asti maissa, joissa lainsäädäntävalta oli keskittynyt harvojen käsiin, harvat ryöstivät massoja lain voimalla. Mutta kun lainsäädäntä tehdään yleiseksi, tasapainoa haetaan yleisestä varastamisesta. Yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuuksien poistamisen sijaan niistä tehdään yleisiä. Silloin, kun epäedullisessa asemassa olevat luokat saavat poliittiset oikeutensa, niiden ensimmäinen ajatus ei ole lopettaa varastamista, … vaan järjestää kostotoimia muita luokkia vastaan myös itseään vahingoittaen. [6]

 
Valitettavasti suurimmalta osalta ihmisiä puuttuu taloustieteen koulutus ja he ovat sen vuoksi alttiita pitämään tällaisia valtion interventioita vaurauden lisäämisen lähteenä kaikille, eikä joidenkin ihmisten ryöstämisen toimena toisten hyödyksi. Näille ihmisille, Bastiatin (1964a, s. 144) sanoin, ”valtio on mahtava mielikuvitusolento, jonka avulla jokainen pyrkii elämään kaikkien muiden kustannuksella”.

Bastiatin kirjoitukset kaitselmuksen alaisen yksityisomaisuuden järjestyksen ja ihmisen tekemien lakien dialektiikasta tekevät hänestä merkittävän edelläkävijän nykypäivän lain ja taloustieteen akateemisille tieteenaloille siitäkin huolimatta, että hän lähestyy aihealuetta täysin erilaisesta näkökulmasta kuin nykyinen valtavirran taloustiede. Bastiat painottaa ratkaisevaa näkökantaa, että koska laki on ihmisen luoma insituutio, se voidaan myös vinouttaa käyttämällä sitä muihin tarkoitusperiin kuin yksityisomaisuuden suojeluun.

Siten Bastiat käyttää omaisuutta ja haltuunottoa perustavanlaatuisina elementteinä analyysissään – ne ovat lähtökohtia hänen perusteluilleen pelkkien hänen perusteluidensa tulosten käytännöllisen toimeenpanon työvälineiden sijaan. Juuri tämä kyseinen menetelmä teki hänen perustelunsa laissez-fairelle sietämättömäksi Cairnesille (1965), Jevonsille (1968), muille brittiläisille taloustieteilijöille ja myös uudelle ranskalaiselle taloustieteilijöiden sukupolvelle, joka täytti talouspolitiikan uudet virat 1800-luvun viimeisellä neljänneksellä (ks. Salerno 2001). Heidän silmissään Bastiatin menetelmään sisältyi petitio principii – se oletti jotain totena, joka voidaan vahvistaa ainoastaan analyysin lopussa.

Mutta tämä vastalause osuu harhaan. Bastiat ei argumentoinut, että tämä tai tuo omistusoikeus olisi oletettuna hypoteesista, tai postulaatista, että sen tulisi ohjata politiikkaa. Hän keskittyi kahden radikaalisti erilaisen haltuunoton muodon –  omaisuuden ja ryöväämisen tai luomisen ja varastamisen (1851, s. 220, 502) – vertaavaan analyysiin, ja luomisen vastaan varkauden komparatiiviset vaikutukset säilyvät huolimatta siitä mikä niistä toteutetaan taloudessa.

Vastoin Cairnesia ja hänen muita myöhempiä kriitikoitaan Bastiatin ehkä merkittävin panos taloustieteeseen on hänen tietoinen omaisuuden ja haltuunoton analyyttinen käyttö, vaikkakin myöhempien brittiläisten ja ranskalaisten viranomaisten vahingollinen kritiikki taloustieteessä nujersi käytännössä kaikkia tulevia taloustieteilijöitä seuraamasta hänen jalanjälkijään. Kun Murray Rothbard 1960-luvun alussa ja Hans-Hermann Hoppe 1980-luvun lopussa alkoivat elvyttämään tätä menetelmää, he lähtivät lähes tyhjästä ja ilman viitteitä heidän suureen ranskalaiseen edeltäjäänsä.

Ihmisen toiminta, omaisuus ja arvo

Bastiatin ajattelussa omaisuudella on merkittävä rooli valtion interventioiden analyysin lisäksi myös arvoteoriassa. Valitettavasti lähes kaikki hänen ajatuksensa omaisuuden ja arvon suhteesta löytyvät hänen keskenjääneestä teoksestaan Taloudelliset harmoniat (erityisesti kappaleista jotka käsittelevät vaihdantaa, arvoa ja omaisuutta), jota hän työsti kuolinvuoteellaan ja jota sen vuoksi leimaa lähes kuumeinen toistava peräänantamattomuus tiettyjä hänen argumenttiaan tukevia olennaisia tosiasioita kohtaan. Seuraava selitys asettaa nämä tosiasiat niiden kokonaiskuvaan. Pellissier-Tanonin (2001) mukaan Bastiatin arvoteorian kaikkein tarkin kuvaus löytyy Gonnardilta (1941, s. 338ff.).

Ensimmäinen huomioitava asia on, että Bastiat rajoittaa arvoanalyysinsä markkinailmiöön. Kun hän käyttää sanaa ”arvo”, hän tarkoittaa markkinoiden asettamaa vaihtosuhdetta. Siten lähtökohtaisesti hänen analyysinsä laajuus on rajoittuneempi kuin nykyisen rajahyötyanalyysin, joka myös käyttää täysin erilaisessa merkityksessä ilmaisua ”arvo”. Kuitenkin on sanomattakin selvää, ettei erilainen terminologia sinänsä asetu Bastiatia vastaan tai osoita ristiriitaa hänen arvoteoriansa ja nykyisen arvoteorian välillä. [7]

Bastiatin arvoteorian keskeinen väite on selväpiirteinen markkinoiden vaihdantasuhteiden luonnehdinta ihmisten palveluiden suhteina (Bastiat 1851, s. 118). Yhä uudelleen hän vakuuttaa, että arvo on kahden markkinoilla vaihdetun palvelun välinen suhde ja lisäksi että ainoastaan ihmisten palveluilla on arvo, luonnon palveluiden ollessa aina ilmaisia. Tämä näkökanta vaikuttaa yhteensovittamattomalta nykyisen rajahyötyteorian kanssa, joka selittää markkinoiden hinnat kuluttajien valintoina. Mutta kuten tulemme näkemään, Bastiatin teoria palveluista ja arvoista liittyy markkinahintoihin tavalla jota nykyinen arvoteoria ei lainkaan sisällä. Jälkimmäinen pyrkii selittämään tarkkaa asioiden vaihtosuhdetta markkinoilla, mutta tämä ei ole lainkaan Bastiatin huolenaiheena. [8]  Hänen päämielenkiintonsa on selittää mitä ihmiset vaihtavat markkinoilla, ja hänen vastauksensa on, että he vaihtavat yksinomaan ihmisten palveluita.

Kuten tulemme näkemään niin tämä vastaus ei ole ainoastaan täysin oikeassa sen sisällössään, vaan se tarjoaa myös puuttuvan yhdistävän tekijän nykyisen taloudellisen arvon ja hintojen teorian ja nykyisen libertarisen omaisuusteorian välillä.

Jotta Bastiatin arvoteoriaa voi ymmärtää, on olennaista oivaltaa, että hän käyttää sanaa ”palvelut” täysin erilaisessa merkityksessä kuin nykyaikainen taloustiede, nimittäin ihmisten palveluiden suppeassa merkityksessä tai vielä tarkemmin ilmaistuna merkityksessä: ihmisten toimintoja suoritettuna muiden ihmisten palvelemiseksi. Hänen silmissään talouspolitiikka on ihmisen toiminnan tiede, ja sen vuoksi sen tulee ”perustua ilmentymiin toiminastamme, vaivannäöstämme ja vastavuoroisista palveluista joita vaihdetaan toinen toisiinsa, koska ne ovat alttiita vertailulle, arvostukselle, arvioinnille ja ne ovat alttiita arvioinnille juuri sen vuoksi, että niitä vaihdetaan toinen toisiinsa.” [9]  Päinvastaisesti tarpeet ja tyydytykset ovat sopimattomia taloustieteen perustoiksi, koska nämä ilmiöt kytkeytyvät jokaiseen yksilöön ja ovat siten ei verrannollisia. [10]

Bastiat argumentoi lisäksi ja yhtä perustavanlaatuisesti, että ihmiset eivät pelkästään palvele toinen toisiaan teoilla jotka suoritetaan lähi- tai kaukaisemmassa tulevaisuudessa vaan myös menneisyydellä suoritetuilla teoilla (Bastiat 1851, s. 233). Siten palvelun suorittamista ei tapahdu pelkästään leikkaamalla toisen hiukset, tekemällä toisen kirjanpitoa tai antamalla pianotunteja vaan myös luopumalla omin käsin muokatusta maapalasta tai aikaisemmin leivotusta kakusta. Maapalan tai kakun tapauksessa mennyt palvelu ei tapahdu yksin vaan ”sekoitettuna” luonnonvarojen kanssa, joita ne muokkaavat.

Tällainen kielenkäyttö saattaa olla epätavallista, mutta se ei ole varmasti väärää sen sisällössään. Nykyään olemme tottuneet puhumaan palveluista rajoittuneemmassa työpalveluiden merkityksessä, jotka arvostetaan ja hinnoitellaan erillään palvelua täydentävistä tuotantotekijöistä.

Esimerkiksi sihteerin työ on palvelu, vaikka siinä käytetty kynä tai tietokone ei ole. Bastiatin näkökulmasta taas jokaisen näiden tuotantotekijöiden käyttäminen on palvelu: sihteeri suorittaa palvelun työllään, kynävalmistaja suorittaa palvelun luovuttaessaan kynän ja tietokonevalmistaja suorittaa palvelun luovuttaessaan tietokoneensa. Ja yrittäjä tarjoaa kaikilla näille palveluita luovuttaessaan heille rahaa vastineena saamistaan palveluista. Siten on täysin perusteltua luonnehtia Bastiatin markkinavaihdantoja palveluiden vaihdannoiksi.

Tämän markkinavaihdantojen luonnehdinnan tärkeys juontuu sen yhtäläisyyksistä Lockean-Rothbardilaisen haltuunoton ja omaisuuden teorian kanssa. [11]  John Locken haltuunoton teorian mukaan – joka oli vakioteoria Bastiatin piireissä [12]  – maapalan voi omistaa jos ja siinä määrin kuin sitä on muokannut omilla toimillaan. Siten tämän maapalan vaihtaminen markkinoilla on luopumista aikaisemmista teoista – tarkoittaen siis Bastiatin mukaan henkilön aikaisemmista palveluista –  hintaa vastaan, joka on itsessään välttämättömästi joko teko tai mennyt teko yhdistettynä luonnonvaroihin. Siten näemme, että Bastiatin arvoteoria on johdonmukainen sovellus lockelaisesta vaatimuksesta omaisuuden ja ihmisen toiminnan välisestä suhteesta talousteoriassa. [13]

Itävaltalaiset taloustieteilijät kuten Mises (1998), Rothbard (1993) ja Hoppe (1989, 1993) painottavat rutiininomaisesti, että vaihdanta ja markkinahinnat pohjautuvat omaisuuteen. Heidän mukaansa ei ole olemassa asioita, jotka vaihtavat keskenään kuten Walrasian tasapainomallissa. Sen sijaan kaikki markkinavaihdannat tapahtuvat ihmisten välillä, ja kaikissa markkinoiden kanssakäymisissä ihmiset vaihtavat omaisuutta. Esimerkiksi kun Meikäläinen vaihtaa omenan Korhosen päärynään, omenan täytyy olla Meikäläisen omaisuutta ja päärynän Korhosen omaisuutta, tai muutoin vaihdantaa ei voi tapahtua. Bastiatin analyysi vaihdannasta ja arvosta täydentää ja vahvistaa itävaltalaista hintateoriaa esittämällä, että lopulta kaikki omaisuus on mennyttä, nykyistä tai tulevaa toimintaa.

Tähän oivallukseen perustuen, että se mitä maksamme markkinavaihdannoista on pelkästään muiden ihmisten tekoja, Bastiat luo kehittyneen analyysin arvon ja ihmisen toiminnan ja luonnonvarojen yhteistoiminnan suhteista.

Bastiat (1851, s. 122) painottaa, että luonnonvarojen palveluiden hyödyn tulee olla tiukasti erillään ihmisten palveluiden hyödystä. Ainoastaan ihmisten toiminnan hyöty liittyy omaisuuteen ja arvoon, kun taas luonnonvarojen hyöty ei liity. Siten hyödyllä luonnosta ei ole vaikutusta hintoihin, jotka määrittyvät yksinomaan ihmisen toiminnan hyödystä (1851, s. 158). Toisin sanoen sekä ihmisen toiminta että luonnonvoimat tuottavat molemmat hyödyllisiä vaikutuksia, mutta ainoastaan ihmisen toiminnasta juontuvasta hyödystä maksetaan ja luonnon hyödystä ei koskaan makseta. Jälkimmäinen on aina ilmainen siinä merkityksessä, että omistamattomat resurssit ovat kenen tahansa saatavilla joka näkee  niiden poimimisen tai ”keräämisen” vaivan. Bastiat sanoo:

Aikaisemmista kappaleista, erityisesti Hyötyä ja Arvoa käsitelleestä, voimme johtaa seuraavan kaavan: Jokainen nauttii ILMAISEKSI kaikista luonnon tarjoamista tai tuottamista hyödyistä sillä oletuksella, että henkilö vaivautuu keräämään ne tai suorittamaan vastaavan palveluksen niille jotka tekevät hänelle palveluksen vaivautumalla hänen puolestaan. (1851, s. 217, oma käännös; painotukset alkuperäisiä)

 
Lisäksi koska ihmiset pyrkivät jatkuvasti lisäämään heidän työnsä tuottavuutta innovaatioiden, työnjaon, pääoman keräämisen jne. avulla ja koska he voivat tehdä näin ainoastaan kanavoimalla yhä enemmän luonnonvaroja näihin tuottaviin hankkeisiin, tuotteiden arvo – niiden hinta ostajan kontrolloimina menneinä, nykyisinä tai tulevina tekoina – vähenee jatkuvasti (Bastiat 1851, s. 241). ”Mitä tapahtuu, jos käytetään työkalua? Tämä hyöty saadaan kerättyä helpommin. Siten [hyödyn keräämisen] palvelulla on vähemmän arvoa. Kirjapainon keksimisestä lähtien olemme maksaneet vähemmän kirjoista – ihailtava ja väärinymmärretty ilmiö!” (s. 153).

Täten kehittyvässä yhteiskunnassa, jolle on luonteenomaista teknisen tietämyksen lisääntyminen, pääoman kerääntyminen ja muut ihmisen toiminnan fyysistä tuottavuutta lisäävät osatekijät, kaikki ihmiset nauttivat yhä suuremmasta hyödystä yhä alhaisemmilla hinnoilla. Tällaisessa yhteiskunnassa maksetaan aina toisten ihmisten palveluina tarjoamasta hyödystä, mutta ainoastaan tästä hyödystä maksetaan sillä yhä lisääntyvä hyöty, joka juontuu luonnonvoimien suuremmasta hyväksikäytöstä, saadaan ilmaiseksi.

Riippumatta yksilöllisistä ansioista näin jokainen kehittyvän yhteiskunnan jäsen hyötyy jokaisen toisen yhteiskunnan jäsenen työn fyysisen tuottavuuden lisäyksestä.
Nämä ansiottomat ilmaiset edut ovat lisänä yhtä ilmaisiin hyvinvoinnin yleisiin olosuhteisiin kuten happeen, painovoimaan, auringonpaisteeseen jne. jotka ovat yhtäläisiä kaikille yksilöille. Kun näiden ilmaisten hyötyjen saatavuus lisääntyy, maksettavien hyödykkeiden suhteellinen tärkeys – ihmisen toiminnasta juontuvat hyödyt – vähenevät jatkuvasti.

Bastiat kutsuu tätä ilmiötä kaikkien ihmisten ”kehittyväksi yhteisöksi”, painottaen yhä uudelleen: ”Ei ole kyseessä arvojen kokonaisuuden vähentyminen vaan hyötyjen kokonaisuuden kasvu. Omaisuuden absoluuttinen alue ei ole vähentynyt, vaan yhteisön absoluuttinen  alue on laajentunut” (s. 231; oma käännös; painotukset alkuperäisiä).

Kontrafaktuaalinen analyysi

Bastiat ymmärsi, että hänen analyysinsä loukkaavan haltuunoton tuhoisista vaikutuksista perustuvut melko erityiseen laissez-fairen ja interventionismin vertaamiseen, nimittäin kontrafaktuaalisiin vertailuihin. Hänen merkittävässä esseessään ”Mitä nähdään ja mitä ei nähdä”, Bastiat esitti tämän oivalluksen kontrafaktuaalisena tarinana rikkoutuneesta ikkunasta. Poika rikkoo ikkunalasin ja tavanomaiset taloudelliset viisastelijat kerääntyvät ylistämään onnettomuutta, koska se pitää talouden aktiivisena. Bastiat (1964a, s. 2f) vastustaa:

Oletetaan korjauksen maksavan kuusi frangia. Onnettomuus tuo lasittajalle kuuden frangin arvosta liiketoimintaa – sen myönnän. Minulla ei ole mitään sitä vastaan; se on perusteltu oikeutetusti. Lasittaja tulee, suorittaa tehtävänsä, vastaanottaa kuusi frangia, hieroo käsiään ja sydämessään siunaa huolimatonta lasta. Kaikki tämä on näkyvää.

Mutta jos toisaalta tullaan johtopäätökseen, kuten liian usein tapahtuu, että lasien rikkominen on hyvä asia, koska se saa rahan kiertämään ja aikaansaa yleistä talouden virkistymistä, olen velvoitettu huudahtamaan: ”Tuo ei kelpaa! Teoria käsittää vain näkyvän; se ei huomioi näkymätöntä.”

Näkymättömäksi jää, että kun kauppias kuluttaa kuusi frangia yhteen asiaan, hän ei voi kuluttaa niitä johonkin toiseen. Näkymättömäksi jää, että ellei hänen olisi täytynyt korjata ikkunalasia, hän olisi korvannut esimerkiksi kuluneet kenkänsä tai hankkinut uuden kirjan kirjastoonsa. Lyhyesti sanottuna hän olisi käyttänyt kuusi frangia tavalla, jonka tämä onnettomuus on estänyt.

 
Tämä on kontrafaktuaalisen taloudellisen argumentin luonne kiteytettynä. Itse asiassa esseen otsikko ”Mitä nähdään ja mitä ei nähdä” tiivistää asian. F. A. Hayek (1964, s. ix) mainitsee pelkästään ihaillen: ”Kukaan ei ole koskaan ilmaissut selkeämmin yhdessä lauseessa keskeistä rationaalisen talouspolitiikan vaikeutta ja lisätäkseni, kiistatonta argumenttia taloudelliselle vapaudelle.” Tiedostaen että hän oli saavuttanut tieteellisen peruskallion Bastiat lisäsi esseelle alaotsikon ”talouspolitiikka yhdessä oppitunnissa” –ennakoiden näennäisesti Henry Hazlittin vuoden 1944 klassikkoa, jolla oli lähes sama otsikko ja jota on myyty yli miljoona kappaletta ja kuten sen kirjoittaja on myöntänyt, ettei hän tehnyt mitään muuta kuin sovelsi Bastiatin näkemystä laajempaa alueeseen taloudellisia ongelmia.

Bastiatin 1800-luvun ihailijat ovat hyvin tarkkaavaisesti huomanneet hänen täyden poikkeamansa sen tyylisistä argumenteista, joita brittiläisen koulukunnan Smith ja Ricardo vaalivat. Hänen elämänkertansa kirjoittaja Fontenay (1881) mainitsi, että Bastiat tavallaan jatkoi fysiokraattien tutkimusohjelmaa. Jälkimmäiset olivat huomanneet ihmisen onnellisuuden olevan taloustieteen päämäärä, joka puolestaan oli heille luonnonlain tiede. Brittiläiset klassiset taloustieteilijät sen sijaan olivat pelkistäneet taloustieteen (näkyvien) tosiasioiden tieteeksi ja korvanneet ihmisen onnellisuuden materialistisesti ymmärretyllä ”vauraudella”. Fontenayin mukaan Bastiatin suuri saavutus oli yhdistää nämä kaksi lähestymistapaa ”tosiasioiden tieteeksi luonnonlain näkökulmasta” – luonnonlaki määrittäen vaihdannan, arvon ja omaisuuden.

Valitettavasti tämä näkemys taloudellisten lakien luonteeseen kukoisti ainoastaan hyvin lyhyen ajan – kaikkein merkittävimmin Courcell-Seneuilin (1867) työssä – ennen kuin se vaipui unohduksiin. Bastiat mustamaalattiin poliittiseksi agitaattoriksi ja hänen tieteellisiä saavutuksiaan vähäteltiin järjestelmällisesti. [14]  Taloustiede tuli brittiläisen talouspolitiikan vaikutuksen alaiseksi, joka materialistisen metodologiansa osalta löysi täyttymyksensä 1900-luvun positivismista.

Ja viimeisenä muttei vähäisimpänä Bastiatin oivallukset olennaisista suhteista tosiasiallisista tai näkyvistä ihmisen toiminnan osista ja näkymättömistä tai kontrafaktuaalisista ihmisen toiminnan osista korvautuivat positiiviseen ajattelutapaan paremmin soveltuvalla erolla, nimittäin lyhyen ja pitkän aikavälin erolla. Toiminnan näkymättömät seuraukset tulkittiin pitkäksi aikaväliksi ja siten ei vielä näkyviksi seurauksiksi.

Näyttää kuitenkin siltä ettei Bastiat itse ollut täysin tietoinen hänen argumenttinsa luonteesta. Toisaalta hän oli osunut samaan naulankantaan aikaisemmassa esseessään kritisoiden post-hoc-ergo-propter-hoc virhettä (1964b, s. 187ff.). Toisaalta jopa samassa kappaleessa ”Mitä nähdään ja mitä ei nähdä” hän perääntyy takaisin lyhyen ja pitkän aikaväline eroon; esimerkiksi säästäväisyyttä ja ylellisyyttä käsittelevässä osiossa, jonka hän päättää toteamuksella:

Säästäväisyyden moraalinen ylivertaisuus ylellisyyteen nähden on kiistämätön. On lohdullista ajatella, että talouden näkökulmasta sen ylivertaisuus on sama jokaiselle, joka kykenee ulottamaan huomionsa perimmäisiin vaikutuksiin välittömien seurausten lisäksi. (Bastiat 1964a, s. 47)

 
Nämä epäjohdonmukaisuudet eivät kuitenkaan olleet merkittäviä hänen työnsä myöhemmälle laiminlyömiselle. Ratkaisevina tekijöinä olivat materialistis-positivistiset ennakkoluulot, jotka olivat brittiläisten klassisten taloustieteilijöiden lähestymistavan pohjalla. Jälkimmäisten perusteettomat a priori käsitykset taloustieteen luonteesta estivät Bastiatia – muiden merkittävien Manner-Euroopan taloustieteilijöiden lisäksi – saavuttamasta laajempaa hyväksyntää anglosaksisissa maissa ja siten, kuten asiat ovat nykyään, maailmanlaajuisesti taloustieteen opiskelijoiden keskuudessa.

Tähän päivään saakka nämä ennakkoluulot ovat estäneet ”Mitä nähdään ja mitä ei nähdä” esseen asianmukaista lukemista. Useimmat lukijat tekevät esseestä johtopäätöksen, että tietyt taloudelliset argumentit pitävät sisällään vertailuja, mutta vain harvat lukijat ovat ymmärtäneet, että nämä argumentit perustuvat komparatiivisiin talouden lakeihin, ja erityisesti että nämä komparatiiviset lait ovat luonteeltaan kontrafaktuaalisia. Tämä on todella ironista huomioiden, että essee on niin hyvin tunnettu taloustieteilijöiden keskuudessa. Bastiatin aikainen kuolema esti häntä selittämästä yksityiskohtaisemmin hänen argumenttiensa loogista rakennetta ja yleistämästä hänen tuloksiansa. Tähän lähestymistapaan perustuva tuleva tutkimus tulee epäilemättä keräämään rikkaan sadon. [15]

Johtopäätös

Olemme käsitelleet neljää aluetta, joissa Frédéric Bastiatilla on ollut merkittävä panos talousteoriassa. Näillä panoksilla on ollut pysyvä arvo ja ne ovat vastuussa nykyisen itävaltaisen perinteen rikastuttamisessa. Bastiatin suuret aihealueet – harmonia tasapainon sijaan, omaisuus varastamisen sijaan ja omaisuus ja arvo – ovat akateemisessa taloustieteessä lähes täysin laiminlyöty epäonnisen 1900-luvun aikana. Sen vuoksi on aika palata takaisin tämän neron töiden pariin ja rakentaa hänen luomiensa perustojen päälle.

J.G. Hülsmann opettaa taloustiedettä Pariisin yliopistossa Angersissa. Tämä artikkeli on julkaistu the Quarterly Journal of Austrian Economics (Vol. 4, No. 4; http://mises.org/journals/qjae/pdf/qjae4_4_3.pdf).

Viitteet

Backhouse, Roger. 1985. A History of Modern Economic Analysis. Oxford: Basil Blackwell.

Bastiat, Frédéric. 1851. Harmonies économiques. 2nd ed. Paris: Guillaumin.

— — 1964a. Selected Essays on Political Economy. New York: Van Nostrand.

— — 1964b. Economic Sophisms. New York: Van Nostrand.

— — 1964c. Economic Harmonies. New York: Van Nostrand.

— — 1983. OEuvres économiques. Paris: Presses Universitaires de France.

— — 1996. The Law. Ir vington-on-Hudson, N.Y.: Foundation for Economic Education.

— — 2001. Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas. Choix de Sophismes et de Pamphlets économiques. 2nd ed. Paris: Romillat.

Bidet, F. 1906. F. Bastiat, l’homme, l’économiste. Paris: Giard et Brière. Blaug, Mark. 1986a. Great Economists Before Keynes. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press. , ed. 1986b. Who’s Who in Economics. Brighton, U.K.: Wheatsheaf Books. . 1997. Economic Theory in Retrospect. 5th ed. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press. Bramoullé, Gérard. 2001. “Frédéric Bastiat: Praxeologist Theoretician.” Journal des économistes et des études humaines 11 (2/3): 361 — 372.

Cairnes, John E. [1873] 1965. “Bastiat.” Essays on Political Economy. Reprint. New York: Augustus M. Kelley. Pp. 313 — 44. Carey, Henry Charles. [1837] 1965. Principles of Political Economy. Vol. 1. The Laws of the Production and Distribution of Wealth. Reprint. New York: Augustus M. Kelley. Comte, Charles. 1834. Traité de la propriété. 2 Vols. Paris: Chamerot, Ducollet. Courcelle Seneuil, J.G. [1857] 1867. Traité d’économie politique. Vol. 1. 2nd ed. Paris: Amyot.

DiLorenzo, Thomas J. 1999. “Frédéric Bastiat: Between the French and Marginalist Revolutions.” In 15 Great Austrian Economists. Randall G. Holcombe, ed. Auburn, Ala.: Mises Institute.

Ekelund, Robert B., and Robert F. Hébert. 1990. A History of Economic Theory and Method. 3rd ed. New York: McGraw-Hill.

Faucher, Léon. 1851. “Propriété.” Dictionnaire de l’économie politique. Coquelin and Guillaumin, eds. Vol. 2. Paris: Guillaumin. Pp. 460 — 73.

Fontenay, Roger de. 1881. “Notice sur la vie et les écrits de Frédéric Bastiat.” F. Bastiat. OEuvres completes. Vol. 1: 9 — 52. Paris: Guillaumin. Reprinted in Bastiat (1983, pp. 25-47; 2001, pp. 31 — 57).

Garello, Jacques. 2001. “To Err is Human: Bastiat on Value and Progress.” Journal des économistes et des études humaines 11 (2/3): 373 — 86.

Gonnard, René. 1941. Histoire des doctrines économiques. Paris: LADJ.

Hayek, F.A. 1964. “Introduction.” F. Bastiat. Selected Essays on Political Economy. New York: Van Nostrand. Pp. ix — xii.

Hoppe, Hans-Hermann. 1989. Theory of Socialism and Capitalism. Boston: Kluwer. . 1993. The Economics and Ethics of Private Property. Boston: Kluwer. Hülsmann, Jörg Guido. 2000a. “A Realist Approach to Equilibrium Economics.” Quarterly Journal of Austrian Economics 3(4): 3 — 51.

. 2000b. “Bastiat, Frédéric (1801 — 1850).” Unpublished manuscript. Forthcoming in Encyclopedia of Libertarianism. Schultz, ed. Washington, D.C.: Cato Institute.

— — 2001. “Fact and Counterfactuals in Economic Law.” Unpublished manuscript. Ikeda, Sanford. 1997. The Dynamics of the Mixed Economy. London: Routledge. Jevons, William Stanley. [1882] 1968. The State in Relation to Labour. New York: Kelley.

Kirzner, Israel M. 1987. “Economic Harmony.” The New Palgrave: A Dictionary of Economics. London: Macmillan.

Lane, Georges. 2001. “Bastiat, l’aversion pour l’incertitude et la loi d’association.” Journal des économistes et des études humaines 11 (2/3): 415 — 50.

Liggio, Leonard. 1977. “Charles Dunoyer and French Classical Liberalism.” Journal of Libertarian Studies 1(3): 153 — 78.

Mises, Ludwig von. [1949] 1998. Human Action: A Treatise on Economics. Scholar’s Edition. Auburn, Ala.: Mises Institute.

— — [1927] 1985. Liberalism. 3rd ed. Irvington-on-Hudson, N.Y.: Foundation for Economic Education.

— — [1929] 1977. Critique of Interventionism. New York: Arlington House. Molinari, Gustave de. 1849. Les Soirées de la rue Saint-Lazare. Paris: Guillaumin.

— — 1851. “Biographie de F. Bastiat.” Journal des économistes 28 (February): 180ff. Niehans, Jürg. 19990. A History of Economic Theory: Classic Contributions, 1729 — 1890. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Nouvion, G. de. 1905. Fédéric Bastiat. Sa vie, son oeuvre, ses doctrines. Paris.

Paillottet, Prosper. 1851. “Bastiat.” Dictionnaire de l’économie politique. Vol. 1. Coquelin and Guillaumin, eds. Paris: Guillaumin. Pp. 145 — 46.

Paul-Dejean, Jean-Claude. 1997. Les années de formation de Frédéric Bastiat (1801 — 1844). Paris: Institut Euro 92.

Pellissier-Tanon, Arnaud. 2001. “The Labor Theory of Value and Social Justice. The Teachings of Social Catholic Criticisms of Bastiat’s Doctrine.” Journal des Economistes et des étides humaines 11(2/3): 295 — 309.

Pribram, Karl. 1983. A History of Economic Reasoning. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Raico, Ralph. 1977. “Classical Liberal Exploitation Theory: A Comment on Professor

Liggio’s Paper.” Journal of Libertarian Studies 1(3): 179 — 83. Roche, George Charles III. 1971. Frédéric Bastiat — A Man Alone. New Rochelle, N.Y.: Arlington House.

Rothbard, Murray N. 1993. Man, Economy, and State. 3rd ed. Auburn, Ala.: Mises Institute.

— — 1995. Classical Economics. Cheltenham, U.K.: Edward Elgar. Rougier, Louis. 1938. Les mystiques économiques. Paris: Librairie de Médicis. Russell, Dean. 1969. Frédéric Bastiat: Ideas and Influence. Irvington-on-Hudson, N.Y.: Foundation for Economic Education.

Salerno, Joseph T. 1988. “The Neglect of the French Liberal School in Anglo-American Economics: A Critique of Received Explanations.” Review of Austrian Economics 2:113 — 56.

— — 2001. “The Neglect of Bastiat’s School by English-Speaking Economists: A Puzzle Resolved.” Journal des économistes et des études humaines 11 (2/3): 451 — 95. Schumpeter, Joseph A. 1954. History of Economic Analysis. New York: Oxford University Press.

Stiebler, Reinhard. 1999. “A Pre-History of Misesian Calculation: The Contribution of Adolphe Thiers.” Quarterly Journal of Austrian Economics 2(4): 41 — 47. Thiers, Adolphe. 1848. De la propriété. Paris: Paulin, Lheureux.

Thornton, Mark. 2001. “Frédéric Bastiat as an Austrian Economist.” Journal des économistes et des études humaines 11 (2/3): 387 — 98.

Weinburg, Mark. 1978. “Social Analysis of Three Early 19th Century French Liberals: Say, Comte, and Dunoyer.” Journal of Libertarian Studies 2(1): 45 — 63. Wolowski, Léon, and Levasseur, Émile. 1884. “Property.” Lalor’s Cyclopedia of Political Science, etc. Vol. 3. Chicago: M.B. Cary.


[1]   Schumpeter (1954, s. 500).  Ks. Bastiatin tärkeimpien teoreettisten töiden nykyiset painokset Bastiat (1964a, 1964b, 1964c, 1983, 1996, 2001). Tässä artikkelissa käytän pääosin Bastiat (1851). Ks. Bastiatin kehitysvuosista Paul-Dejean (1997).

[2] Schumpeterin (1954, s. 500) kuuluisa lausunto: “En pidä Bastiatia huonona teoreetikkona. En pidä häntä teoreetikkona lainkaan.”  Tämä vaikuttaa olleen kuolemantuomio valtavirran tutkimuksessa Bastiatin paikalle ajattelun historiassa. Bastiatista ei keskustella esimerkiksi Blaug (1997), Backhouse (1985), Ekelund ja Hébert (1990), ja Niehans (1990). Hänen panoksensa arvoteoriaan mainitaan Pribram (1983, s. 193) ja Blaugin toimittamassa painoksessa (1986b, s. 56). Blugin arvio kiteyttää tämän päivän valtavirran ajattelun historioitsijoiden näkemyksen. Todeten, että Bastiat “jopa pyrki tarjoamaan liberalismilleen teoreettisen alkuperän”, merkittävimmin arvoteoriansa kautta, Blaug (1986a, s. 14f.) katsoo: “hänen olleen kolmannen luokan taloustieteen teoreetikko”.

[3]  Ks. muita vastaavia väitteitä tekeviä töitä, Hülsmann (2000b) ja seuraavat artikkelit Bastiatin kaksisataavuotisjuhlanumerossa julkaistussa Journal des Economistes et des Etudes Humaines: Barmoullé (2001), Thornton (2001) ja Lane (2001). Nämä työt täydentävät muita viimeaikaisia arvioita useista itävaltalaisista taloustieteilijöistä, jotka tunnistavat Bastiatin yhdeksi johtavaksi heidän edeltäjäkseen, mutta aliarvioivat hänen teoreettisia saavutuksiaan; ks. Mises (1985, s. 197), Kirzner (1987), Rothbard (1995, s. 444ff.), DiLorenzo (1999) ja Garello (2001). Muut työt, vaikka pohjimmiltaan myötätuntoisia Bastiatia kohtaan, epäonnistuvat täysin oivaltamaan hänen merkittävyyttään talousteoreetikkona; erityisesti ks. Russell (1969) ja Roche (1971). Merkittävästi Bastiatin aikalaiset tai lähes aikalaiset kuten Molinari (1851), Paillottet (1851), Fontenay (1881) ja Bidet (1906) näkivät hänessä useimmiten suuren taloustieteen edistäjän, vaikkakin heidän arvionsa keskittyvät vähemmän teknisiin puoliin kuin nykyinen työ.

[4] Bastiat (1851, s. 12; oma käännös). Lainaus osoittaa, että Schumpeter (1954, s. 440, 500) oli väärässä vakuuttaessaan Bastiatin asettavan “yksinomaisen painotuksen luokkaharmonialle”. Itse asiassa Bastiat seurasi Charles Dunoyeria ja muita 1800-luvun alun ranskalaisia taloustieteilijöitä, jotka olivat sekoittaneet Quesnayin harmoniaopin uudella luokkavihamielisyyden opilla, poliittisen luokan ja teollisen luokan vastakkaisuudella (ks. Liggio 1977, Raico 1977 ja Weinburg 1978). Mikä asetti nämä niin kutsutut tehtailijat ja Bastiatin erilleen Ricardosta, Sain-Simonista ja Marxista ei ollut luokkavastakkaisuus sinänsä, vaan heidän erilaiset näkemyksensä luokkavihamielisyyden käytännöllisestä ilmentymästä. Siinä missä Ricardo ja sosialistit pitivät vihamielisyyksiä vapaille markkinoille sisäsyntyisinä, Bastiat ja tehtailijat painottivat, että eturistiriidat ovat peräisin ainoastaan poliittisesta toiminnasta.

[5] Mises (1998, s. 158ff.) painottaen myöhemmin tätä asiaa keskustelussa yhdistymisen laista.

[6] Bastiat (1964a, s. 55; myös 1851, s. 105ff.). 1900-luvulla interventionismin dynamiikka on ollut itävaltalaisten taloustieteilijöiden suosikkiaihe. Ks. erityisesti Mises (1977) ja viimeaikaisempi Ikeda (1997) ja siinä lainattu kirjallisuus.

[7] Itse asiassa Bastiat oli samaa mieltä Condillacin ja Sayin kanssa siitä, että jokainen osapuoli markkinavaihdannassa hyötyy kanssakäymisestä. Kuitenkin hänen mukaansa tämä kaikkien markkinavaihdantojen muodollinen tunnusmerkki – hän kutsui sitä truismiksi – ei pysty selittämään miksi nämä vaihdannat ilmaantuvat ylipäätänsä (ks. Bastiat 1851, s. 81, 122). Todellinen selitys on, että  tuotanto yhteistyössä on fyysisesti tuottavampaa kuin eristetty tuotanto (ks. Bastiat 1851, s. 86f. 97). Ludwig von Mises (1998 s. 144) on olennaisesti samalla kannalla painottaen tämän asian keskeistä merkitystä seuraavin sanoin:

Perustavanlaatuiset tosiasiat, jotka aikaansaavat yhteistyön, yhteiskunnan ja sivilisaation ja muuntavat eläimellisen ihmisen ihmiseksi ovat tosiasiat, että työnjaon alaisena toteutettu työ on tuottavampaa kuin eristyksissä tehty työ ja että ihmisen järki pystyy tunnistamaan tämän totuuden. Sillä näiden tosiasioiden perusteella ihminen olisi pysynyt loputtomasti tappavana vastustajana toisilleen, sovittamattomina vihollisina pyrkimyksissään turvata osuus luonnon tarjoamista niukoista toimeentulon keinoista.

 
[8] Myös tämä erottaa hänet Careysta (1965, s. 7ff.), jolla oli vastaavanlainen teoria, mutta joka oli pääasiassa kiinnostunut selittämään konkreettisia markkinoilla vaihdettuja määriä. Nykyisen arvoteorian valossa on sanomattakin selvää, että Careyn pyrkimys johtaa markkinahintoja mahdollisista työpalveluiden hinnoista on tuloksetonta.

[9] Bastiat (1851, s. 117; oma käännökseni, painotukset alkuperäisiä). Huomioi Bastiatin ennakointi osoitetun preferenssin (demonstrated prerference) käsitteelle.

[10] Ibid. Tämä argumentti on mielenkiintoinen ennakointi 1900-luvun asiasta vastustaa ihmisten välisiä arvovertailuja

[11] Murray Rothbard ei tunnistanut näitä yhtäläisyyksiä, koska hän ymmärsi täysin väärin ”palvelun” merkityksen Bastiatin ajattelussa, jolle hän antoi nykyaikaisen tulkinnan: ”Bastiat teki merkittävän panoksen talousteoriaan osoittamalla, että kaikki hyödykkeet, mukaan lukien materiaaliset, ovat tuottavia ja niitä arvostetaan

[12] Ks. Comte (1834), Thiers (1848), Molinari (1849), Faucher (1851), Wolowski ja Levasseur (1884), sekä de Nouvion (1905). Thiersin omistusoikeuden talousteoriasta ks. Stiebler (1999).

[13] Kuten hyvin tiedetään, Karl Marx pyrki vastaavaan, mutta perustavanlaatuisesti epäonnistuneeseen hankkeeseen. Myös hän pyrki johtamaan hyödykkeen arvon tämän hyödykkeen tuottamiseen käytetystä työstä. Mutta siinä missä Marxille hyödykkeen arvo oli mystinen substanssi juontuen yksinomaan sen tuottamiseen käytetystä työstä, Bastiatille sen arvo oli havaittava suhde – kauppakumppanien yhteisymmärryksen luomana – sen tuottamiseen käytetyn työn ja työn välillä, joka käytetään tuottamaan palvelua, johon se vaihdetaan.

[14] Brittiläiset taloustieteilijät ja henkilöt jotka täyttivät uudet valtion rahoittamat talouspolitiikan professuurit Ranskassa olivat pääosassa Bastiatin vastaisessa kampanjassa; ks Salerno (1988, 2001).

[15] Kontrafaktuaalisten lakien ulottuvuuden ja luonteen viimeaikaisesta tutkimuksesta ks. see Hülsmann (2000a, 2001).

Lataa PDF-versio
Alkuperäinen artikkeli: Bastiat’s Legacy in Economics

Kamppailu tasa-arvoisuutta vastaan jatkuu – Murray N. Rothbard

(Tämä on Rothbardin vuonna 1991 kirjoittama johdanto hänen vuonna 1970 kirjoittamaan artikkeliin ”Vapaus, eriarvoisuus, alkukantaisuus ja työnjako.”)

Johdanto

Kahdessa vuosikymmenessä tämän esseen kirjoittamisesta analysoimani pääasialliset yhteiskunnalliset suuntaukset ovat kiihtyneet, kaikesta päätellen eksponentiaalisella vauhdilla. Jugoslaviasta alkanut pako pois sosialismista ja keskitetystä suunnittelusta on ällistyttävästi edennyt koko Itä-Euroopan ”sosialistiseen blokkiin”, ja nyt on vähintäänkin retorista kannatusta yksityistämisen ja vapaan markkinatalouden ajatukselle. Enenevissä määrin marxismi on tullut rajoittuneeksi Yhdysvaltojen ja Länsi-Euroopan akatemioihin, asettuen mukavasti parasiitiksi niiden kapitalistisiin talouksiin.  Mutta jopa akateemikkojen keskuudessa ei ole enää lähes mitään jäljellä 1930 ja 1940-lukujen voitokkaasta marxismista rehentelyineen sosialistisen keskitetyn suunnittelun taloudellisesta tehokkuudesta ja ylivoimaisuudesta. Sen sijaan jopa kaikkein omistautuneimmat marxilaiset esittävät nyt tyhjiä puheita jonkinlaisen ”markkinan” välttämättömyydestä, oli se sitten kuinka valtion kontrolloima tahansa.

1. Uusia eriarvoisuuden ja ”sorron” alueita

Mutta tämä ei tarkoita, että kamppailu tasa-arvoisuudesta olisi ohi. Kaukana siitä. Päinvastaisesti sen jälkeen kun 1960-luvun lopun ja 1970-luvun alun uusi vasemmisto joutui huonoon valoon sen omituisen väkivaltaan siirtymisen takia, se kuunteli vanhempien liberaaliensa neuvoja ja ”liittyi järjestelmään.” Uudet vasemmistolaiset lanseerasivat onnistuneen gramscimaisen ”pitkän marssin instituutioiden läpi” ja tulemalla lakimiehiksi ja akateemikoiksi – erityisesti humaanisiin, filosofiaan ja ”pehmeisiin” yhteiskuntatieteisiin – he ovat onnistuneet saavuttamaan hegemonian kulttuuristamme. Nähden itsensä lyötyinä ja vetäytyen tiukasti taloudelliselta rintamalta (verrattuna 1930-luvun vanhaan vasemmistoon, uuden vasemmiston vahva puoli ei ole koskaan ollut marxilainen taloustiede ja työnarvoteoria), vasemmisto kääntyi oletettuun tasa-arvon moraaliseen ylivertaisuuteen.

Ja tekemällä niin, he kasvavissa määrin kääntyivät siihen mitä esseeni viimeisessä kappaleessa ehdotettiin: vanhanaikaisen taloudellisen tasa-arvon painotuksen vähentämistä ihmisen moninaisuuden laaja-alaisempien puolien poistamisen suosimiseksi. Vanha tasa-arvoisuus painotti tulojen ja varallisuuden tekemistä yhtäläiseksi; mutta kuten Helmut Schoeck erinomaisesti oivalsi, heidän argumenttinsa logiikkana oli ”oikeudenmukaisuuden” nimissä poistaa kaikki todisteet ihmisen moninaisuudesta ja siten joidenkin henkilöiden pääteltävissä olevan tai selkeän ylivertaisuuden muihin nähden. Lyhyesti, kateus muiden ylivertaisuudesta tulee vakiinnuttaa, ja tällaisen kateuden kaikki mahdolliset lähteet poistaa.

Kirjassaan Envy Helmut Schoeck analysoi brittiläisen kirjailijan, L.P. Hartleyn,  hupaisan romaanin dystopiasta. Vuonna 1960 julkaistussa teoksessaan, Facial Justice, Hartley, ennustaa näkemistään toisen maailmansodan jälkeisen brittiläisen elämän asenteista, aloittaa toteamalla että kolmannen maailmansodan jälkeen, ”Oikeudenmukaisuus oli tehnyt suuria harppauksia.” Taloudellinen Oikeudenmukaisuus, Yhteiskunnallinen Oikeudenmukaisuus ja oikeudenmukaisuuden muut muodot oli saavutettu, mutta elämän osa-alueita oli yhä valloittamatta. Erityisesti Kasvojen Oikeudenmukaisuutta [kirjan nimi; suom.huom.] ei ollut vielä saavutettu, sillä kauniilla tytöillä oli epäoikeudenmukainen yliote rumempiin nähden. Sen vuoksi Kasvojen Tasa-arvon ministeriön ohjauksessa kaikki Alpha (kauniit) tytöt ja kaikki Gamma (rumat) tytöt pakotettiin käymään läpi toimenpiteet ”Tasa-arvoistavassa (Kasvojen) Keskuksessa,” jotta kaikki saavat Beta (miellyttävän keskinkertaiset) kasvot.[i]

Sattumoisin vuonna 1961 Kurt Vonnegut julkaisi purevan ja vielä karvaamman satiirisen novellin havainnollistaen täydellisesti tasa-arvoista yhteiskuntaa, jopa vielä perinpohjaisempaa kuin Harteleyn. Vonnegutin ”Harrison Bergeron” alkaa:

”Vuosi oli 2081, ja kaikki olivat lopulta tasa-arvoisia. He eivät olleet pelkästään tasa-arvoisia Jumalan ja lain edessä. He olivat tasa-arvoisia kaikilla tavoin. Kukaan ei ollut ketään muuta fiksumpi. Kukaan ei ollut ketään muuta paremman näköinen. Kukaan ei ollut ketään muuta vahvempi tai nopeampi. Kaikki tämä tasa-arvoisuus johtui perustuslain 211, 212 ja 213:sta lisäyksestä sekä Yhdysvaltain Tasoitus kenraalin herkeämättömästä valppaudesta.”

 
”Tasoittaminen” toimi osittain seuraavasti:

”Hazelilla oli täydellisen keskivertainen älykkyys, joka tarkoitti ettei hän pystynyt ajattelemaan mitään paitsi lyhyissä sykäyksissä. Ja Georgella, vaikka hänen älykkyytensä oli paljon normaalia korkeampi, oli pieni henkisen tasoituksen radio korvassaan. Laki vaati häntä aina käyttämään sitä. Se oli viritettynä valtion lähettimeen. Noin kahdenkymmenen minuutin välein lähetin päästäisi teräviä ääniä estääkseen Georgen kaltaisia ihmisiä hyödyntämästä aivojaan epäoikeudenmukaisesti.”[ii]

 
Tämän tyylinen tasa-arvon painotus ei-taloudellisissa eriarvoisuuksissa on lisääntynyt nopeasti ja voimistunut niiden vuosikymmenten aikana, kun nämä miehet kirjoittivat heidän näennäisen liioitellut orwellilaiset dystopiansa. Akateemisissa ja kirjallisissa piireissä ”poliittista korrektiutta” toimeenpannaan koventuvalla rautaisella otteella; ja avain poliittiseen korrektiuteen on millään alueella koskaan olla arvioimatta eroja tai ylivoimaisuutta.

Siten löydämme Smith collegen opintotoimiston monisteen listaavan kymmenen erilaista ”sorron” tapaa, jotka väitetysti aiheutuvat ihmisten arvioinnista. Niihin kuuluvat: ”heteroseksismi,” määritettynä ei-heteroseksuaalisesti suuntautuneiden ”sortona”, joka sisältää ”heidän olemassaolonsa tiedostamatta jättämisen”; ja ”kykenevyyden,” määritettynä ”erilailla kykenevien” [tunnettuna vähemmän valaistuneina päivinä ”vammaisina” tai ”invalideina”] sortamisena ”tilapäisesti kykenevien” toimesta. Erityisen relevantti meidän kahdelle dystopian kirjoittajalle on ”ikäismi,” nuorten ja vanhojen sortaminen nuorekkaiden ja keski-ikäisten aikuisten taholta ja ”ulkonäköisyys” määritettynä ”kauneuden/viehättävyyden standardin luomisena.”

”Sortamisen” oletetaan myös sisältävänä, ei pelkästään jollain lailla ei-viehättävän syrjinnän, vaan jopa erilaisuuden huomioimisen. Ehkäpä kaikkein huvittavin lähiaikana luotu kategoria on ”loogismi” tai ”loogiskeskeisyys”, tietävän ja artikuloivan tyrannia. New Jerseyn kunnan sponsoroima ”feministisen akateemisen opiskelun ohjeistus” sen yliopistokampuksille hyökkää tietämystä ja tieteellistä tutkimusta vastaan per se miesten ”luonnon raiskauksena.” Se syyttää:

”mieli oli miespuolinen. Luonto oli naispuolinen, ja tieto luotiin aggression tekona – passiivinen luonto täytyi kuulustella, poistaa vaatteista, tunkea ja pakottaa ihmisen toimesta sen salaisuuksien paljastamiseksi.”[iii]

 
Luonnollisesti ”sortaminen” on määritetty laajasti syyttämään mahdollisen ylivertaisuuden nimenomaista olemassaoloa – ja siten tilaisuutta kateudelle – kaikilla alueilla. Dekonstruktionismin vallitseva kirjallinen teoria argumentoi raivokkaasti ettei voi olla standardeja yhden kirjallisen ”tekstin” ylivertaisuuden arvioimiseksi verrattuna toiseen. Äskettäisessä konferenssissa erään valtiotieteen professori viitatessa Czeslaw Miloszsin kirjaa The Captive Mind  oikein ”klassikkona,” toinen naispuolinen professori julisti, että pelkkä sana klassikko ”tekee minut sorretuksi.”[iv] Selkeä vaikutus tästä on, että mikä tahansa viittaus jonkun toisen ylivoimaiseen tuotteeseen saattaa synnyttää paheksuntaa ja kateutta rivijäsenissä, ja että näiden ”sortamisen tuntemuksien” ruokkimisen tulee olla kritiikin ja akateemisuuden pääfokuksessa.

Akatemian ja muiden tutkimuslaitosten koko tarkoitus on aina ollut esteetön totuuden etsiminen. Tämä päämäärä on nyt haastettu ja syrjäytetty poliittisesti korrektien ”herkkien” tunteiden ruokkimisella. Tämä subjektiivisten tunteiden painotus totuuden sijaan on ilmeistä nykyisessä yleisessä kohussa huomattavan Berkeley antropologi Vincent Sarichin opetusta kohtaan. Sarichin tarkastelu geneettisistä vaikutuksista rotujen välisiin eroihin saavutuksissa tuomittiin muiden tiedekunnan jäsenten toimesta ”pyrkimyksenä tuhota luokan tummien oppilaiden itsetunto.”[v]

II. Ryhmäkiintiöt

Tosiaankin yksi radikaali muutos tämän esseen kirjoittamisen jälkeen on ollut nopea ja kiihtyvä vanhanaikaisen tasa-arvon, joka halusi tehdä kaikista yksilöistä tasa-arvoisia, muuntuminen ryhmätasa-arvoksi ryhmien puolesta, jotka ovat virallisesti nimetty ”sorretuiksi.” Työllisyydessä, virka-asemassa ja asemassa yleensä sorrettujen ryhmille oletetaan taatuksi heidän kiintiöllinen osuus hyväpalkkaisista tai arvovaltaisista asemista. (Kukaan ei vaikuta olevan kiihdyksissä kiintiöedustuksesta ojankaivajien rivistöihin.) Huomasin tämän ensi kerran eräässä artikkelissa vuosi nykyisen esseen kirjoittamisen jälkeen tasa-arvoisen ideologian luonteen ja seurauksien symposiumissa.

Reagoin siellä voimakkaasti nimettyjen ryhmien kiintiöedustukselle, jota McGovern liike vaati vuoden 1972 demokraattisessa puoluekokouksessa. Nämä voitokkaat demokraatit vaativat, että ryhmät kuten naiset, nuoret, mustat ja meksikolaista syntyperää olevat olivat valittuina delegaatteina vajonneet heidän kiintiöllisen osuutensa väestöstä alapuolelle aikaisempiin puoluekokouksiin nähden; demokraattisen puolueen tulisi korjata tämä jäsentensä valintojen yli kävelemällä ja vaatimalla näiden väitetysti sorrettujen ryhmien todellista kiintiöllistä edustusta. Huomautin tämän väitteen nimenomaisesta älyttömyydestä, että 18-25 ikäiset nuoret olisivat olleet hirvittävästi ”aliedustettuna” menneisyydessä, ja heittäydyin mitä nyt kutsuttaisiin ”poliittisesti epäasialliseksi” reduction ad absurdum ehdottamalla välitöntä korjausta katalaan ja krooniseen viisivuotiaiden ”miesten ja naisten” aliedustukseen.[vi]

Ja kuitenkin vain kaksi vuotta ennen tuota puoluekokousta, toisenlainen vetoomus kiintiöihin oli kohdannut aiheellisen pilkan ja ivan vasemmistoliberaaleilta. Kun erästä presidentti Nixonin epäonnistunutta korkeimman oikeuden ehdokasta pilkattiin ”keskinkertaiseksi,” senaattori Roan Hruska (r., Neb.) ihmetteli miksei Amerikan keskinkertainen väki ansaitse ”edustusta” korkeimmassa oikeudessa. Liberaalit kriitikot pisteliäästi syyttivät senaattoria valikoivasta vastineesta. Vastaava syyte kohdistettuna ”loogismin” parjaajaa kohtaan ajaisi sellaiset kriitikot pois julkisuudesta. Mutta ajat, ja poliittisen korrektiuden standardit, ovat muuttuneet.

On todellakin vaikeaa parodioida tai karrikoida liikettä, joka vaikuttaa olevan elävä parodia, ja joka pystyy saamaan aikaan näin valitettavia tuloksia. Siten kaksi huomattavaa amerikkalaista historioitsijaa, Bernard Bailyn ja Stephan Thernstrom, kirjaimellisesti pakotettiin hylkäämään kurssinsa Amerikan rotujen välisten suhteiden historiasta Harvardissa muutamien oppilaiden kohdistamien absurdien ”rasismin” väitteiden takia, syytteiden joita kaikki asiaan liittyneet käsittelivät äärimäisellä vakavuudella. Tässä yhteydessä erityisen mielenkiintoinen oli syyte Bailyn kurssia kohtaan siirtomaa-ajan rotujen suhteista.

Oppilaan ”epäkohta” Bailyna kohtaan oli, että hän oli lukenut etelävaltion viljelijän päiväkirjaa ilman antamatta ”yhtäläistä aikaa” orjan muistelmille. Valittajille tämä toiminta selkeästi osoitti ”peiteltyä orjuuden puolustamista.” Loukkaavan luennon aikana Bailyn oli kärsivällisesti selittänyt ettei orjien päiväkirjoja, päivyreitä tai kirjeitä tuolta aikakaudelta ole koskaan löydetty. Mutta näille oppilaille Bailyn oli selkeästi epäonnistunut ymmärtämästä ongelmaa: ”Koska oli mahdotonta antaa yhtäläistä edustusta orjille, Bailyn olisi pitänyt jättää viljelijän päiväkirja kokonaan huomiotta.”[vii]

Ryhmäkiintiöiden edustajat ”sorrettujen” (nimettynä PR tarkoituksiin positiiviselta kuulostavalla fraasilla ”vähemmistöjä tukeva toiminta”) puolesta väittävät yleensä, että kiintiöjärjestelmä on kaikkein kauimpana heidän mielistään: he ainoastaan haluavat positiivisia toimia lisätäkseen suosittujen ryhmien edustusta. He ovat joko ilmiselvästi vilpillisiä tai muutoin eivät pysty ymmärtämään peruslaskuoppia. Jos sorrettu ryhmä X saa lisättyä ”edustuksensa” esimerkiksi 8:sta 20 prosenttiin, silloin jonkin ryhmän tai ryhmien yhdistelmän edustus laskee 12 prosentilla. Piilomotiivi, tai toisinaan ei edes kovin piilotettu motiivi, on luonnollisesti että kiintiölliset vähennykset oletetaan tapahtuvaksi nimettyjen sortajien ryhmien riveistä, jotka otaksuttavasti ansaitsevat kohtalonsa.

III. Keitä ovat ”sorretut”?

Tässä ryhmätasa-arvon järjestelmässä on erityisen olennaista löytää paikkansa sortajien sijaan sorrettujen riveistä. Keitä siis ovat sorretut? Sitä on vaikea määrittää, koska uusia sorrettujen ryhmiä löydetään jatkuvasti. Sitä melkein kaipaa klassisen marxismin vanhoja hyviä aikoja, jolloin oli vain yksi ”sorrettu luokka” – proletariaatit – ja yksi tai enimmilläänkin vain muutama sortajien luokka: kapitalistit tai keskiluokka, sekä toisinaan ”feodaalimaanomistajat” tai kenties pikkuporvarit.

Mutta nyt, kun sorrettujen rivit sekä siten yhteiskunnan ja valtion erityisesti etuoikeuttamat ryhmät jatkavat monistumistaan, ja sortajien rivit jatkavat vähenemistään, tulojen ja varallisuuden tasa-arvon ongelma ilmaantuu uudelleen ja on moninkertaistunut. Sillä enemmän ja mitä erilaisempia ryhmiä lisätään jatkuvasti parasiittiseen taakkaan, joka painaa yhä hupenevaa sortajien tarjontaa. Ja koska jokaisen selkeästi kannattaa jättää sortajien rivit ja siirtyä sorretuksi, painostusryhmät onnistuvat enenevissä määrin tekemään niin – niin kauan kuin tämä häiriintynyt ideologia jatkaa kukoistustaan. Erityisesti virallisesti sorretun tittelin saavuttaminen oikeuttaa osuuteen loputtomasta etujen virrasta– rahaa, asemaa ja arvovaltaa – kovaonnisilta sortajilta, jotka saadaan tuntemaan itsensä ikuisesti syyllisiksi, samalla kun heidät pakotetaan ylläpitämään ja laajentamaan loputonta virtaa. Ei ole yllättävää että sorretun aseman saavuttaminen vaatii suuren määrän painostusta ja organisointia. Kuten Joseph Sobran nokkelasti asian esittää, ”uhriksi tuleminen vaatii paljon vaikutusvaltaa.” Aikanaan, jos suuntaukset jatkuvat, seurauksena tulee olemaan loisten ja isäntien yhtäläinen kuolema, ja loppu kaikelle talouden kukoistukselle tai sivilisaatiolle.

Yhteiskunnassa on lähes rajaton määrä ryhmiä tai ”luokkia”: Virtanen nimisten ihmisten luokka, yli 2m miesten luokka, kaljujen ihmisten luokka ja niin edelleen. Mitkä näistä ryhmistä saattavat löytää itsensä ”sorrettuina”? Kuka tietää? On helppoa keksiä uusi sorrettujen ryhmä. Voin esimerkiksi tuoda esiin tutkimuksen osoittaen, että ”Meikäläinen” nimisten ihmisten luokalla on alhaisempi keskimääräinen toimeentulo tai varallisuus kuin muilla sukunimillä. Sen jälkeen voisin muodostaa hypoteesin, että Meikäläinen nimisiä ihmisiä on syrjitty, koska heidän nimensä ”Matti Meikäläinen” ja ”Maija Meikäläinen” ovat stereotyyppisesti liitetty kasvottomaan nimettömyyteen ja kas niin, meillä on yksi ryhmä lisää, joka on valmis jättämään kuormitetun syrjivien rivistön ja liittymään iloiseen syrjittyjen rivistöön.

Eräs politiikan teoreetikkoystäväni ajatteli, että hän voisi keksiä uuden satiirisen sorrettujen ryhmän: lyhyt ihmiset, jotka kärsivät ”huippuismista.” Ilmoitin hänelle, että hänet ennakoitiin vakavissaan kaksi vuosikymmentä sitten, osoittaen jälleen mahdottomuuden parodioida nykyistä ideologiaa. Huomasin artikkelin lähes kaksikymmentä vuotta sitten, joka oli kirjoitettu hyvin pian tämän esseen jälkeen, että professori Saul D. Feldman, sosiologi Case-Western Reserveissä, ja hän oli silmiinpistävän lyhyt, oli lopulta saattanut tieteelle taakan ikivanhasta lyhyiden sorrosta pitkien toimesta. Feldman raportoi että viimeaikaisista Pittsburgin yliopiston valmistuvista oppilaista, 188 cm pitkät tai pidemmät vastaanottivat 12,4 prosenttia korkeamman aloituspalkan kuin alle 182 cm pitkät valmistuneet, ja Itäisen Michiganin yliopiston markkinoinnin professori oli kysynyt 140 yritysrekrytoijalta heidän mieltymyksestään kahden hypoteettisen, myyntimiehen tehtävään yhtäläisesti pätevän hakijan väliltä. Toinen hypoteettisista myyntimiehistä oli 185 cm ja toinen 165 cm. Rekrytoijat vastasivat seuraavasti: 27 prosenttia ilmaisivat poliittisesti korrektisti ettei heillä ole mieltymystä; yksi prosentti palkkaisi lyhyen miehen; ja ei vähempää kuin 72 prosenttia palkkaisi hujopin.

Tämän ilmiselvän pitkien lyhyempien sorron lisäksi Feldman osoitti, että naiset tunnetusti suosivat pitkiä miehiä lyhyiden sijaan. Hän olisi saattanut tuoda myös esiin, että Alan Ladd pystyi ainoastaan näyttelemään pääroolia romanttisissa ahdasmielisten Hollywood mogulien tuottamissa elokuvissa seisomalla piilotetun laatikon päällä, ja että jopa merkittävää luonnenäyttelijää Sydney Greenstreetiä kuvattiin poikkeuksetta alhaalle asetetusta kamerasta ylöspäin saadakseen hänet näyttämään pitemmältä kuin hän oli. (Hollywood studioiden pomot olivat yleisesti lyhyitä, ja silti he pettivät lyhyitä tovereitaan mielistelemällä pituutta suosivan kulttuurin kanssa.) Feldman osoitti myös tarkkaavaisesti lyhyyden vastaisen ennakkoluulon, joka läpäisee kielemme: sellaisissa fraaseissa kuten ihmiset ovat ”lyhytnäköisiä, saada vaihtorahaa lyhyesti [liian vähän; suom. huom.], lyhytsulussa [oikosulku; suom. huom.] ja käteistä lyhyesti.” Hän lisäsi että kahdesta pääasiallisesta puolueen presidenttiehdokkaasta valitaan lähes väistämättä pitempi.[viii]

Jatkoin artikkelissani vaatien lyhyiden vapautusliikettä lopettamaan lyhyyden sortoa, ja kysyin, missä ovat lyhyet yritysjohtajat, lyhyet pankkiirit, lyhyet senaattorit ja presidentit?[ix], [x] Pyysin lyhyttä ylpeyttä, lyhyitä laitoksia, lyhyitä historiankursseja, lyhyitä kiintiöitä kaikkialle ja lyhyitä lopettamaan sisäistämästä ikivanhaa propagandaa meidän pitkästä kulttuurista, että lyhyet ovat geneettisesti tai kulttuurillisesti alempiarvoisia. (Katsokaa Napoleonia!) Lyhyt ihmiset, nouskaa! Teillä ei ole mitään hävittävänä paitsi piilokorkokenkänne. Päätin vakuuttamalla pitkille, että emme olleet  pitkiä vastaan, ja että toivotamme tervetulleiksi edistysmieliset, syyllisyydentuntoiset pitkät lyhyiden puolesta myötämielisinä ja apujoukkoina liikkeellemme. Jos tajuntani olisi ollut riittävän korkealla tasolla tuolloin, olisin tietysti lisännyt vaatimuksen, että pitkät korvaavat lyhyille määrittämättömän monista tuhansista vuosista pitkien tyranniaa.

IV. Romantikot ja alkukantaisuus

Siirtyen pois sorrettujen aiheesta, oma näkemykseni romantikkoihin, joka oli varmasti närkästynyt kaksikymmentä vuotta sitten, on paljon vihamielisempi nykyään. Sillä olen oppinut tällaisista lähteistä kuten Leszek Kolakowskilta ja erityisesti suurelta kirjallisuuskriitikolta M.H. Abramsilta romantikkojen, hegeliläisten ja marxilaisten kiintymyksestä mitä voidaan kutsua ”uudelleensulautumisen teologiaksi.” Tämä näkemys juontuu 300-luvun egyptiläisiltä platonistilta, Plotinukselta, tihkuen kristilliseen platonismiin ja siitä eteenpäin muodostaen harhaoppisen ja mystisen vireen länsimaiseen ajatteluun.

Lyhyesti sanottuna nämä ajattelijat eivät nähneet luomakuntaa Jumalan hyvyyden upeana hyväntahtoisena ulosvirtauksena, vaan sisimmiltään pahana tekona, joka jakaa siunatun esiluomakunnan kollektiivisten kokonaisuuksien Jumalan, ihmisen ja luonnon yhtenäisyyden, tuoden traagisen ja väistämättömän ”erkaantumisen” ihmiskuntaan. Kuitenkin luomakunta, Jumalan puutteista ulos kasvanut, on lunastettavissa yhdessä merkityksessä: Historia on väistämätön ”dialektinen” prosessi, jolla esiluomakunta saa aikaan sen vastakohdan, nykyisen maailman. Mutta lopulta historia on tarkoitettu päättymään ylevässä näiden kolmen kollektiivisen kokonaisuuden ”uudelleensulautumisessa,” vaikkakin paljon korkeammalla kehityksen tasolla sekä Jumalalle että ihmiselle.

Tämän näkemyksen muiden ongelmien lisäksi kontrasti perinteiseen kristillisyyteen tulisi vaikuttaa selvältä. Siinä missä kristillisyydessä yksilöllinen henkilö on tehty Jumalan kuvaksi ja jokaisen yksilön pelastuksella on ylivertainen merkitys, oletettu hyväntahtoinen uudelleensulautumisen pako metafyysisestä erkaantumisesta tapahtuu ainoastaan historian lopussa ja ainoastaan kollektiivisesti ihmiskunnan lajille, jokaisen yksilön kadotessa lajiorganismiin.[xi]

Mitä tule alkukantaisuuteen, myöhemmät antropologiset tutkimukset ovat vahvistaneet tämän esseen näkemystä, että alkukantaisia heimoja ja esinykyaikaisia kulttuureja yleisesti ei leimannut kommunismi – à la Engels ja Polanyi – vaan yksityisomistusoikeudet, markkinat ja rahallinen vaihdanta. Ekonomisti Bruce Bensonin työ on erityisesti korostanut tätä näkemystä.[xii]

V. Työnjako

Tämän esseen kirjoittamisen jälkeen olen oivaltanut, että painotin liikaa Adam Smithin panosta ja merkitystä työnjaossa. Ja yllätyksekseni en riittävissä määrin arvostanut Ludwig von Misesin ansioita.

Huolimatta valtavasta erikoistumisen ja työnjaon painotuksesta Kansojen varallisuudessa, merkittävä osa Smithin keskustelusta oli väärin kohdistettua ja harhaanjohtavaa. Ensinnäkin hän asetti tarpeettoman paljon painoa työnjaolle tehtaan sisällä (kuuluisa neulatehtaan esimerkki), ja vaivoin toi esiin paljon tärkeämpää työnjakoa eri teollisuudenalojen ja ammattien välillä. Toiseksi, Kansojen varallisuudessa on viheliäs ristiriitaisuus kirjan I osion ja V osion välillä. Osiossa I työnjaon ylistetään olevan vastuussa sivilisaatiosta ja taloudellisesta kasvusta, ja sen kehutaan myös laajentavan väestön vireystasoa ja älykkyyttä. Mutta osiossa V työnjaon tuomitaan johtavan samaisen väestön älylliseen ja moraaliseen alennukseen, ja heidän ”älyllisten, sosiaalisten ja aviollisten hyveidensä” katoamiseen. Nämä valitukset työnjaosta sekä Smithin läheisen ystävän Adam Ferguson vastaavat teemat vaikuttivat vahvasti Marxin ja myöhempien sosialististen kirjoittajien valituksiin ”erkaantumisesta.”[xiii]

Mutta merkittävämpää perustavanlaatuista merkitystä oli Smithin Jean Buridanin ja skolastikkojen perinteen hylkäämisellä, jossa painotti kahden osapuolen aina ryhtyvän vaihdantaan, koska kumpikin odottaa hyötyvänsä transaktiosta. Päinvastaisesti tähän erikoistumisen ja vaihdannan painotukseen ihmisen tietoisen päätöksen seurauksena, Smith siirsi fokuksen molemminpuolisesta hyödystä väitettyyn irrationaaliseen ja vaistomaiseen ”taipumukseen kuljettaa, tehdä vaihtokauppaa ja vaihdantaa,” ikään kuin ihmiset olisivat sopuleita, joista heidän omien valittujen päämääriensä ulkopuoliset voimat päättivät. Kuten Edwin Cannan kauan sitten toi esiin, Smith valitsi tämän näkökannan, koska hän hylkäsi ajatuksen ihmisten kykyjen ja lahjojen synnynnäisistä eroista, jotka luontaisesti ohjaisivat ihmiset hakeutumaan erilaisiin erikoistuneisiin ammatteihin.[xiv] Sen sijaan Smith valitsi tasa-arvois–ympäristönsuojelijan näkemyksen,  ollen yhä vallitseva neoklassisessa taloustieteessä, jonka mukaan kaikki ihmiset ovat yhtäläisiä ja tasa-arvoisia, ja sen vuoksi erot työssä ja ammateissa voivat olla ainoastaan seurausta, sen sijaan että ne olisivat alkusyy, työnjaon järjestelmälle. Lisäksi Smith saattoi alulle tästä aiheutuvan perinteen, jonka mukaan palkka-asteiden erot tässä yhtenevässä väestössä voivat ainoastaan heijastaa eroja koulutuksen kustannuksissa.[xv], [xvi]

Erona edelliseen professorin Joseph Salernon viimeaikainen työ on valaissut Ludwig von Misesin syvällistä panosta työjaon painotuksessa ”yhteiskunnan ytimenä” ja ”perustavanlaatuisena yhteiskunnallisena ilmiönä.” Kuten kirjoitin esseessä Misesille työnjako juontuu ihmisten ja luonnon moninaisuudesta ja eriarvoisuudesta. Salerno tuo lisäksi esiin verrattomalla selkeydellä, että Misesille työnjako on molemminpuolisen edun ja taloudellisen kehityksen tietoinen valinta. Siten yhteiskunnallisen kehityksen prosessista tulee ”työnjaon kehittyminen,” ja tämä mahdollistaa Misesin viittauksen maailmanlaajuisesta työnjaosta ”yhteiskunnallisena organismina” tai ”oecumenenä.” Mises tuo esiin myös, että työnjako on keskeinen biologisille organismeille ja ”perustavanlaatuinen periaate kaikille elämän muodoille.” ”Yhteiskunnallisen organismin” erona verrattuna biologiseen organismiin on, että ”järki ja tahto ovat alkuperäinen ja ylläpitävä muoto orgaaniselle yhdistymiselle.” Siten Misesille ”ihmisyhteiskunta on näin henkinen ja teleologinen,” ”ajatuksen ja tahdon tuotosta.” Sen vuoksi ihmisille on äärimmäisen olennaista ymmärtää ocumenen ylläpidon ja laajentamisen tärkeys, joka koostuu vapaista markkinoista ja vapaaehtoisista ihmisten välisistä vaihdannoista, sekä oivaltaa että markkinoiden ja ocumenen rikkomisella ja rampauttamisella voi olla ainoastaan tuhoisia seurauksia ihmiskunnalle.[xvii]

Normaalisti kirjoittajien ja yhteiskuntateoreetikkojen oletetaan muuttavan näkemyksiään leppoisimmiksi ja maltillisimmiksi heidän vanhetessaan. (Kaksi loisteliasta poikkeusta tästä säännöstä ovat kaksi hyvin erilaista libertaristia hahmoa kuten Lysander Spooner ja Lord Acton.) Katsoessani taaksepäin kahta vuosikymmentä tämän esseen kirjoittamisesta on selvää, että näkemykseni ovat päinvastaisesti vielä enemmän radikalisoituneet ja polarisoituneet.

Niin epätodennäköiseltä kuin se kaksikymmentä vuotta sitten olisi vaikuttunutkin, olen vielä vihamielisempi sosialismia, tasa-arvoistamista ja romantiikka kohtaan, paljon kriittisempi brittiläistä klassista ja modernia neoklassista perinnettä kohtaan ja jopa vielä kiitollisempi Misesin suuria oivalluksia kohtaan kuin koskaan aikaisemmin. Tosiaankin, jollekin joka uskoi omaksuneensa kaiken Misesin työn monia vuosia sitten, on alituisen yllätyksen lähde kuinka uudelleenlukemalla Mises jatkaa tuoreiden oivalluksien ja uusien tapojen nähdä arkisilta vaikuttavia tilanteita tarjoamista. Tämä ilmiö, jonka monet meistä ovat kokeneet, on todiste Misesin ajattelun uskomattomasta laadusta ja rikkaudesta. Vaikka hän kuoli lähes kaksi vuosikymmentä sitten, Ludwig von Mises on paljon todellisemmin elossa kuin useimmat meidän sovinnaisesti viisaista aikalaisistamme.

Murray N. Rothbard
Las Vegas, Nevada
Helmikuu, 1991
 
Viitteet

[i] Katso keskustelu Helmut Schoeck, Envy: A Theory of Social Behavior (New York: Harcourt, Brace & World, 1970), s. 149–55. Schoeckin työ julkaistiin alkuperäisesti Saksassa vuonna 1966 nimellä Der Neid, ja englanninkielinen käännös julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1969.

[ii] Kurt Vonnegut, Jr., “Harrison Bergeron” (1961), in Welcome to the Monkey House (New York: Dell, 1970), s.7.

[iii] John Taylor, “Are you Politically Correct?” New York (January 21, 1991, s. 38. Katso myös ibid., s. 32–40: “Taking Offense,” Newsweek (December 24, 1990), s. 48–54.

[iv] Newsweek, loc. cit., s. 53.

[v] Paul Selvin, “The Raging Bull of Berkeley,” Science 251 (January 25, 1991): 369.

[vi] Murray N.Rothbard, “Egalitarianism as a Revolt Against Nature,” in Egalitarianism as a Revolt Against Nature and Other Essays (Washington, D.C.: Libertarian Review Press, 1974), s. 7–8.

[vii] Taylor, “Are You Politically Correct?” s. 33.

[viii] Feldmanin asiaa olisi vahvistanut, jos hän olisi kirjoittanut sen vuoden 1988 kampanjan jälkeen: Bush ei pelkästään noussut Dukakiksen yläpuolelle, vaan edustaja Charles Wilson (d., Texas) pystyi ilmaisemaan hänen alueensa pituudellisimman ahdasmielisyyden: ”Yksikään kreikkalainen kääpiö ei pysty kantamaan Itä-Texsasia,” ilman protesteja ja marsseja lyhykäisten järjestämänä. Feldmanin tutkimuksesta, katso Arthur J. Snider, “Society Favors Tall Men: Prof,” New York Post (February 19, 1972). Kaikesta tästä, katso Murray N. Rothbard, “Short People, Arise!” The Libertarian Forum IV (Arril 1972): s. 8.

[ix] Saattaisi olla valaisevaa tutkia johtuiko senaattori John Towerille suotu sivistymätön kohtelu hänen Puolustusministeriksi vahvistamistilaisuudessa syrjinnästä hänen lyhyttä kokoaan kohtaan.

[x] Mahdollinen projekti Amerikan historioitsijoille: suurin osa isoista 1800-luvun liikemiehistä (esim. Jay Gould ja John D. Rockefeller Sr.) olivat erittäin lyhyitä. Millä prosessilla hujopit hiljaisesti ottivat vallan yritysmaailmasssa?

 [xi] Katso Leszek Kolakowski, Main Currents of Marxism, vol. I, The Founders (Oxford: Oxford University Press, 1981), s. 9–39; M.H. Abrams, Natural Supernaturalism: Tradition and Revolution in Romantic Literature (New York: Norton, 1971); M.H. Abrams, “Apocalypse: Theme and Variations” in C.A. Patrides and Joseph Wittreich, eds., The Apocalpse in English Renaissance Thought and Literature (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1984), s. 342–68; Ernest L. Tuveson, “The Millenarian Structure of the Communist Manifesto,” in ibid., s. 323–41; ja Murray N. Rothbard “Karl Marx: Communist as Religious Eschatologist,”[PDF-tiedosto] The Review of Austrian Economics 4 (1990): 123–179.

[xii] Bruce L. Benson, “Enforcement of Private Property Rights in Primitive Societies: Law Without Government,” Journal of Libertarian Studies 9 (Winter 1989): 1–26; and Benson, The Enterprise of Law: Justice Without the State (San Francisco: Pacific Research Institute for Public Policy, 1990), s. 11–41. Katso myös Joseph R. Peden, “Property Rights in Celtic Irish Law,”[ Journal of Libertarian Studies 1 (1977): 81–95: and David Friedman, “Private Creation and Enforcement of Law: A Historical Case,” Journal of Legal Studies 8 (March 1979): 399–415.

[xiii] Ferguson vaikutusvallasta, katso Abrams, Natural Supernaturalism, s, 220–21,
508.

[xiv] Edwin Cannan, A History of the Theories of Production and Distribution in English Political Economy from 1776 to 1848, 3rd ed (London: Staples Press, 1917), s. 35

[xv] Vertaa Smithin tasa-arvoon pyrkimystä merkittävän 1400-luvun alun italialaiseen skolastikkoon San Bernardino of Siena (1380–1444). Hänen vuosina 1431-33 kirjoitamassa On Contracts and Usury Bernardino mainitsi, että palkkojen eriarvoisuus markkinoilla seuraa kyvyistä ja taidoista sekä koulutuksesta johtuvista eroista. Arkkitehdille maksetaan enemmän kuin ojankaivajalle, Bernardino selitti, koska ensimmäisen työ vaatii enemmän älykkyyttä ja kyvykkyyttä sekä koulutusta, joten harvemmat ihmiset soveltuvat tehtävään. Katso Raymond de Roover, San Bernardino of Siena and Sant’Antonino of Florence: The Two Great Thinkers of the Middle Ages (Boston: Baker Library, 1967), ja Alejandro Chafuen, Christians for Freedom: Late Scholastic Economics (San Francisco: Ignatius Press, 1986), s. 123–31.

[xvi] Nykyaikaiset neoklassiset työn taloustieteilijät sopivat tähän traditioon määrittämällä ”syrjinnän” kaikkena koulutuksen kustannuksien eroja suuremmalla palkkojen eriarvoisuudella. Täten katso standardityö Gary Beckeriltä, The Economics of Discrimination (Chicago: University of Chicago Press, 1957).

[xvii] Joseph T. Salerno, “Ludwig von Mises as Social Rationalist,”[PDF-tiedosto] The Review of Austrian Economics 4 (1990): 26–54. Katso myös Salernon kritiikki Eamonn Butlerin ymmärtämättömästä kritiikistä Misesin oivalluksiin, syyttäen Misesiä ”orgaanisesta virheellisyydestä,” ja ”englanninkielen vaikeuksista.” Ibid., s. 29n. Implisiittinen Misesin näkemyksen ero Hayekin tiedostamattoman toiminnan ja sokean perinteisten sääntöjen noudattamisen painotukseen tulee esiin Salernon tämän artikkelin loppuosassa, joka käsittelee sosialistisen talouslaskun keskustelua, sekä Salernon, “Postscript,” in Ludwig von Mises, Economic Calculation in the Socialist Commonwealth (Auburn, Al,: Ludwig von Mises Institute, 1990), s. 51–71.

Lataa PDF-versio
Alkuperäinen artikkeli: The Struggle Over Egalitarianism Continues

Vapaus, eriarvoisuus, alkukantaisuus ja työnjako – Murray N. Rothbard

(Lue Rothbardin vuonna 1991 tähän artikkeliin kirjoittama johdanto.)

 

I.

Jos ihmiset olisivat muurahaisten kaltaisia, ihmisten vapauteen ei olisi mitään kiinnostusta. Jos yksilölliset ihmiset, kuten muurahaiset, olisivat yhdenmukaisia, vaihtokelpoisia, ilman erityisiä omia persoonallisuuden piirteitä, tällöin kuka välittäisi olisivat he vapaita vai eivät? Tosiaankin, kuka välittäisi olisivatko he elossa vai kuolleita? Ihmisrodun ihanuus on sen jokaisen yksikön ainutkertaisuudessa, tosiasiassa että jokainen henkilö, vaikkakin muiden kanssa samanlainen monilla tavoin, omaa täydellisesti yksilöllisen persoonallisuuden.

Tosiasia jokaisen henkilön ainutlaatuisuudesta – tosiaasia etteivät mitkään kaksi henkilöä voi olla täysin vaihtokelpoisia keskenään – tekee jokaisesta ihmisestä korvaamattoman ja saa meidät välittämään siitä, onko hän elossa vai kuollut, onko hän onnellinen tai alistettu. Ja lopulta on tosiasia, että nämä ainutlaatuiset persoonallisuudet tarvitsevat vapautta täyteen kehittymiseensä, josta koostuu eräs vapaan yhteiskunnan pääargumenteista.

Ehkäpä on olemassa maailma, jossa älykkäät olennot muodostuvat kokonaan jonkinlaisessa ulkoisesti määritetyissä häkeissä ilman tarvetta sisäiseen oppimiseen tai yksilöiden omiin valintoihin. Mutta ihminen on välttämättömästi eri tilanteessa. Ihmisyksilöt eivät synny tai muodostu täysin kehittyneen tietämyksen, arvojen, tavoitteiden tai persoonallisuuden kanssa; he kaikki joutuvat muodostamaan omat arvonsa ja päämääränsä, kehittämään persoonallisuuttaan ja oppimaan itsestään ja ympäröivästä maailmasta. Jokainen ihminen tarvitsee vapautta, liikkuma-alaa muodostaakseen, kokeillakseen ja toimiakseen omien valintojensa pohjalta hänen oman persoonallisuutensa kehittymiseksi. Lyhyesti sanottuna hänen tulee olla vapaa ollakseen täysin ihminen.

Tavallaan jopa kaikkein jähmettyneimmät ja totalitaariset sivilisaatiot ja yhteiskunnat ovat sallineet vähintäänkin hiukan liikkumavaraa yksilölliselle valinnalle ja kehitykselle. Jopa kaikkein järkkymättömimmät hirmuvallat ovat joutuneet sallimaan ainakin vähän ”tilaa” valinnanvapaudelle, joskin ainoastaan yhteiskunnallisten sääntöjen välistä. Mitä vapaampi yhteiskunta, luonnollisesti sitä vähemmän yksilöiden toimintaan on puututtu, ja sitä suurempi on jokaisen yksilön kehityksen laaja-alaisuus. Mitä vapaampi yhteiskunta, tällöin sitä suurempi vaihtelevuus ja erilaisuus vallitsee ihmisten kesken, sillä sitä täydellisimmin on jokaisen yksilön ainutlaatuisesti yksilöllinen persoonallisuus kehittynyt.

Toisaalta mitä despoottisempi yhteiskunta, sitä enemmän yksilön vapaudelle on rajoituksia, sitä enemmän on yhtenevyyttä ihmisten välillä ja sitä vähemmän monimuotoisuutta, ja sitä vähemmän on jokaisen ihmisen ainutlaatuinen persoonallisuus kehittynyt. Siten perustavanlaatuisessa merkityksessä despoottinen yhteiskunta  estää sen yksilöitä olemasta täysin ihmisiä.[1]

Jos vapaus on välttämätön ehto yksilön täydelle kehittymiselle, se ei ole missään nimessä ainoa edellytys. Yhteiskunnan itsessään tulee olla riittävästi kehittynyt. Esimerkiksi kenestäkään ei voi tulla luovaa fyysikkoa autiolla saarella tai alkukantaisessa yhteiskunnassa. Sillä talouden kasvaessa avoimien valinnanmahdollisuuksien määrä tuottajille ja kuluttajille jatkaa moninkertaistumistaan merkittävästi.[2] Lisäksi ainoastaan yhteiskunnalla, jonka elintaso on merkittävästi hengissä pysymisen tasoa ylempänä, on varaa pyhittää merkittävä osa resursseistaan tietämyksen lisäämiseen sekä kehittämään lukuisa määrä tuotteita ja palveluita pelkän selviytymistason yläpuolella. Mutta on olemassa toinen syy, miksi jokaisen yksilön luovien voimien täydellinen kehittyminen ei voi tapahtua primitiivisessä tai alikehittyneessä yhteiskunnassa, ja se on laajalle levinneen työnjaon välttämättömyyden takia.

Kukaan ei pysty kehittämään täysin voimiaan mihinkään suuntaan ilman erikoistumista. Alkukantaisella heimon jäsenellä tai maanviljelijällä, sidottuna selviytyäkseen loputtomaan erilaisten tehtävien kiertävään rutiiniin, ei olisi aikaa tai resursseja kehittää jotain erityistä mielenkiinnon aihetta täyteen potentiaaliinsa. Hänellä ei ole tilaa erikoistumiselle, kehittää sitä aluetta, jossa hän on parhaimmillaan tai sitä josta hän on eniten kiinnostunut. Kaksisataa vuotta sitten Adam Smith toi esiin, että työnjaon kehittäminen on olennaista minkä tahansa talouden kaikkein primitiivisimmän tason yläpuolelle kehittymiselle. Välttämättömänä ehtona minkä tahansa tasoiselle kehittyneelle taloudelle, työnjako on myös edellytys minkä tahansa sivistyneen yhteiskunnan kehitykselle. Filosofi, tiedemies, rakentaja tai kauppias – kukaan heistä ei pystyisi kehittämään näitä kykyjä tai taitoja, jos hänellä ei olisi tilaa erikoistumiselle. Lisäksi kukaan ihminen, joka ei elä yhteiskunnassa nauttien laajasta työnjaosta, ei pysty hyödyntämään potentiaaliansa täydessä mitassa. Hän ei pysty keskittämään voimiaan alueeseen tai tutkimuskohteeseen, ja kehittämään tätä tutkimuskohdetta ja mentaalisia kykyjään. Ilman mahdollisuutta erikoistua siihen missä hän on parhaimmillaan, kukaan yksilö ei voi kehittää voimiaan täyteen mittaansa; siten yksikään ihminen ei voi olla täysinäisesti ihminen.

Vaikka jatkuvaa ja edistyvää työnjakoa tarvitaan kehittyneeseen talouteen ja yhteiskuntaan, tällaisen kehityksen laajuus minä tahansa ajanhetkenä rajoittaa erikoistumisen astetta, jonka mikä tahansa talous mahdollistaa. Sen vuoksi fyysikolle tai tietokoneinsinöörille ei ole sijaa alkukantaisella saarella; nämä taidot olisivat ennenaikaisia olemassa olevan talouden asiayhteydessä. Kuten Adam Smith asian ilmaisi, ”markkinoiden laajuus rajoittaa työnjakoa.” Taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys ovat siten molemminpuolisesti vahvistava prosessi: markkinoiden kehitys sallii laajemman työnjaon, joka puolestaan mahdollistaa markkinoiden laajenemisen yhä lisää.[3]

Jos markkinoiden ulottuvuus ja työnjaon laajuus ovat keskinäisesti vahvistuvia, niin samoin on myös työnjako sekä yksilöllisten intressien ja kykyjen moninaisuus ihmisten kesken. Samoin kuin yhä laajempaa työnjakoa tarvitaan antamaan täysi ulottuvuus jokaisen yksilön kyvyille ja voimilla, vastaavasti tämän jaon olemassaolo on riippuvainen ihmisten luontaisesta erilaisuudesta. Sillä työnjaolle ei olisi lainkaan mitään ulottuvuutta, jos kaikki ihmiset olisivat yhdenmukaisia ja vaihtokelpoisia. (Lisäehto työnjaon ilmaantumiselle on luonnonvarojen erilaisuus; tietyt maa-alueet maapallolla eivät ole myöskään vaihtokelpoisia keskenään.) Lisäksi ihmiskunnan historiassa tuli pian selväksi, että työnjakoon perustuva markkinatalous oli syvästi yhteistoiminnallinen, ja että tällainen jako moninkertaisti valtavasti tuottavuutta ja siten jokaisen yhteiskuntaan osallistuvan henkilön vaurautta. Taloustieteilijä Ludwig von Mises esitti asian hyvin selkeästi:

”Historiallisesti työnjako perustuu kahteen tosiasiaan luonnosta: ihmisten kykyjen epätasa-arvoisuuteen ja ihmisen elämän ulkoisten olosuhteiden erilaisuuteen maailmassa. Nämä tosiasiat ovat todella yksi: Luonnon moninaisuus, joka ei toista itseään, vaan luo maailmankaikkeuden äärettömässä, ehtymättömässä moninaisuudessa….
Nämä kaksi olosuhdetta … ovat tosiaankin lähes pakottamassa ihmiskunnalle työnjaon. Vanhat ja nuoret, miehet ja naiset tekevät yhteistyötä laittaen ominaiseen käyttöön heidän erilaiset kykynsä. Tässä on myös maantieteellisen työnjaon alkio; miehet menevät metsästämään ja naiset kaivolle hakemaan vettä. Jos kaikkien yksilöiden voimat ja kyvykkyydet sekä tuotannon ulkoiset olosuhteet olisivat olleet yhtäläiset kaikkialla, ajatusta työnjaosta ei olisi koskaan syntynyt … Yhteisöllistä elämää ei olisi syntynyt ihmisten kesken yhtäläisten luonnollisten kykyjen maailmassa, joka olisi maantieteellisesti yhdenmukainen….
Sen jälkeen kun työtehtävät ovat jakautuneet, jako itsessään saa aikaan erottavan vaikutuksen. Työn jakautumisen tosiasia mahdollistaa yksilöllisten taitojen jatkokehittämisen ja siten yhteistoiminta tulee yhä tuottavammaksi. Yhteistyön kautta ihmiset pystyvät saavuttamaan sellaista, joka olisi ollut heille yksilöinä mahdotonta….
Työnjaossa tapahtuvalla työn suuremmalla tuottavuudella on yhdistävä vaikutus. Se saa ihmiset pitämään toisiaan kumppaneina yhteisessä ponnistelussa hyvinvointiin, ennemmin kuin kilpailijoina kamppailussa eloonjäämisestä.”[4]

 
Siten vapautta tarvitaan yksilön kehitykselle, ja tällainen kehitys on myös riippuvaista työnjaon laajuudesta ja elintason korkeudesta. Kehittynyt talous tekee tilaa, ja rohkaisee, valtavasti suurempaan yksilön voimien erikoistumiseen ja kukoistukseen kuin alkukantainen talous pystyy, ja mitä suuremmassa asteessa tällaista kehitystä tapahtuu, sitä laajempi ulottuvuus on jokaiselle yksilölle.

Jos vapaus ja markkinoiden kasvu ovat molemmat tärkeitä jokaisen yksilön kehitykselle ja siten moninaisuuden hedelmällisyydelle ja yksilöllisille eroille, silloin on olemassa kausaalinen suhde vapauden ja talouskasvun välillä. Sillä juuri vapaus, henkilöiden välisten rajoitusten rajallisuus tai väliintulon puuttuminen, mahdollistaa talouskasvun ja siten markkinatalouden ja työnjaon kehittymisen.

Teollinen vallankumous ja siitä aiheutuva ja seurannut lännen taloudellinen kasvu olivat tulosta sen suhteellisesta vapaudesta yrittäjyydelle, keksinnöille ja innovaatioille, liikkuvuudelle ja työvoiman kehittymiselle. Verrattuna yhteiskuntiin  muissa paikoissa ja aikoina, 1700- ja 1800-lukujen läntistä Eurooppaa ja Yhdysvaltoja leimasi paljon suurempi yhteiskunnallinen ja taloudellinen vapaus – vapaus liikkua, sijoittaa, työskennellä ja tuottaa – turvassa paljolta valtion häirinnältä ja väliintulolta. Verrattuna valtion rooliin muualla, sen rooli näinä vuosisatoina lännessä oli erittäin minimaalinen.[5]

Sallimalla täyden ulottuvuuden investoinneille, liikkuvuudelle, työnjaolle, luovuudella ja yrittäjyydelle vapaa talous siten luo olosuhteet nopealle taloudelliselle kehitykselle. Vapaus ja vapaat markkinat, kuten Adam Smith hyvin toi esille, luovat ”kansakuntien varallisuuden.” Siten vapaus johtaa taloudelliseen kehitykseen, ja molemmat näistä olosuhteista puolestaan moninkertaistavat yksilöllisen kehityksen ja yksilön voimien paljastumisen. Siten kahdella ratkaisevalla tavalla vapaus on perusta; ainoastaan vapaa ihminen pystyy täysin yksilöllistymään ja sen vuoksi olemaan täysin ihminen.

Jos vapaus johtaa laajenevaan työnjakoon ja yksilöllisen kehityksen täyteen laajuuteen, se johtaa myös kasvavaan väestöön. Samoin kuin työnjakoa rajoittaa markkinoiden laajuus, niin kokonaisväestömäärää rajoittaa kokonaistuotanto. Eräs silmiinpistävistä teollisen vallankumouksen tosiasioista ei ole ollut pelkästään mahtava elintason nousu kaikille, vaan myös tällaisen ylenpalttisen elintason toteuttamiskelpoisuus merkittävästi suuremmalla väestömäärälle. Pohjois-Amerikan maa-alue kykeni elättämään ainoastaan noin miljoonaan intiaania 500 vuotta sitten, ja sitäkin pelkästään vain lähes selviytymistasolla. Vaikka jos haluaisimme hävittää työnjaon, emme pystyisi tekemään niin, ilman kirjaimellisesti pyyhkäisemättä pois laajaa nykyisen maailman väestömäärän enemmistöä.

II.

Teimme johtopäätöksen, että vapaus ja siihen liittyvä työnjaon laajeneminen ovat elintärkeitä jokaisen yksilön kukoistukselle sekä yhtä lailla maailman väestön valtavan enemmistön kirjaimelliselle selviytymiselle. Siten meitä tulee huolestuttaa suuresti, että viimeisenä kahtena vuosisatana on syntynyt mahtavia yhteiskunnallisia liikkeitä, jotka ovat omistautuneet pohjimmiltaan poistamaan kaikki ihmisten erot, kaiken yksilöllisyyden.

Viime vuosina on esimerkiksi tullut ilmeiseksi, että marxismin monimutkaisen yhteiskunnallisen filosofian ydin ei sijaitse, kuten siltä vaikutti 1930- ja 1940 luvilla, marxilaisissa taloudellisissa opeissa: työn arvoteoriassa, tutussa tuotannontekijöiden sosialistisessa valtion omistusoikeuden ehdotuksessa sekä talouden ja yhteiskunnan keskitetyssä suunnittelussa. Marxismin taloudelliset teoriat ja ohjelmat ovat, käyttäen marxilaista termiä, pelkästään huoliteltu ”ylärakenne” pystytettynä marxilaisten pyrkimysten ytimen ympärille. Niinpä monet marxilaiset ovat viime vuosikymmeninä olleet valmiit hylkäämään työn arvoteorian ja jopa keskitetyn sosialistisen suunnittelun, sillä marxilainen talousteoriaa on kasvavissa määrin hylätty ja yhteiskunnallisen suunnittelun käytännön osoittaessa toimimattomuutensa. Vastaavasti Yhdysvaltain ja ulkomaiden ”uuden vasemmiston” marxilaiset ovat olleet valmiit heittämään yli laidan sosialistisen talousteorian ja käytännön.

Se mitä he eivät ole olleet valmiita hylkäämään on marxilaisen ajattelun filosofinen ydin – ei sosialismi tai sosialistinen suunnittelu, keskittyen joka tapauksessa siihen mitä pidetään tilapäisenä kehityksen ”tasona,” vaan itse kommunismi. Kommunistinen aate, marxilaisuuden lopullinen päämäärä, kiihottaa nykypäivän marxilaista, nostattaen hänessä kaikkein palavimmat tunteet. Uuden vasemmiston marxilaisilla ei ole käyttöä Neuvostovenäjälle, koska neuvostoliittolaiset ovat selkeästi siirtäneet kommunistisen ihanteen mahdollisimman kaukaiseen tulevaisuuteen. Uudet vasemmistolaiset eivät ihaile Che Guevaraa, Fidel Castroa, Mao Tse-Tungia pelkästään heidän roolissaan vallankumouksellisina ja sissijohtajina, vaan enemmänkin heidän jatkuvien toistuvien pyrkimystensä takia harpata kommunismiin mahdollisimman pikaisesti.[6]

Karl Marx oli epämääräinen ja utuinen kuvatessaan kommunistista ideaalia, puhumattakaan nimenomaisesta polusta sen saavuttamiseksi. Mutta eräs olennainen ominaisuus on työnjaon hävittäminen. Päinvastoin kuin nykyisen käsityksen mukaan, Marxin nyt suositulla ”vieraantumisen” käsitteellä oli hyvin vähän tekemistä erillisyyden tai tyytymättömyyden kanssa psykologisessa merkityksessä. Käsite koostui yksilön ”erkaantumisesta” työn tuotoksesta. Esimerkiksi työläinen työskentelee terästehtaalla. Luonnollisesti hän kuluttaa itse hyvin vähän tai ei ollenkaan tuottamaansa terästä; hän ansaitsee tuotteensa arvon rahahyödykkeen muodossa, ja sen jälkeen hän tyytyväisenä käyttää rahat ostaakseen haluamaansa muiden ihmisten tuotteista. Näin A tuottaa terästä, B munia, C kenkiä jne. ja sen jälkeen jokainen vaihtaa ne rahaa käyttämällä muiden tuotteisiin. Marxille tämä markkinoiden ilmiö ja työnjako oli radikaalisesti paha, sillä se merkitsi ettei kukaan kuluttanut lainkaan omia tuotteitaan. Siten terästyöläinen ”erkaantui” teräksestään, suutari kengistään jne.

Minusta sopiva vastaus tähän ”ongelmaan” vaikuttaisi olevan, ”Entä sitten?” Miksi kenenkään tulisi välittää tämän tyyppisestä ”erkaantumisesta”? Varmasti maanviljelijä, suutari ja terästyöläinen ovat hyvin tyytyväisiä myymään tuotteensa ja vaihtamaan sen haluamiinsa tuotteisiin; riistetään heiltä tämä ”erkaantuminen” ja he olisivat mitä tyytymättömämpiä sekä kuolemassa nälkään. Sillä jos maanviljelijän ei sallittaisi tuottaa enempää viljaa tai munia kuin hän kuluttaa, tai suutarin enempää kenkiä kun hän voi käyttää, tai terästyöläisen enempää terästä kun hän pystyy käyttämään, on selvää että valtaosa väestöstä näkisi pikaisesti nälkää ja loput alenisivat alkukantaiselle selviytymisen tasolle, elämän ollessa ”häijyä, julmaa ja lyhyttä.”[7] Mutta Marxille tämä olosuhde oli paha seuraus individualismista ja kapitalismista ja se täytyi hävittää.

Marx oli lisäksi täysin tietämätön tosiasiasta, että jokainen työnjakoon osallistuva tekee yhteistyötä markkinatalouden kautta, vaihtaen toistensa tuotteisiin ja lisäten tuottavuutta ja elintasoa kaikille. Marxille kaikki ero ihmisten välillä ja sen vuoksi kaikki työnjaon erikoistuminen on ”ristiriita”, ja kommunistinen päämäärä on korvata tämä ”ristiriita” harmonialla kaikkien kesken. Tämä tarkoittaa, että marxilaiselle kaikki yksilölliset erot, kaikki ihmisten erilaisuus ja ”ristiriidat” tulee pyykäistä pois ja korvata muurahaiskeon yhtenevyydellä.

Friedrich Engels katsoi että työnjaon ilmeneminen pirstoi väitetyn luokattoman harmonian ja alkukantaisen yhteiskunnan yhtenäisyyden, ja oli vastuussa yhteiskunnan hajoamisesta erillisiin ja ristiriitaisin luokkiin. Siten Marxille ja Engelsille työjako tuli hävittää luokkaristiriitojen lopettamiseksi ja saattamiseksi voimaan ”luokattoman yhteiskunnan” ideaalin harmonia, täydellisen yhtenevyyden yhteiskunta.[8[

Siten Marx näkee kommunistisen ihanteensa ainoastaan ”sen jälkeen kun yksilöiden orjuuttava alistuminen työnjakoon, ja siten myös älyllisen ja fyysisen työn vastakohtiin ovat hävinneet.”[9] Marxille ihanteellinen kommunistinen yhteiskunta on sellainen, kuten professori Gray sen ilmaisee, jossa ”kaikkien tulee tehdä kaikkea.” Marxin Saksalaisen ideologian mukaan:

”Kommunistisessa yhteiskunnassa, jossa kellään ei ole yksinomaisen toiminnan piiriä vaan kaikki voivat tulla päteviksi haluamallaan osa-alueella, yhteiskunta säätelee yleistä tuotantoa ja siten tekee minulle mahdolliseksi tehdä yhtä asiaa tänään ja toista huomenna, metsästää aamulla, kalastaa iltapäivällä, hoitaa karjaa illalla, kritisoida päivällisen jälkeen, ainoastaan koska minulla on mieli, tulematta koskaan metsästäjäksi, kalastajaksi, paimeneksi tai kriitikoksi.”[10]

 
Ja marxilainen August Bebel sovelsi johdonmukaisesti tätä diletanttia vaikutelmaa naisten rooliin:

”Eräänä hetkenä käytännöllisenä työntekijä jossain teollisuudenalassa, hän on seuraavana hetkenä kouluttaja, opettaja, terveydenhoitaja; kolmantena osana päivää hän harjoittaa jotain taidetta tai edistää tiedettä; ja neljännessä osassa hän täyttää jotain hallinnollista tehtävää.”[11]

 
Kommuunin käsite sosialistisessa ajattelussa saa keskeisen merkityksensä nimenomaan keinona hävittää yksilölliset erot. Kommuuni ei pelkästään omista kaikkia tuotannontekijöitä jäsentensä kesken. Kommuuniselle ihanteelle on ratkaisevaa, että jokainen suorittaa kaikkia tehtäviä, joko kaikkia kerralla tai nopeassa kierrossa. Ilmiselvästi kommuuni ei voi tulla toimeen kuin alkukantaisella tasolla, vain muutamilla yhteisillä tehtävillä, saavuttaakseen tämän ihanteen. Tästä syystä uuden vasemmiston kommuunissa, jossa jokaisen henkilön odotetaan suorittavan kaikkia tehtäviä tasapuolisesti; jälleen, erikoistuminen karkotetaan, ja kukaan ei voi kehittää voimiaan täyteen mittaansa.  Tästä syystä nykyään ihaillaan Kuubaa, joka on pyrkinyt painottamaan ”moraalia” taloudellisten tuotannon kannustimien sijaan, ja joka on perustanut kommuuneja Isle of Pinesiin. Tästä syystä Maoa ihannoidaan, joka on pyrkinyt luomaan yhteneviä urbaani- ja maaseutukommuuneja, joka on viime aikoina lähettänyt useita miljoonia opiskelijoita pysyvään maanpakoon maatalousalueiden eturintamaan poistaakseen ”ristiriidan älyllisen ja fyysisen työn väliltä.”[12]

Venäjän ja Kiinan välisen eron ytimessä on tosiaankin Venäjän käytännöllinen kommunistisen ihanteen hylkääminen verrattuna Kiinan ”fundamentaaliselle” omistautumiselle alkuperäiselle vakaumukselle. Jaettu omistautuminen kommuunille selittää myös yhtenevyydet uuden vasemmiston, 1800-luvun utopiasosialistien,[13] ja kommunististen anarkistien, anarkistisen siiven välillä, joka on aina jakanut marxilaisten kommuunien ihanteen.[14]

Kommunisti kieltäisi, että hänen ihanteensa tukahduttaisi jokaisen ihmisen persoonallisuuden. Päinvastoin, vapautettuna työnjaon rajoitteista, jokainen henkilö kehittäisi täysin kaikkia hänen voimiaan joka suuntaan. Jokainen ihminen olisi täysin kykenevä kaikilla elämän ja työn osa-alueisll. Kuten Engels ilmaisee tämän kirjassaan Anti-Dühring, kommunismi antaisi ”jokaiselle yksilölle mahdollisuuden kehittää ja harjoittaa kaikki kykyjään, fyysisiä ja älyllisiä, kaikkiin suuntiin…”[15] Ja Lenin kirjoitti vuonna 1920 hävittääkseen ”työnjako ihmisten välillä, opettaakseen ja kouluttaakseen ihmisiä, antaakseen heille monipuolisen kehityksen ja monipuolisen koulutuksen, jotta he ovat kykeneviä tekemään kaikkea. Kommunismi etenee ja sen tulee edetä tätä päämäärää kohden, ja tulee saavuttamaan sen…”[16]

Tämä absurdi ihanne – ihmisen ”kyvystä tehdä kaikkea” – on ainoastaan toteuttamiskelpoinen jos (a) kaikki tekevät kaikkea hyvin huonosti, tai (b) on vain muutamia asioita tehtävänä tai (c) kaikki on ihmeellisesti muunnettu yli-ihmisiksi. Professori Mises toteaa osuvasti, että ihanteellinen kommunistinen ihminen on diletantti, ihminen joka tietää vähän kaikesta ja ei tee mitään hyvin. Kuinka hän voi kehittää mitään voimistaan ja kyvyistään, jos häntä estetään kehittämistä yhtäkään niistä missään jatkuvassa laajuudessa? Kuten Mises sanoo Bebelin utopiasta,

”Tiede ja taide ovat siirretty vapaa-aikaan. Tällä tavoin Bebelin mukaan tulevaisuuden yhteiskunta ”tulee omamaan kaikenlaisia tiedemiehiä ja taiteilijoita lukemattomissa määrin.” Nämä, useiden taipumustensa mukaisesti, tulevat harjoittamaan opintojaan ja taiteitaan vapaa-ajallaan… Kaikkea älyllistä työtä hän pitää pelkkänä diletanttisuutena… Mutta tästä huolimatta tulee kysyä voiko mieli näissä olosuhteissa luoda sitä vapautta, jota ilman se ei voi olla olemassa.
Ilmeisesti kaikki taiteellinen ja tieteellinen työ, joka vaatii aikaa, matkustamista, teknistä koulutusta ja suuria materiaalisia kuluja, ei tulisi kuuloonkaan.”[17]

 
Jokaisen maapallon henkilön aika ja energia ovat välttämättömästi rajallista; sen vuoksi kehittääkseen mitään kyvyistään täyteen mittaansa, on tarve keskittyä ja erikoistua joihinkin toisten sijaan. Kuten Gray kirjoittaa,

”Että jokaisella henkilöllä tulisi olla mahdollisuus kehittää kaikkia kykyjään, fyysisiä ja älyllisiä kaikkiin suuntiin, on unelma joka riemastuttaa ainoastaan yksinkertaisen näkemystä, tietämättömänä rajoitteista, joita ihmisen elämän kapeat rajat asettavat. Sillä elämä on sarja valintojen tekemistä, ja jokainen valinta on samalla kieltäytyminen….
Jopa Engelsin tulevan satumaan asukkaan täytyy päättää ennemmin tai myöhemmin haluaako hän olla Canterburyn arkkipiispa vai ensimmäinen meri lordi, pyrkiikö hän olemaan erinomainen viulisti vai nyrkkeilijä, tulisiko hänen valita tietää kaiken kiinalaisesta kirjallisuudesta vai makrillin elämän tuntemattomista puolista.”[18]

 
Luonnollisesti ainoa tapa ratkaista tätä ongelmaa on kuvitella uuden kommunistisen ihmisen olevan supermies. Marxisti, Karl Kautsky, vakuutti, että tulevassa yhteiskunnassa ”uudentyyppinen ihminen tulee esiin…yli-ihminen … ylevä ihminen.” Leon Trotsky profetoi, että  kommunismissa

”… ihmisestä tulee ylivoimaisesti vahvempi, viisaampi, ylevämpi. Hänen kehostaan harmonisempi, hänen liikkeistään rytmisempiä, hänen äänestään musikaalisempi … Ihmisten keskiarvo tulee nousemaan Aristoteleen, Goethen ja Marxin tasolle. Näiden muiden korkeuksien yläpuolelle nousee uusia huippuja.”[19]

 
Viimevuosina kommunistit ovat tehostaneet toimiaan työnjaon lopettamiseksi ja alentaakseen kaikki yksilöt yhtenevyyteen. Fidel Castron pyrkimyksiä ”rakentaa kommunismia” Isle of Pinesiin ja Mao Tse-Tungin kulttuurivallankumousta heijastellaan miniatyyrimuodossa Amerikan uuden vasemmiston lukuisissa pyrkimyksissä muodostaa hippikommuuneja ja luoda järjestäytyneitä ”kollektiiveja,” joissa jokainen tekee kaikkea ilman erikoistumisen hyötyjä.[20]

Päinvastaisesti Jugoslavia on ollut melko epätoivoinen kommunistisesta liikkeestään siirtymällä pikaisesti vastakkaiseen suuntaan – kohti yhä kasvavaa vapautta, yksilöllisyyttä ja vapaiden markkinoiden toimintaa – ja on osoittautunut vaikutusvaltaiseksi johtamaan muita Itä-Euroopan ”kommunistisia” maita (merkittävimpinä Unkaria ja Tšekkoslovakiaa) samaan suuntaan.[21]

III.

Yksi tapa tutkia kaikkien yksilön voimien ”harmonisen” kehityksen laajuutta erikoistumisen puuttuessa on arvioida mitä todella tapahtui alkukantaisten tai ennen teollistumisen aikakausia. Ja tosiaankin monet sosialistit ja teollisen vallankumouksen vastustajat ylistävät alkukantaisia ja ennen teollistuneita ajanjaksoja harmonian, yhteisön ja sosiaalisen kuulumisen kultaisena aikana – rauhallisena ja onnellisena yhteiskuntana, jonka tuhosi yksilöllisyyden kehitys, teollinen vallankumous ja markkinatalous.

Uusi vasemmisto painottaa erityisesti myös teknologian ja työnjaon paheksumista, yhtälailla toiveen ” palaamisesta maahan” ja hurmion yhteisöstä ja ”heimosta” kanssa. Kuten John W. Aldridge tarkkaavaisesti huomauttaa, nykyinen uusi vasemmisto koostuu käytännössä lähes sukupolvellisesta heimosta, joka demonstroi kaikkia yhtenevän ja vaihtokelpoisen lauman ominaispiirteitä, varustettuna vähäisellä tai ei lainkaan yksilöllisyydellä sen jäsenten kesken.

Vastaavasti 1800-luvun alun saksalainen taantumuksellinen, Adam Müller, tuomitsi

”turmeltuneen taipumuksen jakaa työtä kaikilla yksityisen liiketoiminnan alueilla… Työnjako laajoissa kaupungeissa tai teollisilla tai kaivosalueilla murentaa ihmisen, täysin vapaan ihmisen pyöriin, rulliin, puoliin, kuiluihin jne., pakottaa hänet kertakaikkisen yksipuoliseen ulottuvuuteen jo yksipuolisessa alueessa yhden tarpeen täyttämisessä…”[23]

 
Johtavat 1800-luvun alun konservatiivit Bonald ja de Maistre, jotka idealisoivat feodaalijärjestystä, tuomitsivat individualismin silloista yhteiskuntajärjestystä ja sosiaalista koheesiota häiritsevänä.[24] Ranskalainen aikalainen vanhoillinen, Jacques Ellul, uutta vasemmistoa hyvin suosivassa kirjassaan The Technological Society, tuomitsee ”meidän epäinhimilliset tehtaamme, meidän tyydyttämättömät aistit … meidän vieraantumisemme luonnosta.” Keskiajalla päinvastaisesti Ellul väittää, ”Ihminen etsi avoimia tiloja … mahdollisuutta liikkua… ilman jatkuvasti törmäämättä muihin ihmisiin.”[25] Samaan aikaan sosialistisella puolella taloudellinen historioitsija Karl Polanyin vaikutusvaltaisessa kirjassaan The Great Transformation tekee väitteestään aikaisemman yhteiskunnallisen harmonian häirinnästä individualismin, markkinatalouden ja työnjaon taholta kirjan keskeisen teeman.

Omalta osaltaan alkukantaisen palvonta on looginen jatke esiteollisen palvonnalle.  Tämä palvonta ulottuu nykyaikaisista hienostuneista älyköistä Rousseaun ”ylhäisistä raakalaisista” ja romanttisen liikkeen tähän olioon suuntaamasta huomiosta aina valkoisten älykköjen Mustien Panttereiden ihailuun asti.[26] Mitä tahansa muuta primitiivisen palvonnan patologia heijastaakaan, niin perustava osa sitä on syvälle juurtuneena yksilöllisen erilaisuuden vihaan. Luonnollisesti mitä alkukantaisempi ja vähemmän sivistynyt yhteiskunta on, sitä vähemmän monipuolisempi ja yksilöityneempi se voi olla.[27] Osa tätä alkukantaisuutta heijastaa myös vihaa älyä ja sen toimintaa kohtaan, sillä järjen käytön ja ymmärryksen vahvistaminen johtaa moniarvoisuuteen ja yksilöllisten saavutusten eriarvoisuuteen.

Yksilön edistymiseksi ja kehittymiseksi järjen ja ymmärryksen tulee olla aktiivista, sen tulee ilmentyä yksilön mielen todellisuuden ainesosien työskentelyssä ja muuntamisessa. Aristoteleen ajoista lähtien klassinen filosofia esitti ihmisen ainoastaan toteuttavan itseään, luontoaan, ja persoonallisuuttaan tarkoituksellisessa toiminnassa maailmassa. Tällaisesta järkevästä ja tarkoituksenmukaisesta toiminnasta sivilisaation teot ovat kehittyneet. Romanttinen liike on päinvastaisesti aina ylistänyt lapsen passiivisuutta, joka väistämättömästi tietämättömänä ja epäkypsänä reagoi aina ainoastaan ympäristöönsä sen sijaan että toimisi sitä muuttaakseen. Tämä pyrkimys ylistää passiivisuutta ja nuoria sekä vähätellä älykkyyttä on saavuttanut nykyisen ilmiasunsa uudessa vasemmistossa, joka palvoo sekä nuoruutta per se että välinpitämättömän ja tarkoituksettoman spontaanisuuden passiivista asennetta. Uuden vasemmiston passiivisuus, sen toive elää yksinkertaisesti ja ”harmoniassa” ”maan” kanssa sekä oletettujen luonnon rytmien kanssa juontuu täysin rousseaulaisesta romanttisesta liikkeestä. Kuten romanttinen liike, se on tietoinen sivilisaation ja erilaistuneen ihmisen hylkääminen alkukantaisen, tietämättömän ja lauman kaltaisen ”heimon” puolesta.[28]

Jos järki, tarkoitus ja toiminta torjutaan, niin romanttisessa pantheonissa ne korvataan analysoimattomilla spontaaneilla ”tunteilla.” Ja koska tunteiden kirjo on suhteellisen pieni verrattuna älyllisiin saavutuksiin, ja ainakaan ne eivät ole objektiivisesti toisen henkilön tiedossa, tunteiden painottaminen on toinen tapa poistaa moniarvoisuus ja epätasa-arvoisuus yksilöiltä.

Irvin Babbit, terävä romantiikan kriitikko, kirjoitti romantiikan liikkeestä:

”Koko liike on täynnä tietämättömyyden ja niiden ylistystä, jotka vielä nauttivat sen vähäisistä eduista – sivistymättömistä, talonpojista ja ennen kaikkea lapsista. Rousseaulaisten voidaan sanoa ennen kaikkea löytäneen lapsuuden runous…. mutta joka toisinaan vaikuttaa melko raskaalta rationaalisuuden uhraukselta. Sen sijaan että annettaisiin asioiden kukoistuksen kadota analyysin kautta, tulisi, kuten Coleridge kertoo meille, vajota takaisin hurskaaseen lapsenkaltaiseen ihmetyksen tilaan. Kuitenkaan kasvaminen eettisesti ei tarkoita vajoamista takaisin, vaan ponnistelua kivuliaasti eteenpäin. Päinvastaisen vakuuttelu on aikuistumisen kyvyttömyyden julistamista… [Romantikko] on valmis vakuuttamaan, että se mikä tulee lapselle spontaanisti on ylivertaista kypsän ihmisen harkitulle moraaliselle ponnistelulle. Maeterlinckin mukaan kaikkien viisaiden puheet kalpenevat ohikulkevan lapsen tiedostamattomalle viisaudelle.”[29]

 
Toisen terävänäköisen romantiikan ja alkukantaisuuden kritiikin kirjoitti Ludwig von Mises. Hän toteaa, että ”koko romantikkojen heimo” on parjannut erikoistumista ja työnjakoa. ”Heille ihminen menneisyydestä, joka kehitti voimiaan ’harmonisesti,’ on ihanteellinen: ihannetta, joka ei enää siis inspiroi meidän degeneroitunutta aikaamme. He suosittavat taantumista työnjaosta…” sosialistien päihittäessä kumppaninsa romantikot tässä suhteessa.[30] Mutta olivatko alkukantaiset tai esiteolliset ihmiset etuoikeutettuja kehittämään itseään vapaasti ja harmonisesti? Mises vastaa:

”On tuloksetonta etsiä tasapainoisesti kehittynyttä ihmistä taloudellisen kehityksen alusta. Lähes omavarainen taloudellinen alamainen, kuten hänet tunnemme kaukaisten laaksojen eristäytyneenä talonpoikana, ei osoita mitään tästä ylhäisestä, harmonisesta kehon, mielen ja tunteiden kehityksestä, joksi romantikot hänet lukevat. Sivilisaatio on vapaa-ajan ja mielenrauhan tuotetta, jonka ainoastaan työnjako pystyy mahdollistamaan. Mikään ei ole enemmän väärin kuin oletus, että ihminen ilmeni aluksi historiassa riippumattomana yksilöllisyytenä ja ainoastaan [yhteiskunnan] evoluutiossa… hän menetti … henkisen itsenäisyytensä. Kaikki alkukantaisten ihmisten historia, todisteet ja havainnot heidän elämästään ovat täysin vastoin tätä näkemystä. Alkukantaiselta ihmiseltä puuttuu kaikki yksilöllisyys meidän merkityksessä. Kaksi eteläisen Tyynenmeren saaristolaista muistuttavat toisiaan paljon läheisemmin kuin kaksi 1900-luvun lontoolaista. Persoonallisuutta ei annettu ihmiselle alussa. Se on hankittu yhteiskunnan kehityksen saatossa.”[31]

 
Tai voimme huomioida Charles Silbermanin kritiikin Jacques Ellulin rapsodiaan ”elämän ja luonnon perinteisistä rytmeistä” joita esiteollinen ihminen eli verrattuna ”epäinhimillisiin tehtaisiin … erkaantumiseemme luonnosta.” Silberman kysyy:

”Mutta mihin vertaisimme tätä epäinhimillistettyä maailmaa? Kauniiseen, harmoniseen elämään, jota esimerkiksi kiinalaiset tai vietnamilaiset talonpoikaisnaiset elävät työskennellen pelloilla lähellä luontoa kaksitoista tuntia päivässä – lähellä niitä olosuhteita, joissa suurin osa naisista (ja miehistä) on työskennellyt … läpi koko ihmiskunnan historian? Tämä on olosuhde, jota Ellul ihannoi.”

 
Ja Ellulin ylistyslauluun keskiajan liikkuvuudesta, avaruudesta ja väljyydestä:

”Tämä olisi ollut hätkähdyttävä uutinen keskiaikaiselle talonpojalle, joka eli vaimon, lapsiensa, muiden sukulaisten ja todennäköisesti myös eläinten kanssa yhden huoneen olkimajassa. Ja jopa aateliston tapauksessa, oliko keskiajalla tosiaan enemmän mahdollisuuksia ”liikkumiselle,” jolloin matkustus tapahtui jalan tai kavioilla, kuin nykyaikana, jolloin terästyöläiset viettävät sapattinsa Euroopassa?”[32]

 
Raakalaisen ei pelkästään oleteta olevan ”ylhäinen” vaan myös äärimäisen onnellinen. Rousseaulaisista aina mitä Erich Fromm on kutsunut Norman O Brownin ja Herbert Marcusen ”lapsenomaiseksi Paratiisiksi” saakka, romantikot ovat ylistäneet spontaanisuuden ja lapsenomaisuuden aikaansaamaa onnellisuutta. Aristoteleelle ja klassisille filosofeille onnellisuus oli toimimista ihmisen ainutlaatuisen ja rationaalisen luonteen mukaisesti. Marcuselle, kaikki tarkoituksenmukainen, rationaalinen toiminta on lähtökohtaisesti ”tukahduttavaa,” johon hän vertaa spontaanin leikin ”vapautunutta” tilaa. Lukuun ottamatta yleistä puutetta, jonka ehdotettu työn lakkauttaminen toisi mukanaan, lopputulos olisi perustavanlaatuinen onnettomuus, sillä kukaan yksilö ei pystyisi toteuttamaan itseään, hänen yksilöllisyytensä katoaisi pääosin, sillä ”monipuolisen” leikin maailmassa kaikki olisivat käytännössä samanlaisia.

Jos punnitsemme alkukantaisen ihmisen väitettyä onnellisuutta, meidän tulee myös huomioida, että hänen elämänsä oli Hobbesin kuuluisan lauseen mukaisesti ” häijyä, julmaa ja lyhyttä.” Oli olemassa ainoastaan muutamia lääkkeitä tauteja vastaan; ei ollut mitään nälänhätää vastaan, sillä maailmassa, joka on erossa alueiden keskinäisiltä markkinoilta ja hädin tuskin toimeentulontason yläpuolella, mikä tahansa lasku paikallisessa ruuan tarjonnassa vähentää väestömäärää. Täyttäen romantikkojen unelmat, alkukantainen heimo on ympäristönsä passiivinen luomus, ilman keinoja tekoihin selviytyäkseen ja muuntaakseen sitä. Täten kun paikallinen ruuan tarjonta alueella on ehtynyt, ”iloisesti-kulkee-onnekkaasti” heimo kuolee ryhmässä.

Lisäksi meidän tulee ymmärtää, että alkukantainen kohtaa maailman, jota hän ei voi ymmärtää, koska hän ei ole paljoakaan perehtynyt rationaaliseen, tieteelliseen tutkimukseen sen toiminnasta. Me tiedämme mikä ukkosmyrsky on, ja sen vuoksi suojaudumme siltä rationaalisin toimin; mutta sivistymätön ei tiedä,  ja sen vuoksi arvelee Ukkosenjumalan olevan häneen tyytymätön ja sitä tulee lepyttää uhrauksin ja uhrilahjoin. Koska sivistymättömällä on luonnonlakien (käsite joka hyödyntää järkeilyä ja tiedettä) koostamasta maailmasta ainoastaan rajallinen käsitys, hän uskoo maailmaa hallitsevan oikulliset henget ja demonit, joista jokaista voidaan ainoastaan lepyttää rituaaleilla tai magialla sekä noitatohtorien tietämyksellä, joka keskittyy niiden lepyttämiseen.[33] Uuden vasemmiston astrologian ja vastaavien mystisten uskojen renessanssi leimaavat paluuta tällaisiin primitiivisiin taian muotoihin. Sivistymätön on niin peloissaan, niin sidottuna epärationaalisiin tabuihin ja heimonsa tapoihin, ettei hän pysy kehittämään yksilöllisyyttään.

Jos heimon tavat rampauttivat ja hillitsivät jokaisen yksilön kehitystä, silloin samoin tekivät myös moninaiset kastijärjestelmät ja esiteollisten yhteiskuntien rajoitusten ja pakkokeinojen verkostot, jotka pakottivat jokaisen seuraamaan periytyviä isänsä ammatin jalanjälkiä. Jokainen lapsi tiesi syntymästään lähtien olevansa tuomittu seuraamaan esi-isiensä jalanjälkiä, huolimatta päinvastaisista kyvyistä tai taipumuksista. ”Yhteiskunnallisen harmonian” ja  ”kuuluvuuden tunteen” merkantilismin, kiltojen ja luokkajärjestelmän aiheuttamina tarjosivat sellaisen tyytyväisyyden, että sen jäsenet jättivät järjestelmän tuskat saadessaan siihen mahdollisuuden. Saadessaan vapauden valita, kylänmiehet hylkäsivät heimonsa syleilyn tullakseen vapaampiin, ”atomistisiin” kaupunkeihin etsimään työtä ja mahdollisuuksia. On tosiaankin erikoista, että romantikot, jotka kaipaavat tarunomaista säätyjen ja aseman palauttamista, kieltävät jokaiselta yksilöltä mahdollisuuden valita vapaasti markkinoiden ja sääty- tai heimoyhteisön väliltä. Uusi kultainen kausi tulee poikkeuksetta asettaa voimaan pakkokeinoin.

Onko tosiaankin sattumaa, että alikehittyneiden maiden alkuperäisasukkaat, heille annettaessa mahdollisuus, poikkeuksessa hylkäävät heidän ”kansankulttuurinsa” läntisten tapojen, elintason ja ”coca-colasaation” puolesta? Esimerkiksi muutamassa vuodessa japanilaiset hylkäsivät riemuissaan heidän vuosisatoja vanhat perinteiset kulttuurinsa ja kansantapansa, ja kääntyivät lännen aineellisten saavutusten ja markkinatalouksien puoleen. Alkukantaiset heimot ovat myös innokkaita, annettaessa siihen mahdollisuus, eriytymään ja kehittämään markkinataloutta, karistamaan pysähtynyt ”harmoniansa” ja korvamaan taikuutensa löydettyjen lakien tietämyksellä. Huomattava antropologi, Branislaw Malinowski, osoitti, että alkukantaiset käyttävät taikuutta ainoastaan peittämään niitä luonnon osa-alueita, joista he ovat tietämättömiä; niillä alueilla, joilla he ovat saavuttaneet ymmärryksen luonnollisten prosessien toiminnasta, taikuutta ei, hyvin järkevästi, käytetä.[34]

Erityisen silmiinpistävä esimerkki innokkaasta kokonaisvaltaisen markkinatalouden kehityksestä alkukantaisten heimolaisten kesken on pääosin julistamaton Länsi-Afrikan tapaus.[35] Ja Bernard Siegel on osoittanut, että kun  alkukantainen yhteisö tulee laajaksi sekä teknologisesti ja yhteiskunnallisesti monimutkaiseksi kuten Guatemalan Penajachelien tapauksessa, markkinatalous väistämättömästi liittyy tähän kasvuun erikoistumisellaan, kilpailulla, käteisostoksilla, kysynnällä ja tarjonnalla, hinnoilla ja kustannuksille jne.[36]

Tämä on siten seikkaperäinen todiste siitä, että jopa itse alkukantaiset heimolaiset eivät perusta alkukantaisuudestaan ja käyttävät ensimmäisen eteen tulevan mahdollisuuden siitä paetakseen; pääasiallinen linnake alkukantaisuuden rakastamiselle vaikuttaa löytyvän ilmiselvästi ei-primitiivisten romanttisten älykköjen parista.

Toinen alkukantainen instituutio, jota monet yhteiskuntatieteilijät ovat ylistäneet, on ”laajennetun perheen” järjestelmä, jonka harmonian ja aseman väitetysti nykyaikaisen lännen individualistinen ”ydinperhe” on rikkonut. Kuitenkin laajennetun perheen järjestelmä on ollut vastuussa luovan ja tuottavan yksilön rampauttamisesta sekä yhtälailla taloudellisen kehityksen hillitsemisestä. Länsi-Afrikan kehitystä on näin ehkäisyt laajennetun perheen käsite, jossa, jos yksi ihminen vaurastuu, hän on velvollinen jakamaan palkkionsa sukulaistensa kanssa, täten kuluttaen hänen palkkionsa tuottavuudesta ja rampauttaen hänen menestyksen kannustimet, samaan aikaan tukien sukulaisten joutilasta elämää perheen työttömyyskorvauksilla. Ja heimon tuottavat jäsenet eivät myöskään vaikuta olevan kovin tyytyväisiä tähän väitettyyn harmoniseen sosiaaliseen siteeseen. Professori Bauer huomauttaa, että

”… useat myöntävät yksityisissä keskusteluissa, että he pelkäävät kauhulla näitä laajoja velvoitteita … Perhejärjestelmän velvoitteiden pelko on osittain vastuussa laajasta tekstiilien ja helyjen käytöstä säästämisen keinona verrattuna tuottavimpiin sijoitusten muotoihin, jotka todennäköisemmin kiinnittävät sukulaisten huomion.”

 
Ja monet afrikkalaiset eivät luota pankkeihin, ”peläten, että ne saattavat paljastaa perheenjäsenille tilin saldon. Sen vuoksi he suosivat säästöjensä pitämistä takan alla tai haudattuna maahan.”[37]

Itse asiassa alkukantainen yhteisö kaukana onnellisesta, harmonisesta ja idyllisestä on paljon todennäköisemmin keskinäisen epäluulon ja menestyneempien tai enemmän suosittujen kateuden alaisena, niin läpitunkevan kateuden, että sen läsnäolon pelossa se rampauttaa kaiken henkilökohtaisen ja yleisen taloudellisen kehityksen. Saksalainen sosiologi Helmut Schoeck tärkeässä viimeaikaisessa teoksessaan Envy siteeraa lukuisia tutkimuksia tästä läpitunkevasta vaikutuksesta. Täten antropologi Clyde Kluckhohn löysi Navahoilta ”henkilökohtaisen menestyksen” tai ”henkilökohtaisen saavutuksen” käsitteen täydellisen puuttumisen; ja tällainen menestys yhdistettiin automaattisesti muiden hyväksikäyttöön ja sen vuoksi varakkaammat Navaho-intiaanit kokivat itsensä jatkuvan yhteiskunnallisen paineen alaiseksi antaakseen pois rahansa. Allan Holmberg löysi Bolivian Siriono intiaanin syövän yksin yöllä, sillä jos hän syö päivällä, kerääntyy hänen ympärilleen ryhmä tuijottaen häntä kateellisen vihaisena. Sirionojen ratkaisu tähän on, että reaktiona tähän läpitunkevaan paineeseen, kukaan ei vapaaehtoisesti jaa ruokaa kenenkään kanssa. Sol Tax löysi, että kateus ja kateuden pelko ”pienessä yhteisössä, jossa kaikki naapurit vahtivat ja kaikki ovat naapureita” sai aikaan kehityksen puutteen ja muutoshitauden tuottavampaan talouteen Guoatemalan intiaanien keskuudessa. Ja kun Pueblo-intiaanien heimo osoitti erikoistumisen ja työnjaon alkua, heidän kumppaniheimolaistensa kateus yllytti heidät toimenpiteisiin lopettaakseen tämän kehityksen, mukaan lukien fyysisen omaisuuden tuhoamisen niiltä, jotka vaikuttivat millään lailla paremmin toimeentulevilta kuin kumppaninsa.

Oscar Lewis sai selville Meksikon intiaanien kylässä erittäin kokonaisvaltaisen pelon muiden kateudesta, pelon joka saa aikaan intensiivistä salamyhkäisyyttä. Lewis kirjoitti:

”Henkilö joka puhuu vähän, pitää asiansa omana tietonaan ja pitää tiettyä etäisyyttä muihin, omaa pienemmän mahdollisuuden luoda vihamiehiä tai tulla kritisoinnin tai kateuden kohteeksi. Omista suunnitelmista ostaa tai myydä tai matkustaa ei yleensä keskustella.”[38]

 
Professori Schoeck kommentoi:

”… on vaikeaa kuvitella mitä yhteisön taloudelliselle ja tekniselle kehitykselle merkitsee, kun lähes automaattisesti ja periaatteellisesti tulevaisuuden ulottuvuus on kielletty ihmisten välisessä kanssakäymisessä ja keskusteluissa, kun siitä ei voida edes keskustella. Kaikkialla läsnä oleva kateus, pelko siitä ja sitä hautovia kohtaan irrottaa ihmiset kaikenlaisesta tulevaisuuteen suuntautuvasta yhteisöllisestä toiminnasta … Kaikki pyrkimykset, valmistelut ja suunnitelmat tulevaisuuden osalta voidaan toteuttaa ainoastaan sosiaalisesti hajautuneiden, salailevien henkilöiden toimesta.”[39]

 
Lisäksi tässä meksikolaisessa kylässä kukaan ei varoita tai kerro toiselle välittömästä vaarasta toisen omaisuudelle; ei ole minkäänlaista inhimillisen sosiaalisen solidaarisuuden tunnetta.

Aritama intiaanien keskuudessa Kolumbiassa Reichel-Dolmatoffs raportoivat:

”Jokainen yksilö elää jatkuvassa muiden maagisen aggression pelossa ja kylässä on yleinen keskinäisen epäluulon sosiaalinen ilmapiiri, joka läpäisee kaikki elämän osa-alueet. Kaikkein välittömin syy maagiselle aggressiolle on kateus. Kaikkea sitä kadehditaan mikä voidaan tulkita henkilökohtaiseksi eduksi muihin nähden: hyvää terveyttä, taloudellista varallisuutta, hyvää ulkonäköä, suosiota, tasapainoista perhe-elämää, uutta mekkoa. Nämä kaikki ja muut aspektit pitävät sisällään arvovaltaa ja sen mukana muihin nähden valtaa ja auktoriteettia. Näin ollen aggressiivisen magian pyrkimyksenä on estää tai tuhota tämä voima ja toimia tasapainottavana voimana.[40]

 
Reichel-Dolmatoffsit huomasivat myös, että jos eräs ryhmän jäsenistä Aritamassa työskenteli nopeammin tai paremmin kuin kumppaninsa, hänen työpisteensä merkittiin ristillä seuraavana päivänä ennen hänen tuloaan, ja hänen kateelliset kollegansa rukoilivat Jumalaa tehdäkseen tämän kyvykkäämmän työntekijän hitaaksi ja väsyneeksi.

Viimeiseksi, Watson ja Samora löysivät pääasialliseksi syyksi, alempiluokkaisten espanjaa puhuvien kansalaisten epäonnistumiselle nousta yhtäläiseen asemaan ylemmän luokan englantilaisen yhteisön kanssa eteläisen Coloradon vuoristokaupungissa, espanjalaisen ryhmän katkeran kateuden jokaista kohtaan joka onnistui nousemaan ylöspäin. Jokaista joka työskentelee päästäkseen ylöspäin pidetään ihmisenä ”joka on myynyt itsensä angloille,” ”joka on kiivennyt kansansa selkää myöden.”[41]

Antropologi Eric Wolf on jopa luonut uuden termin ”institutionaalinen kateus” kuvaamaan tällaisia läpitunkevia instituutioita, mukaan lukien mustan magian harjoittamista ja pelkoa näissä alkukantaisissa yhteiskunnissa.[42] Schoeck toteaa:

Institutionaalinen kateus … tai sen kaikenkattava pelko tarkoittaa, että on vähän mahdollisuuksia yksilölliselle taloudelliselle edistymiselle ja ei lainkaan kontakteja ulkopuoliseen maailmaan, jonka kautta yhteisö voisi toivoa kehittyvänsä. Kukaan ei uskalla osoittaa mitään, joka saattaa saada ihmiset ajattelemaan hänen olevan parempi. Innovaatiot ovat epätodennäköisiä. Maataloudelliset menetelmät pysyvät koko kylän haitaksi perinteisinä ja alkukantaisina, koska kaikki poikkeamat aikaisemmista tavoista kohtaavat kateuden asettamat rajoitukset.”[43]

 
Ja Schoeck vetää yhteen osuvasti:

”Täällä ei ole nähtävissä mitään läheisestä yhteisöstä, joka väitetysti on olemassa alkukantaisten ihmisten keskuudessa vaurautta edeltävinä aikoina –mitä köyhempänä sitä pidetään, sitä suurempi on yhteisöllisyyden tunne. Sosiologinen teoria olisi välttänyt monet virheet, jos tätä ilmiötä olisi havainnoitu ja arvioitu kunnolla sata vuotta sitten. Myytti kultaisesta aikakaudesta, jolloin vallitsi yhteiskunnallinen harmonia, koska jokaiselle henkilöllä oli yhtä vähän kuin viereisellä, lämmin ja antelias yhteisöllisyyden henki yksinkertaisissa yhteiskunnissa oli tosiaankin pääosin ainoastaan myytti, yhteiskuntatieteilijöiden olisi pitänyt tietää  paremmin kuin muodostaa siitä sarja utopian standardeja, joilla kritisoida omia yhteiskuntiaan.[44]

 
Yhteenvetona Ludwig von Misesin pureva kritiikki romantiikkaa vastaan ei vaikuta ylilyönniltä:

”Romantiikka on ihmisen kapinointia järkeä vastaan yhtä lailla kuin olosuhteita, joiden alaisena hän joutuu elämään. Romantikko on unelmoija; hän onnistuu helposti kuvitteluissaan syrjäyttämään logiikan ja luonnon lait. Ajatteleva ja rationaalisesti toimiva ihminen pyrkii pääsemään eroon taloudellisella toiminnalla ja työllä tyydyttämättömien halujen epämukavuudesta; hän tuottaa parantaakseen asemaansa. Romantikko … kuvittelee menestyksen mukavuudet, mutta ei tee mitään niiden saavuttamiseksi, hän ei pyri eroon esteistä; hän pelkästään poistaa ne kuvitelmissaan … Hän vihaa työtä, taloutta ja järkeä.
Romantikko pitää kaikkia yhteiskunnallisen sivilisaation lahjoja itsestään selvinä ja lisäksi kaipaa kaikkea hienoa ja kaunista, joita, kuten hän ajattelee, kaukaiset ajat ja olennot omasivat tai tarjoavat. Eurooppalaisen kaupunkielämän mukavuuksien ympäröimänä hän kaipaa olevansa intialainen rajah, beduiini, merirosvo tai trubaduuri. Mutta hän näkee ainoastaan sen osan näiden ihmisten elämästä, joka vaikutta hänelle mieluisalta … Heidän olemassaolonsa vaarallinen luonne, heidän olosuhteidensa suhteellinen köyhyys, heidän kurjuutensa ja vastoinkäymisensä – näitä asioita hänen mielikuvituksensa tahdikkaasti ylenkatsoo: kaikkea kirkastaa ruusuinen hohto. Verrattuna tähän unelmien ihanteeseen, todellisuus näyttää kulottuneelta ja pinnalliselta. On ylitettävä vastoinkäymisiä, joita unelmissa ei esiinny… Täällä on työtä tehtävänä, keskeytyksettä, uutterasti… Täällä joutuu kyntämään ja kylvämään, jos haluaa niittää. Romantikko valitsee olla hyväksymättä kaikkea tätä. Lapsen itsepintaisuudella hän kieltäytyy tunnistamasta tätä. Hän pilkkaa ja ivaa; hän halveksuu ja vihaa keskiluokkaisia.”[45]

 
Romanttista, tai alkukantaista, asennetta kritisoi loistavasti myös espanjalainen filosofi Ortega y Gasset:

”… läpikotaisin alkukantaisten ihmisten olemassaolo on mahdollista … niiden jotka ovat pysyneet liikkumattomassa, pysähtyneessä aamuhämärässä, joka ei koskaan edisty keskipäivää kohden.
Näin tapahtuu ainoastaan maailmassa, joka on pelkästään Luontoa. Mutta niin ei tapahdu sivilisaation maailmassa, joka on meidän. Sivilisaatio ei ole ”pelkästään siellä,” se ei ole itseään ylläpitävää. Se on keinotekoista… jos haluat käyttää hyväksesi sivilisaation etuja, mutta et ole valmis huolehtimaan sivilisaation ylläpitämisestä – olet mennyttä. Hyvin nopeasti huomaat olevasi ilman sivilisaatiota … Alkukantainen metsä ilmenee sen luonnollisessa tilassaan ..Viidakko on aina alkukantainen ja päinvastaisesti kaikki alkukantainen on pelkkää viidakkoa.”[46]

 
Ortega lisää, että sen tyylinen ihminen – jonka hän näkee nousevan esiin, nykyaikainen ”massa-ihminen” – ”uskoo sivilisaation, johon hän on syntynyt ja jota hän hyödyntää, olevan yhtä spontaani ja itsestään tuottava kuin Luonto…” Mutta massa-ihmiselle, laumaihmiselle, on myös luonteenomaista painaa alas ne yksilöt jotka eroavat massasta: ”Massat … eivät halua jakaa elämää niiden kanssa jotka eivät kuulu siihen. Niillä on kuolettava viha kaikkea sitä kohtaan, mikä ei kuulu niihin.”[47]

IV.

Vasemmisto ei tietenkään ilmaise vaatimuksiaan moniarvoisuudesta eroon pääsemisen termeillä; se mihin se pyrkii kuulostaa semanttisesti paljon miellyttävämmältä: tasa-arvoon. Tasa-arvon nimissä vasemmisto pyrkii kaikenlaisiin keinoihin progressiivisesta verotuksesta kommunismin lopulliseen asteeseen saakka.

Mutta filosofisesti, mitä on ”tasa-arvo”? Termiä ei tule jättää analysoimatta ja hyväksyä lähtökohtaisesti. Valitaan kolme kokonaisuutta: A, B ja C. A:n, B:n ja C:n sanotaan olevan ”tasa-arvoisia” toisiinsa nähden (ts. A=B=C) jos löydetään erityinen ominaisuus, jossa kolme kokonaisuutta ovat yhtäläisiä ja identtisiä. Lyhyesti, tässä on kolme yksilöllistä ihmistä: A, B ja C. Jokainen saattaa olla jossain suhteessa samanlainen, mutta erilainen muissa. Jos jokainen heistä on tarkalleen 178cm pitkä, he ovat silloin tasa-arvoisia toisiinsa nähden pituudessa. Tasa-arvon käsitteen keskustelustamme seuraa, että A, B ja C voivat olla täysin ”tasa-arvoisia” toisiinsa nähden ainoastaan, jos he ovat identtisiä tai yhteneviä kaikissa piirteissään – lyhyesti, jos he kaikki ovat, kuten samankokoiset mutterit ja pultit, täysin vaihtokelpoisia keskenään. Siten näemme, että ihmisen tasa-arvoisuuden ihanne voi ainoastaan pitää sisällään täydellisen yhtenevyyden ja täysivaltaisen yksilöllisyyden hävittämisen.

Siten on korkea aika vapauden, yksilöllisyyden, työnjaon ja taloudellisen vaurauden sekä selviytymisen arvostajien lopettaa myöntyminen oletetulle tasa-arvoisuuden ihanteen jaloudelle. Liian usein ”konservatiivit” ovat tunnustaneet tasa-arvon ihanteen ainoastaan nalkuttaakseen sen ”epäkäytännöllisyydestä.” Filosofisesti ei voi olla eroa teorian ja käytännön välillä. Tasa-arvoiset toimenpiteet eivät ”toimi,” koska ne ovat ihmisen perusluonnetta vastaan, sitä mitä yksilölliselle ihmiselle todella tarkoittaa olla täysin ihminen. Vaatimus ”tasa-arvoon” on seireenin laulu, joka voi ainoastaan tarkoittaa kaiken sen tuhoamista, jota vaalimme ihmisenä olemisessa.

Ironisesti ”tasa-arvon” termillä on meille positiivinen konnotaatio sen aikaisemmasta radikaalisti erilaisesta käytöstä. ”Tasa-arvon” käsite saavutti laajalle levinneen suosionsa 1700-luvulla klassisen liberalismin aikana, jolloin se ei tarkoittanut aseman ja toimeentulojen yhtäläisyyttä, vaan jokaisen ihmisen vapautta ilman poikkeuksia. Lyhyesti, noina päivinä ”tasa-arvo” tarkoitti vapautumista ja täyden vapauden yksilöllistä käsitettä kaikille henkilöille.

Siten biokemisti Roger Williams viittaa oikein, että lause ”vapaa ja tasa-arvoinen” itsenäisyysjulistuksessa oli valitettava kiertoilmaisu paremmasta toteamuksesta, joka sisältyi Virginian kansalaisoikeuksiin… ’kaikki ihmiset ovat luonnostaan yhtä vapaita ja itsenäisiä.” Toisin sanoin ihmiset voivat olla tasa-arvoisesti vapaita ilman olematta yhteneviä.”[48]

Tämä libertarinen vakaumus oli muotoiltu erityisellä todistusvoimalla Herbert Spencerin teoksessa ”Law of Equal Liberty” ehdotettuna peruslähtökohtana hänen yhteiskuntafilosofialleen:

”…ihmisen onnellisuus voidaan saavuttaa ainoastaan hänen kykyjään käyttämällä….Mutta tämän velvollisuuden täyttäminen pitää väistämättömästi sisällään ennakko-oletuksen toiminnan vapaudesta. Ihminen ei pysty harjoittamaan luonnonlahjojaan ilman tiettyä ulottuvuutta. Hänelle tulee olla vapaus tulla ja mennä, katsoa, tuntea, puhua, työskennellä; hankkia ruokaa, vaatetusta, suojaa ja täyttää luonteensa yksittäisiä ja kaikkia tarpeita… Harjoittaakseen kykyjään hänellä tulee olla vapaus kaikkeen siihen mitä hänen lahjansa suorastaan vaativat häntä tekemään… Sen vuoksi hänellä on oikeus tähän vapauteen. Tämä ei kuitenkaan ole yhden vaan kaikkien oikeus. Kaikilla on lahjoja. Kaikki on tarkoitettu … [harjoittamaan] niitä. Sen vuoksi kaikkien tulee olla vapaita tekemään niitä asioita, joista niiden harjoittaminen koostuu. Tarkoittaen että kaikilla tulee olla oikeus tekojen vapauteen.
Ja täten väistämättömästi ilmenee rajoitus. Sillä jos ihmisillä on samat vaateet siihen vapauteen, jota tarvitaan heidän kykyjensä harjoittamiseen, tällöin jokaisen vapauden täytyy olla rajoittuneena muiden vastaavaan vapauteen…. Mistä syystä päädymme yleiseen väitelauseeseen, että jokainen ihminen voi vaatia harjoittaakseen lahjojaan täyttä vapautta, joka on yhteensopiva jokaisen muun ihmisen vastaavan vapauden kanssa.”[49]

 
Näin ainoastaan tietty vapauden tasa-arvo – vanhempi ihmisen tasa-arvon näkemys – on yhtenevä ihmisen perusluonteen kanssa. Olosuhteiden tasa-arvo alentaisi ihmiskunnan muurahaiskeon olemassaolon tasolle. Onneksi yksilöitynyt ihmisen luonto liittoutuneena maan maantieteelliseen moninaisuuteen tekee täydellisen tasa-arvon ihanteen saavuttamattomaksi. Mutta valtava määrä vahinkoa – yksilöllisyyden rampauttamisen yhtälailla taloudellisen ja yhteiskunnallisen tuhon lisäksi – voidaan aikaansaada tällä pyrkimyksellä.

Siirrytään tasa-arvosta epätasa-arvon käsitteeseen, olosuhteeseen joka vallitsee silloin kun jokainen ihminen ei ole identtinen kaikkiin muihin nähden kaikissa ominaispiirteissään. On ilmeistä, että epätasa-arvo virtaa väistämättömästi erikoistumisesta ja työnjaosta. Näin ollen vapaa talous ei tule pelkästään johtamaan ammattien moninaisuuteen, yhden ollessa leipuri, toisen näyttelijä ja kolmannen insinööri jne., vaan erityistä epätasa-arvoa tulee ilmenemään rahallisessa toimeentulossa ja asemassa sekä jokaisen ammatin kontrollin laajuudessa. Vapaiden markkinoiden taloudessa jokainen henkilö pyrkii ansaitsemaan rahallisen toimeentulon, joka vastaa hänen tuottavan panoksensa arvoa kuluttajien halujen ja tarpeiden tyydyttämisessä. Taloudellisen terminologian mukaisesti jokainen ihminen pyrkii ansaitsemaan toimeentulon, joka vastaa hänen ”rajatuottavuuttaan” hänen erityisen panoksensa osalta kulutuskysynnän tyydyttämisessä. Kehittyneessä yksilöllisyyden moninaisuuden maailmassa selkeästi jotkut ihmiset ovat älykkäämpiä, toiset valppaampia ja kauaskatseisempia kuin muu osa väestöstä. Silti toiset ovat samaan aikaan kiinnostuneempia alueista, jotka tuottavat suurempia rahallisia hyötyjä; ne jotka onnistuvat löytämään raakaöljyä, tulevat korjaamaan suurempia rahallisia palkkioita kuin ne jotka pysyvät toimistoavustajan tehtävissä.

Monet älyköt ovat tottuneet julistamaan markkinoiden ”epäoikeudenmukaisuutta” niiden suodessa paljon korkeamman rahallisen toimeentulon filmitähdelle kuin esimerkiksi sosiaalityöntekijälle, tällä tavoin palkiten paljon enemmän ”aineellista” kuin ”henkistä.” Kuitenkin vaikuttaa että jos sosiaalityöntekijän oletettu ”hyvyys” tosiaankin sijaitsee hänen ”henkisyydessään,” niin on varmasti sopimatonta ja epäjohdonmukaista vaatia, että hän vastaanottaa enemmän ”aineellisia” mukavuuksia (rahaa) suhteessa filmitähteen. Vapaassa yhteiskunnassa ne jotka kykenevät tarjoamaan hyödykkeitä ja palveluita, joita kuluttajat arvostavat ja ovat valmiita ostamaan, vastaanottavat juuri sen mitä kuluttajat ovat valmiita kuluttamaan. Ne jotka itsepintaisesti menevät alemmin hinnoiteltuihin ammatteihin, joko koska he suosivat sitä työtä tai he eivät ole riittävän kykeneviä korkeammin palkatuille aloille, voivat vaivoin valittaa matalan palkkansa ansaitsemista.

Jos täten tulojen epätasa-arvo on väistämätön seuraus vapaudesta, tällöin on myös epätasa-arvo kontrollista. Missä tahansa organisaatiossa, oli se sitten liikeyritys, maja tai bridge-kerho, tulee aina olemaan vähemmistö ihmisiä, jotka nousevat johtajien asemaan, ja toisia, jotka pysyvät seuraajina rivijäseninä. Robert Michels havaitsi tämän erääksi merkittäväksi laiksi sosiologiassa, ”Oligarkian rautaiseksi laiksi.” Kaikessa järjestäytyneessä toiminnassa aihepiiristä riippumatta pienestä määrästä ihmisiä tulee ”oligarkkisia” johtajia ja muut tulevat seuraamaan heitä.

Markkinataloudessa johtajat, ollen tuottavampia tyydyttämään kuluttajia, tulevat väistämättä ansaitsemaan enemmän rahaa kuin rivijäsenet. Muissa organisaatioissa ero ilmenee ainoastaan kontrollissa. Mutta molemmissa tapauksissa kyvykkyys ja mielenkiinto valitsevat ne, jotka nousevat huipulle. Parhain ja omistautunein teräksen tuottaja nousee teräsyrityksen johtajuuteen; kaikkein kyvykkäin ja energisin tapaa nousta paikallisen bridge-kerhon johtoon ja niin edelleen.

Pitää paikkansa, että tämä kyvykkyyden ja omistautumisen prosessi oman tasonsa löytämisessä toimii parhaiten ja jouhevimmin instituutioissa kuten markkinatalouden liikeyrityksissä. Siinä jokainen yritys asettuu rahallisten voittojen ja kuluttajille sopivilla tuotteilla myytyjen tulojen ansaitsemisen järjestyksen alaiseksi. Jos johtaja tai työntekijä epäonnistuu työssään, voittojen menetys tarjoaa hyvin nopea signaalin siitä että jotain on pielessä ja että näiden tuottajien tulee korjata toimiaan. Markkinoiden ulkopuolisilla organisaatioilla, joille voitot eivät tarjoa testiä tehokkuudesta, voi muilla varsinaisen toimintaan kuulumattomilla ominaisuuksilla olla paljon helpommin merkitystä oligarkian jäsenten valinnassa. Siten paikallinen bridge-kerho saattaa valita johtajansa ei pelkästään kyvykkyyden ja kerhon toimintaan omistautumisen perusteella, vaan myös epäolennaisilla jäsenyyden suosimilla rodullisilla tai fyysisillä ominaispiirteillä. Tämä tilanne on paljon vähemmän todennäköinen silloin, kun altistutaan rahallisille tappioille myöntymällä tällaisille ulkoisille tekijöille.

Tarvitsee vain katsoa ympärilleen jokaista ihmisen toimintaa tai organisaatiota, pientä tai suurta, poliittista, taloudellista, hyväntekeväisyyttä tai viihteellistä, nähdäkseen oligarkian rautaisen lain yleismaailmallisuuden. Esimerkiksi viidenkymmenen jäsenen bridge-kerhossa, sen juridisesta muodosta välittämättä, suurin piirtein puolitusinaa pyörittää toimintaa. Michels löysi itse asiassa oligarkialain havainnoimalla jäykkää, byrokraattista, oligarkkista hallintoa, joka vallitsi 1800-luvun Euroopan sosiaalidemokraattisissa puolueissa, vaikka nämä puolueet olivat mukamas omistautuneet tasa-arvolle ja työnjaon hävittämiselle.[50] Ja nimenomaisesti ilmiselvään tulojen, vallan ja oligarkkisen hallinnon jähmettyneeseen epätasa-arvoon  Neuvostoliiton tasa-arvoon pyrkinyt uusi vasemmisto tuli täysin pettyneeksi. Kukaan ei ylistä Brežneviä tai Kosyginiä.

Uuden vasemmiston pyrkimys tasa-arvolla paeta oligarkialain epätasa-arvoa ja oligarkiaa selittää sen epätoivoiset ponnistelut päättää eliittijohtajuus sen omissa organisaatioissa. (Taatusti ei ole mitään viitteitä valta-eliitin minkäänlaisesta häviämisestä usein ylistetyssä Kuubassa tai Kiinassa.) Uuden vasemmiston aikainen tarmokkuus tasa-arvon suuntaan ilmeni ”osallistuvan demokratian” käsitteenä. Sen sijaan että organisaation jäsenet valitsisivat eliitti-johtajuuden, teorian mukaan, jokainen henkilö osallistuisi tasa-arvoisesti kaikkeen organisaation päätöksentekoon. Todennäköisesti tämä jokaisen yksilön suoran ja tiiviin osallistumisen tunne selittää massojen kiivaan innokkuuden hyvin aikaisessa vaiheessa Neuvostovenäjän ja Kuuban vallankumouksellisissa hallinnoissa – innokkuuden joka nopeasti katosi väistämättömän oligarkian alkaessa tulla kontrolliin ja massaosallistumisen hävitessä.

Vaikka osallistuviksi demokraateiksi havittelevat ovat osoittaneet kovaa yhteiskuntamme byrokraattisen hallinnon kritiikkiä, itse käsite sitä sovellettaessa törmää hyvin pikaisesti oligarkialakiin. Sillä jokainen joka on istunut minkä tahansa osallistuvaa demokratiaa soveltavan organisaation kokouksissa, tuntee nopeasti kehittyvän voimakkaan kyllästymisen ja tehottomuuden. Sillä jos jokaisen henkilön täytyy osallistua yhtäläisesti kaikkiin päätöksiin, päätöksiin omistetun ajan pitää tulla lähes rajattomaksi, ja organisaation prosesseista syntyy sinänsä oma elämä osallistujille. Tämä on yksi syy siihen miksi monet uuden vasemmiston organisaatioista alkavat nopeasti vaatimaan jäseniensä asumista kommuuneissa ja koko elämänsä omistamista organisaatiolle – varsinaisesti sulauttaakseen elämänsä organisaatioon. Sillä jos he todella elävät ja toimivat osallistuvassa demokratiassa, he tuskin pystyvät tekemään muuta. Mutta tästä konseptin pelastamisen pyrkimyksestä huolimatta, väistämätön kokonaistehottomuus ja kokonaisvaltainen ikävystyminen varmistavat, että ainoastaan kaikkein tarmokkaimmin omistautuneet eivät hylkää organisaatiota. Lyhyesti, jos se voi ollenkaan toimia, osallistuva demokratia voi toimia ainoastaan niin pienissä ryhmissä, että ne ovat itse asiassa ”johtajia” ilman seuraajia.

Loppupäätelmänä,  jotta mikään organisaatio voi menestyä, sen täytyy lopulta päätyä erikoistuneiden ”ammattilaisten,” sen tehtäviin omistautuneiden ja toteuttamaan kykenevien henkilöiden vähemmistön käsiin. Kummallista kylläkin, juuri  Lenin, huolimatta hänen tyhjistä puheistaan tasa-arvoisen kommunismin äärimmäisen ihanteen puolesta, tunnisti että onnistuakseen myös vallankumouksen tulee olla omistautuneiden ammattilaisten, ”edelläkävijöiden” vähemmistön johtama.

Lisäksi uuden vasemmiston intensiivinen pyrkimys tasa-arvoon selittää sen omalaatuisen koulutuksen teorian – teorian, jolla on ollut erittäin merkittävä vaikutus nykyiseen opiskelijaliikkeeseen Amerikan yliopistoissa viime vuosina. Teorian mukaan, päinvastoin kuin ”vanhanaikaisissa” opetuksen käsitteissä, opettaja ei tiedä enempää kuin kukaan hänen oppilaistaan. Siten kaikki ovat ”tasa-arvoisissa” olosuhteissa; kukaan ei ole missään suhteessa toista parempi. Koska ainoastaan imbesilli väittäisi todella, että oppilas tietäisi yhtä paljon kyseessä olevan aihealueen sisällöstä kuin hän professorinsa, tätä tasa-arvon väitettä on puolustettu argumentoimalla sisällön hylkäämiseksi luokkahuoneessa. Tämä sisältö, vakuuttaa uusi vasemmisto, on ”irrelevanttia” oppilaalle, ja siten soveltumaton osa opetuksellista prosessia. Ainoa sovelias aihe luokkahuoneeseen ei ole keskeiset totuudet eikä määrätty lukemisto tai aiheet, vaan avoin, vapaamuotoinen osallistuva keskustelu oppilaan tunteista, koska ainoastaan hänen tunteesta ovat todella ”relevantteja” oppilaalle. Ja koska luennoiva metodi totta kai viittaa siihen, että luennoiva professori tietää enemmän kuin oppilaat joilla hän jakaa tietoa, saa myös luennot mennä. Tällainen on uuden vasemmiston esittämä ”opetuksen” karikatyyri.

Eräs kysymys, jonka tämä oppi herättää, ja johon uusi vasemmisto ei koskaan ole todella vastannut, on luonnollisesti, miksi oppilaiden tulisi ylipäätänsä olla yliopistoissa. Mikseivät he voisi yhtä hyvin toteuttaa näitä avoimia keskusteluja tunteistaan kotona tai naapuriston karkkikaupassa? Tosiaankin tässä koulutuksellisessa teoriassa koululla ei ole sinänsä mitään erityistä tehtävää; siitä tulee tosiasiallisesti paikallinen karkkikauppa, ja se myös sulautuu itse elämään. Mutta silloin jälleen kerran, mihin koulua tarvitaan ollenkaan? Ja miksi oppilaiden tulisi tosiasiallisesti maksaa lukukausimaksuja ja tiedekunnan vastaanottaa palkkaa heidän olemattomista palveluksistaan? Jos kaikki ovat todella tasa-arvoisia, miksi pelkästään tiedekunnalle maksetaan?

Joka tapauksessa tunteiden painottaminen kurssien rationaalisen sisällön sijaan varmista tasa-arvoisen koulun; tai paremminkin, koulu sinänsä saattaa kadota, mutta ”kurssit” ovat varmasti tasa-arvoisia, sillä jos ainoastaan ”tunteista” keskustellaan, silloin varmasti jokaisen tunteet ovat kutakuinkin ”tasa-arvoisia” muiden kanssa. Heti kun järki, äly ja saavutukset sallitaan täydessä mitassaan, epätasa-arvon demoni tulee nopeasti nostamaan esiin ruman päänsä.

Jos täten luonnollinen kykyjen ja intressien epätasa-arvo ihmisten välillä tekee eliiteistä väistämättömiä, ainoa järkevä vaihtoehto on hylätä tasa-arvon harha ja hyväksyä yleinen välttämättömyys johtajilla ja seuraajille. Libertaristin, vapaan yhteiskunnan aatteelle omistautuneen henkilön, tehtävä ei ole parjata eliittejä, jotka, kuten tarve vapaudelle, juontuvat suoraan ihmisen luonnosta. Libertaristin päämäärä on paremminkin muodostaa vapaa yhteiskunta, yhteiskunta jossa jokaisella henkilöllä on vapaus löytää paras tasonsa. Tällaisessa vapaassa yhteiskunnassa jokainen on ”tasa-arvoinen” ainoastaan vapaudessa, samaan aikaan ollen erilainen ja poikkeava kaikilla muilla tavoin. Tässä yhteiskunnassa eliitit, kuten kaikki muutkin, ovat vapaita nousemaan parhaalle tasolleen.

Jeffersonin termistöllä, tulemme löytämään ”luonnollisia aristokraatteja,” jotka nousevat kaikilla alueilla huomattavuuteen ja johtajuuteen. Tarkoituksena on antaa näiden luonnollisten aristokraattien nousta, eikä ”keinotekoisten aristokraattien” hallita – niiden jotka hallitsevat pakkovallan keinoin. Keinotekoiset aristokraatit, pakottavat oligarkit, ovat henkilöitä, jotka nousevat valtaan loukkaamalla kanssaihmistensä vapauksia, kieltämältä heiltä heidän vapautensa. Luonnolliset aristokraatit päinvastaisesti elävät vapaudessa ja harmoniassa kanssaihmistensä kanssa, ja nousevat harjoittamalla yksilöllisyyttään ja korkeimpia lahjojaan palvelemalla lähimmäisiään, joko organisaatiossa tai tuottamalla kuluttajille tehokkaasti. Itse asiassa pakottavat oligarkit nousevat poikkeuksetta valtaan tukahduttamalla luonnollisia eliittejä, muiden ihmisten kanssa; kaksi johtajuuden laatua ovat vastakohtaisia.

Valitaan hypoteettinen esimerkki mahdollisesta konfliktin tapauksesta näiden kahden erilaisen eliittiluokan välillä. Suuri joukko ihmisiä ryhtyy vapaaehtoisesti ammattijalkapalloon, myyden palveluksiaan innokkaalle kuluttavalle yleisölle. Huipulle nousee nopeasti parhaiden luonnollinen eliitti – kaikkein kyvykkäimmät ja sitoutuneemmat – jalkapallon pelaajat, valmentajat ja pelin järjestäjät. Tässä meillä on esimerkki luonnollisen eliitin noususta vapaassa yhteiskunnassa. Sitten valtiota kontrolloiva valtaeliitti päättää viisaudessaan, että kaikki ammattiurheilijat, ja erityisesti jalkapalloilijat, ovat pahoja. Valtio tekee ammattilaisjalkapallosta laitonta ja sen sijaan määrää kaikki ottamaan osaa paikalliseen eurytmian kerhoon massaosallistumisen korvaajana. Tässä valtion hallitsijat ovat selkeästi pakottava oligarkia, ”keinotekoinen eliitti,” käyttäen voimaa alistaakseen vapaaehtoisen tai luonnollisen eliitin (yhtälailla loppuväestön kanssa).

Libertaristista näkemystä vapaudesta, valtiosta, yksilöllisyydestä, kateudesta ja pakkovallasta vastaan luonnolliset eliitit ei ole koskaan ilmaistu ytimekkäämmin tai suuremmalla tarmolla kuin H.L. Mencken toimesta:

”Kaikki hallinnot ovat pohjimmiltaan salaliitto ihmisen ylivoimaisuutta vastaan: sen yksi pysyvä päämäärä on alistaa ja rampauttaa häntä. Jos se on aristokraattinen järjestäytymisessään, silloin se pyrkii suojelemaan henkilöä, joka on ainoastaan laissa ylivoimainen, siltä henkilöltä, joka on tosiasiallisesti ylivoimainen; jos se on demokraattinen, silloin se pyrkii suojelemaan henkilöä, joka on kaikilla tavoin molempia vähäisempi. Eräs sen päätehtävistä on pitää ihmiset kurissa pakottamalla, tehdä heistä mahdollisimman paljon yhdenlaisia ja mahdollisimman paljon riippuvaisia toisistaan, etsiä ja taistella ihmisten omaperäisyyttä vastaan. Se näkee originaalisessa ideassa ainoastaan mahdollisen muutoksen ja siten sen etuoikeuksien loukkauksen. Kaikkein vaarallisin henkilö kaikille hallinnoille on ihminen, joka kykenee omaan ajatteluun, ilman vallitsevia uskomuksia ja tabuja.”[51]

 
Vastaavasti libertaristinen kirjoittaja Albert Jay Nock näki vasemmiston ja oikeiston välisessä ristiriidassa

”pelkästään kamppailun kahden ihmismassan ryhmän välisen kamppailun, yhden suuren ja köyhän, toisen pienen ja rikkaan … Kamppailun päämääränä oli valtiokoneiston kontrollista saatavat aineelliset hyödyt. On helpompaa ottaa haltuun varallisuutta (tuottajilta) kuin tuottaa sitä; ja niin kauan kuin valtio tekee varallisuuden haltuunotosta laillistetun etuoikeuden asian, niin kauan kinastelu tästä etuoikeudesta jatkuu.”[52]

 
Helmuct Schoeckin Envy esittää vahvan perustelun näkemykselle, että nykyaikainen tasa-arvon pyrkimys sosialismiin ja vastaaviin aatteisiin on erilaisen ja poikkeavan kateuden mielistelyä, mutta sosialistisella pyrkimyksellä poistaa kateutta tasa-arvolla ei ole koskaan mitään toivoa onnistumisesta. Sillä aina tulee olemaan henkilökohtaisia eriävyyksiä kuten ulkonäössä, kyvyissä, terveydessä, hyvässä ja huonossa onnessa, joita ei mikään tasa-arvon ohjelma, kuinka ankara tahansa, ei voi pyyhkiä pois, ja joihin kateus pystyy kiinnittämään huomionsa.

Viitteet:

[1] Vapauden, erilaisuuden ja jokaisen yksilön kehityksen keskinäisistä suhteista, katso Wilhelm von Humboldtin klassinen teos, The Limits of State Action (Cambridge University Press, 1969). Vapauden välttämättömyydestä yksilöllisyyden kehityksessä, katso myös Josiah Warren, Equitable Commerce (New York: Burt Franklin, 1965) ja Stephen Pearl Andrews, The Science of Society (London: C. W. Daniel, 1913).

[2] Ekonomistit Bauer ja Yamey vakuuttavasti määrittävät taloudellisen kehityksen ”avoinna olevien vaihtoehtojen määrän laajentumisena ihmisille kuluttajina ja tuottajina.” Peter T. Bauer ja Basil S. Yamey, The Economics of Underdeveloped Countries (Cambridge: Cambridge University Press, 1957), s. 151.

[3] Katso George J. Stigler, “The Division of Labor is Limited by the Extent of the Market,” Journal of Political Economy (June, 1951), s. 193.

[4] Ludwig von Mises, Socialism: An Economic and Sociological Analysis (New Haven: Yale University Press, 1951), s. 292–95, s. 303.

[5] Historioitsijat ovat viime vuosikymmeninä muistuttaneet meitä, ettei Englanissa eikä myöskään Yhdysvalloissa valtio rajoittanut itseään tiukasti laissez fairen ajatukseen. Pitää paikkansa; mutta meidän tulee verrata tätä aikakautta valtion rooliin aiempiin – ja myöhempiin – päiviin nähdäksemme eron merkittävyyden. Täten, cf. Karl Wittfogel, Oriental Despotism (New Haven: Yale University Press, 1957).

[6] Uusi vasemmisto esimerkiksi sivuuttaa ja halveksuu Marshall Titoa huolimatta hänen yhtäläisen merkittävästä roolista marxilaisena vallankumouksellisena, sissijohtajana ja kapinallisena Neuvostovenäjän sanelua vastaan. Syynä, kuten alempana tullaan näkemään, on Titon uraauurtavuus siirtymisessä marxismista yksilön filosofiaan ja markkinatalouteen.
 
[7] Luonnollisesti on vaikeaa nähdä kuinka aineettomia palveluita voitaisiin tuottaa lainkaan ilman ”erkaantumista,” Kuinka esimerkiksi opettaja voi opettaa, jos hänen ei sallita ”erkaannuttavan” koulutuspalveluitaan tarjoamalla niitä oppilailleen?

 [8] Täten, katso Alexander Gray, The Socialist Tradition (London: Longmans, Green, 1947), s. 306, 328.

[9] Karl Marx, Critique of the Gotha Programme (New York: International Publishers, 1938), s. 10.

[10] Lainaus Graystä, The Socialist Tradition, s. 328. Gray huvittavasti lisää: “Lyhyt viikonloppu maatilalla on saattanut vakuutta Marxin siitä, että karjalla itsellään saattaa olla eräitä vastalauseita tulla paimennetuksi illalla tällaisella epämuodollisella tavalla.”

[11] August Bebel, in Women and Socialism. Lainattuna Mises, Socialism, s. 190n.

[12] Viime aikainen uutisraportti paljasti, että Kiina on nyt pehmentänyt hyökkäystään älyllistä työvoimaansa vastaan. Oppilaiden ja työläisten vaihtaminen keskenään näyttää toimineen huonosti, on tullut ilmi, että ”opettajien ja teknisen koulutuksen puute on hankaloittanut teollista kehitystä ja tuotantoa viime vuosina.” Lisäksi, ”työläiset eivät usein vaikuta tulleen karaistuneiksi, vaan pehmentyneen altistumisessaan toimettomampaan elämään, taasen monet opiskelijat sen sijaan että kokisivat elämän maatilalla palkitsevana, pakenevat Kiinasta tai tekevät itsemurhan.” Lee Lescase, “China Softens Attitude on Profs. School Policy,” The Washington Post (July 23, 1970), s. A12.

[13] Utopistisesta sosialistista, katso Mises, Socialism, s. 168.

[14] On todennäköistä,  että Maon erityiselle omistautumiselle kommunistisille aatteelle vaikutti hänen anarkistina olemisensa ennen marxilaiseksi tulemistaan.

[15] Lainattuna Gray, The Socialist Tradition, s. 328.

[16] Kursiivi Leninin. V.I. Lenin, Left-Wing Communism: An Infantile Disorder.

[17] Mises, Socialism, s. 190.

[18] Gray, The Socialist Tradition, s. 328.

[19] Quoted in Mises, Socialism, s. 164.

[20] Näin eräs uuden vasemmiston lehden, The Guardian, pääkritiikki siitä eronneen The Liberated Guardianin taholta oli, että ensimmäinen toimi samaan tapaan kuin mikä tahansa ”porvarillinen” lehti erikoistuneine toimittajineen, puhtaaksikirjoittajineen, oikolukijoineen, liikehenkilöstöineen jne. Jälkimmäisen tulleessa pyöritetyksi ”kollektiivin” toimesta, jossa väitetysti kaikki tekevät kaikkia tehtäviä ilman erikoistumista. Samaa kritiikkiä, samalla ratkaisulla, sovellettiin naisten puoluekokouksessa, jossa konfiskoitiin uuden vasemmiston viikkolehti, Rat. Eräät ”naisten vapautusliikkeen” ryhmät ovat olleet niin äärimmäisiä pyrkimyksessään poistaa yksilöllisyyttä, että he kieltäytyvät tunnistamasta yksilöllisten henkilöiden, kirjoittajien tai puolestapuhujien nimiä.

[21] Näin shokkina ortodokseille kommunisteille ympäri maailmaa tuli vuonna 1958 Yugoslavian kommunistien liiton ohjelma, joka julisti yksilön ”henkilökohtainen intressi … on yhteiskunnallista kehitystämme liikuttava voima … Henkilökohtaisen intressin kategorian tasapuolisuus perustuu tosiasiaan, että [Yugoslavian] sosialismi … ei voi alistaa ihmisen henkilökohtaista onnellisuutta mihinkään ulkopuolisiin ”tavoitteisiin” tai ”korkeampiin päämääriin,” sillä sosialismin korkeimmat tavoitteet ovat  ihmisen henkilökohtainen onnellisuus.” Kommunist (Belgrade), August 8, 1963. Lainattuna  R. V. Burks, “Yugoslavia: Has Tito Gone Bourgeois?” East Europe (August, 1965), s. 2–14. Katso myös T. Peter Svennevig, “The Ideology of the Yugoslav Heretics,” Social Research (Spring, 1960), s. 39–48. Ortodoksikommunistien hyökkäyksistä, katso Shih Tung-Hsiang, “The Degeneration of the Yugoslav Economy Owned by the Whole People,” Peking Review (June 12, 1964), s. 11–16; ja “Peaceful Transition from Socialism to Capitalism?” Monthly Review (March, 1964), s. 569–590.

[22] John W. Aldridge, In the Country of the Young (New York: Harper & Row, 1970).

[23] Lainattuna Mises, Socialism, s. 304.

[24] Näiden vanhoillisten ajattelijoiden vahvasta vaikutuksesta 1800-luvun marxilaisten ja sosialistien yksilönvastaisuudelle, katso erityisesti Leon Bramson, The Political Context of Sociology (Princeton: Princeton University Press, 1961), s. 12–16 ja passim.

[25] Katso Ellulin kritiikki Charles Silbermanin, The Myths of Automation (New York: Harper & Row, 1966), s. 104–105.

[26]  Täten, katso Tom Wolfen tarkkaavaisen satiirinen artikkeli, “Radical Chic: That Party at Lenny’s,” New York (June 8, 1970).

[27] Tämä alkukantaisen palvonta läpäisee Polanyisin kirjan, joka yhdessä kohtaa soveltaa vakavasti termiä ”ylhäinen sivistymätön” Etelä-Afrikan kaffiireihin. Karl Polanyi, The Great Transformation (Boston: Beacon Press, 1957), s. 157.

[28] Molemmat sekä passiivinen että heimollinen uuden vasemmiston kulttuurin aspekti sisältyivät sen ”Woodstock kansakunnan” ihanteeseen, jossa sadattuhannet laumankaltaiset, erilaistumattomat nuoret rypivät passiivisesti mudassa kuunnellen heidän heimollista musiikkiaan.

[29] Irving Babbitt, Rousseau and Romanticism (New York: Meridian Books, 1955), s. 53–54. Uuden vasemmiston passiivisuuden, alkukantaisuuden, epärationaalisen ja yksilöllisyyden hajaantumisen painotus saattaa selittää taolaisen ja buddhalaisen filosofian nykyisen suosion. Katso ibid., s. 297ff.

[30] Mises, Socialism, s. 304.

[31] Mises, Socialism, s. 305.

[32] Silberman, The Myths of Automation, s. 104–105.

[33] Alkukantaisten heimojen käyttämä magia ei myöskään ole mikään todiste ylivoimaisesta, ”idealistisesta” verrattuna maallisiin, ”aineellisiin,” päämääriin. Päinvastoin, maagiset riitit olivat perusteettomia ja virheellisiä keinoja, joilla heimot toivoivat saavuttavansa tällaisia aineellisia päämääriä kuten hyvää satoa, vesisadetta jne. Siten Uuden-Guinean Cargo-lahko, havainnoidessaan eurooppalaisten ruuan hankintaa ulkomailta paperinpalasia lähettämällä, matki eurooppalaisia kirjoittamalla rituaalisia lauseita paperinpalasille ja lähettämälle ne merelle, jonka jälkeen he odottivat lasteja ulkomailta. Cf. Ludwig von Mises, Epistemological Problems of Economics (Princeton: D. Van Nostrand, 1960), s. 62–66, 102–105.

[34] Bronislaw Malinowski, Magic, Science, Religion and Other Essays (New York: Doubleday Anchor Books, 1955), s. 27–31Katso myös Mises, Epistemological Problems of Economics.

[35] Katso inspiroiva keskustelu Peter T. Bauer, West African Trade (Cambridge: Cambridge University Press, 1954).

[36] Bernard J. Siegel, “Review of Melville J. Herskovits, Economic Anthropology,” American Economic Review (June, 1953), s. 402. Yksilöllisyyden kehittymisestä Etelä-Afrikan Pondojen keskuudessa, katso Bauer and Yamey, The Economics of Underdeveloped Countries, s. 67n. Katso myös Raymond Firth, Human Types (New York: Mentor Books, 1958), s. 122; Sol Tax, Penny Capitalism: A Guatemalan Indian Economy (Washington, D.C., 1953); ja Raymond Firth ja Basil S. Yamey, eds., Capital, Saving and Credit in Peasant Societies (Chicago: Aldine, 1963).

[37] Bauer, West African Trade, s. 8. Katso myös Bauer and Yamey, The Economics of Underdeveloped Countries, s. 64–67. Vastaavasti, Professor S. Herbert Frankel raportoi kuinka länsiafrikkalaiset tavanomaisesti odottavat  pankkien sisäänkäyntien ulkopuolella törmätäkseen sukulaisiinsa pyytääkseen heiltä rahaa heidän lähtiessään. Jokainen henkilö, joka säästää rahaa. joutuu näkemään paljon vaivaa peittääkseen todellisen asemansa sukulaisiltaan. Lainattuna Helmut Schoeck, Envy: A Theory of Social Behaviour (New York: Harcourt, Brace & World, 1970), s. 59–60. Afrikan natiivien vastaanottavaisuudesta markkinatalouden kannustimille, katso (Bauerin lisäksi), (West African Trade) Peter Kilby, “African Labour Productivity Reconsidered,” Economic Journal (June, 1961), s. 273–291.

[38] Viitatut teokset ovat Clyde Kluckhohn, The Navaho (Cambridge: Harvard University Press, 1946) ja Navaho Witchcraft (1944; Boston: Beacon Press, 1967); Allan R. Holmberg, Nomands of the Lon Bow: The Siriono of Eastern Bolivia (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1950); Sol Tax, “Changing Consumption in Indian Guatemala,” Economic Development and Cultural Change (1957); ja Oscar Lewis, Life in a Mexican Village: Tepoztlan Restudied (Urbana, Ill.: University of Illinois Press, 1951). Katso Schoeck, Envy, s. 26–61.

[39] Katso Schoeck, Envy, s. 50.

[40] Gerardo ja Alicia Reichel-Dolmatoff, The People of Aritama-The Cultural Personality of a Colombian Mestizo Village (Chicago: University of Chicago Press, 1961), s. 396. Lainattuna Schoeck, Envy, s. 51–52.

[41] Watson ja Samora “Subordinate Leadership in a Bicultural Community: An Analysis,” American Sociological Review, Vol. 19, No. 4 (Aug., 1954), s. 413–421.

[42] Eric Wolf, “Types of Latin American Peasantry: A Preliminary Discussion.” American Anthropologist New Series, Vol. 57, No. 3, Part 1 (Jun., 1955), s. 460.

[43] Schoeck, Envy, s. 47.

[44] Schoeck, Envy, s. 31.

[45] Mises, Socialism, s. 463–464. Katso myös José Ortega y Gasset, The Revolt of the Masses (New York: W.W. Norton, 1932), s. 63–65.

[46] José Ortega y Gasset, The Revolt of the Masses (New York: W. W. Norton, 1932), s. 97.

[47] José Ortega y Gasset, The Revolt of the Masses (New York: W. W. Norton, 1932), s. 98, 84. Ortegalle, suuri väijyvä vaara on, että massaihmiset tulevat lisääntyvästi käyttämään valtiota ”murskaamaan alleen jokaisen luovan vähemmistön joka häiritsee sitä – häiritsee sitä millään tavalla: politiikassa, liike-elämässä.” Ibid., s. 133.

[48] Roger J. Williams, Free and Unequal: The Biological Basis of Individual Liberty (Austin, Texas: University of Texas Press, 1953), s. 4–5. Williams lisää:
Eikö meidän rakkautemme vapautta kohtaan, joka vaikuttaa olevan sisäsyntyisenä meissä kaikissa, nojaa suoraan eriarvoisuuksiimme? Jos me kaikki syntyessä omaisimme kaikki mahdolliset maut … välittäisimmekö vapaana olemisesta niiden kokemiseksi kuten yksilöllisesti haluamme? … Minulle vaikuttaa selvältä, että vapauden ajatus seuraa välittömästi tästä ihmisen erilaisuudesta. Jos olisimme kaikki samanlaisia, ei vaikuttaisi olevan tarvetta vapauden kaipuulle; ”oman elämä eläminen” olisi tyhjää, tarkoituksetonta ilmaisua. (Ibid., s. 5, 12.)

[49] Herbert Spencer, Social Statics (London: John Chapman, 1851), s. 76–78. Loppuosassa kirjaa Spencer tuo esiin hänen perusperiaatteensa käytännölliset vaikutukset. the Law of Equal Liberty kritiikkiä, katso Murray N. Rothbard, Power and Market (Menlo Park, Calif.: Institute for Humane Studies, 1970), s. 159–160.

[50] Robert Michels, Political Parties (Glencoe, Ill.: Free Press, 1949). Katso myös Gaetano Moscan erinomainen työ, The Ruling Class (New York: McGraw-Hill, 1939),  joka keskittyy vähemmistön ”hallitsevan luokan” väistämättömään valtion vallan hallussapitoon ja käyttöön.

[51] H.L. Mencken, A Mencken Crestomathy (New York: Alfred A. Knopf, 1949), s. 145.

[52] Albert Jay Nock, Memoirs of a Superfluous Man (New York: Harper, 1943), s. 121.

Lataa PDF-versio
Alkuperäinen artikkeli: Freedom, Inequality, Primitivism, and the Division of Labor

Yksityisomistuksen etiikka ja talous – Hans-Hermann Hoppe

I. Yhteiskunnallisen järjestyksen ongelma

Yksinään saarellaan Robinson Crusoe voi tehdä mitä ikinä haluaa. Hänelle ei nouse esiin kysymystä järjestäytyneestä ihmisen toiminnan säännöistä – yhteiskunnallisesta yhteistyöstä. Tämä kysymys voi luonnollisesti ilmaantua heti kun toinen henkilö, Perjantai, saapuu saarelle. Vielä silloinkin kysymys pysyy pääosin epäolennaisena, niin kauan kun ei ole niukkuutta. Oletetaan saari Eedenin puutarhaksi; kaikkia ulkoisia hyödykkeitä on saatavilla runsain mitoin. Ne ovat ”ilmaisia hyödykkeitä,” vastaavasti kuin hengittämämme ilma on tavallisesti ”ilmainen” hyödyke. Mitä ikinä Crusoe tekeekään näillä hyödykkeillä, hänen teoillaan ei ole jälkiseurauksia näiden hyödykkeiden tulevaan tarjontaan hänelle eikä myöskään nykyiseen tai tulevaan samojen hyödykkeiden tarjontaan Perjantaille (ja päinvastoin). Näin on mahdotonta, että Crusoen ja Perjantain välille koskaan ilmenisi riitaa näiden hyödykkeiden käytöstä. Konflikti on mahdollinen pelkästään jos hyödykkeet ovat niukkoja. Ainoastaan silloin ilmenee tarvetta muodostaa sääntöjä, jotka tekevät järjestyneen – konfliktivapaan – yhteiskunnallisen yhteistoiminnan mahdolliseksi.

Eedenin puutarhassa on olemassa vain kaksi niukkaa hyödykettä: henkilön fyysinen keho ja sen käyttämä tila. Crusoella ja Perjantailla on molemmilla vain yksi keho ja he voivat ainoastaan seisoa yhdessä paikassa kerrallaan. Näin jopa Eedenin puutarhassa Crusoen ja Perjantain välille voi ilmetä ristiriitoja: Crusoe ja Perjantai eivät voi käyttää samaa paikkaa yhtä aikaa ilman joutumatta fyysiseen konfliktiin keskenään. Näin ollen jopa Eedenin puutarhassa täytyy olla järjestyneen yhteiskunnallisen toiminnan säännöt – säännöt ihmiskehon soveliaasta sijainnista ja liikkeestä. Ja Eedenin puutarhan ulkopuolella, niukkuuden piirissä, täytyy olla sääntöjä, jotka eivät pelkästään sääntele henkilökohtaisten kehojen käyttöä, vaan myös kaikkea niukkaa, jotta kaikki mahdolliset konfliktit voidaan rajata pois. Tämä on yhteiskunnallisen järjestyksen ongelma.

II. Ratkaisu: Yksityinen omaisuus ja ensimmäinen haltuunotto

Yhteiskunnallisen ja poliittisen ajattelun historiassa on esitetty useita ehdotuksia ratkaisuna yhteiskuntajärjestyksen ongelmaan, ja tämä keskenään epäyhdenmukaisten ehdotusten moninaisuus on myötävaikuttanut tosiasiaan, että nykyisin pyrkimystä yhden ”oikean” ratkaisun löytämiseksi pidetään monasti haaveiluna. Kuitenkin pyrin osoittamaan, että oikea ratkaisu on olemassa; näin ollen ei ole syytä vaipua moraaliseen relativismiin. Ratkaisu on ollut tiedossa satoja vuosia, jos ei jopa kauemmin.[1] Nykyaikana tämän vanhan ja yksinkertaisen ratkaisun kaikkein selvimmin ja vakuuttavimmin muotoili Murray N. Rothbard.[2]

Aloitetaan muotoilemalla ratkaisu – aluksi Eedenin puutarhan edustamaan erikoistapaukseen ja seuraavaksi yleiseen tapaukseen edustaen kaikenkattavaa ”todellisen” maailman niukkuutta – ja jatkaen selittämällä miksi tämä ratkaisu, muiden sijaan, on oikea.

Eedenin puutarhassa ratkaisun tarjoaa yksinkertainen sääntö, määrittäen että jokainen asettaa tai liikuttaa kehoaan mihin haluaa, kunhan ainoastaan kukaan muu ei ole jo seisomassa siinä ja ottanut sitä paikkaa. Ja Eedenin puutarhan ulkopuolella, kaikenkattavan niukkuuden piirissä, ratkaisun tarjoaa seuraavaa sääntö: Jokainen on oman fyysisen kehonsa oikea omistaja yhtälailla kaikkien paikkojen ja luonnon tarjoamien hyödykkeiden kanssa, joita hän pitää hallussaan ja ottaa käyttöön käyttämällä kehoaan, kunhan kukaan muu ei ole jo ottanut haltuunsa tai käyttänyt samoja paikkoja tai hyödykkeitä ennen häntä. Tämä ”alkuperäisesti vallattujen” paikkojen ja hyödykkeiden omistusoikeus henkilön toimesta pitää sisällään oikeuden käyttää ja muuntaa nämä paikat ja hyödykkeet halutulla tavalla, kunhan kyseinen henkilö ei siten väkisin muuta toisen henkilön alkuperäisesti valtaamien paikkojen ja hyödykkeiden fyysistä koskemattomuutta. Sen jälkeen kun paikka tai hyödyke on ensikerran vallattu, John Locken sanoin ”sekoittamalla työtä” siihen, tällaisten paikkojen ja hyödykkeiden omistusoikeus voidaan hankkia ainoastaan vapaaehtoisella – sopimuksellisella – omistusoikeuden siirrolla aikaisemmalta omistajalta myöhemmälle.

Laajalle levinneen moraalisen relativismin valossa kannattaa mainita, että tämä ajatus alkuperäisestä käyttöönotosta ja yksityisestä omaisuudesta ratkaisuna yhteiskunnallisen järjestyksen ongelmaan on täysin yhtäpitävä moraalisen ”intuitiomme” kanssa. Eikö ole pelkästään järjetöntä väittää ettei henkilö olisi oikea omistaja suhteessa omaan kehoonsa ja paikkoihin ja hyödykkeisiin, jotka hän alkuperäisesti, tarkoittaen ennen ketään muuta, ottaa haltuunsa, käyttää ja/tai tuottaa kehoansa käyttämällä? Kenen muun, ellei hänen, tulisi olla niiden omistaja? Ja eikö ole myös ilmeistä, että ylivoimainen ihmisten enemmistö – mukaan lukien lapset ja alkukantaiset – itse asiassa toimivat näiden sääntöjen mukaisesti ja tekiessään näin pitävät sitä itsestään selvänä?

Moraalinen intuitio, vaikka onkin tärkeä, ei ole todistus. Kuitenkin moraalisen intuitiomme todenperäisyydelle löytyy todisteita.

Todistus on kaksijakoinen. Ensimmäiseksi selitetään vaikutukset, jotka seuraavat kiellettäessä alkuperäisen haltuunoton ja yksityisomaisuuden instituution validiteetti: jos henkilö ei omistaisi omaa kehoaan sekä paikkoja ja hyödykkeitä alkuperäisesti haltuunotettuna ja/tai tuotettuna tällä keholla yhtälailla hyödykkeiden kanssa, jotka on vapaaehtoisesti (sopimuksellisesti) hankittu toiselta aikaisemmalta omistajalta, tällöin on olemassa vain kaksi vaihtoehtoa. Joko toinen henkilö, B, tulee tunnistaa A:n kehon sekä A:n haltuun ottamien, tuottamien tai hankkimien paikkojen ja hyödykkeiden omistajaksi, tai molempia henkilöitä, A:ta ja B:tä, tulee pitää tasavertaisina yhteisomistajina kaikille kehoille, paikoille ja hyödykkeille.

Ensimmäisessä tapauksessa A alennettaisiin B:n orjaksi ja hyväksikäytön kohteeksi. B olisi A:n kehon sekä kaikkien paikkojen ja hyödykkeiden, joita A on ottanut haltuun, tuottanut tai hankkinut, omistaja, mutta A puolestaan ei olisi B:n kehon sekä B:n haltuun ottamien, tuottamien tai hankkimien paikkojen ja hyödykkeiden omistaja. Näin tämän säännön perusteella muodostuisi kategorisesti kaksi erillistä henkilöiden luokkaa – Untermenschen kuten A ja Uebermenschen kuten B – johon sovelletaan eri ”lakeja.” Niinpä tällainen sääntö tulee hylätä, ihmisen etiikan soveltuessa tasa-arvoisesti jokaiseen qua ihmisolentona (rationaalisena eläimenä). Jo lähtökohtaisesti mitään tällaista sääntöä ei tunnisteta yleisesti hyväksyttävänä ja siten sen ei voida väittää edustavan lakia. Säännön tulemiseksi hyväksytyksi lakina – oikeudenmukaisena sääntönä – on välttämätöntä että tällaista sääntöä sovelletaan yhtäläisesti ja yleisesti kaikkiin.

Vaihtoehtoisesti yleisen ja yhtäläisen yhteisomistajuuden tapauksessa, vaatimus yhtäläisestä laista kaikille täyttyisi. Kuitenkin tämä vaihtoehto kärsii vielä vakavammasta puutteesta, koska jos sitä sovellettaisiin, koko ihmiskunta katoaisi välittömästi. (Koska ihmisen etiikan tulee hyväksyä ihmiskunnan selviytyminen, tämä vaihtoehto tulee myös hylätä.) Kaikki henkilön teot vaativat joidenkin niukkojen resurssien käyttöä (vähintäänkin henkilön kehoa ja sen käyttämää tilaa), mutta jos kaikki hyödykkeet olisivat kaikkien yhteisomistuksessa, tällöin ketään, ei millään hetkellä ja missään paikassa, ei sallittaisi tekemään mitään, ellei hän olisi aikaisemmin saanut kaikkien muiden yhteisomistajien lupaa tehdä niin. Kuinka kukaan kuitenkaan pystyisi myöntämään tällaisen suostumuksen ellei hän olisi yksinomainen omistaja omaan kehonsa (mukaan lukien äänihuuliinsa) joilla keinoin hänen suostumuksensa tulee ilmaistuksi? Hänen aluksi tosiaankin tarvitsisi muiden hyväksynnän, jotta saisi ilmaista omansa, mutta nämä muut eivät pystyisi antamaan hyväksyntäänsä ennen häntä, ja näin tämä jatkuisi.

Tämä ymmärrys prakseologiseen ”yleisen kommunismin” mahdottomuuteen, kuten Rothbard viittasi tähän ehdotukseen, tuo minut välittömästi vaihtoehtoiseen tapaan osoittaa alkuperäisen haltuunoton ja yksityisomaisuuden ajatuksen olevan ainoa oikea ratkaisu yhteiskunnallisen järjestyksen ongelmaan.[3] Onko henkilöillä mitään oikeuksia, ja jos niin mitä, voidaan ainoastaan päättä argumentoinnin perusteella (ehdotuksellisilla vastineilla). Perustelu – todistus, konjektuuri, kumoaminen – on argumentoivaa oikeutusta. Jokainen joka kiistää tämän väitelauseen, tulee osalliseksi ilmenevään ristiriitaan, koska hänen kiistämisensä sinänsä muodostaisi argumentin. Jopa eettisen relativistin tulee hyväksyä tämä ensimmäinen väitelause, jota siksi kutsutaan argumentaation aprioriksi.

Tämän argumentaation apriorin kiistämättömästä hyväksynnästä – peruslauseen asemasta – seuraa kaksi yhtäläisesti välttämätöntä johtopäätöstä. Ensinnäkin se seuraa argumentaation apriorista, kun ei ole olemassa rationaalista ratkaisua niukkuuden olemassaolosta ilmenevään konfliktin ongelmaan. Oletetaan että aikaisemmassa esimerkissäni Crusoesta ja Perjantaista, että Perjantai ei ollut ihmisen, vaan gorilla nimi. Selvästi Crusoe voisi yhtälailla samoin kohdata konfliktin kehostaan ja sen käyttämästä tilasta Perjantai-ihmisen kanssa kuin gorillankin. Gorilla saattaa haluta käyttää samaa paikkaa, jota Crusoe jo pitää hallussaan. Tässä tapauksessa, ainakin jos gorilla olisi sen oloinen kuin olemme gorilloja tottuneet pitämään, tähän konfliktiin ei löytyisi rationaalista ratkaisua. Joko gorilla työntäisi syrjään, murjoisi tai ahmisi Crusoen – tämä olisi gorillan ratkaisu ongelmaan – tai Crusoe kesyttäisi, jahtaisi, hakkaisi tai tappaisi gorillan – tämän ollen Crusoen ratkaisu. Tässä tilanteessa voitaisiin tosiaankin puhua moraalisesta relativismista. Silti on paljon sopivampaa viitata tähän tilanteeseen sellaisena, jossa kysymystä oikeudenmukaisuudesta ja rationaalisuudesta ei koskaan ilmaantuisi; tarkoittaen että sitä pidettäisiin ylimääräisen moraalin tapauksena. Perjantai-gorillan olemassaolo asettaisi teknisen, ei moraalisen, ongelman Crusoelle. Hänellä ei olisi muuta vaihtoehtoa kuin oppia menestyksekkäästi hallitsemaan ja kontrolloimaan gorillan liikkeitä, samalla lailla kuin hänen täytyy oppia hallitsemaan ja kontrolloimaan muita hänen  ympäristönsä elottomia kappaleita.

Ainoastaan jos molemmat konfliktin osapuolet ovat kykeneviä argumentaatioon toistensa kanssa, voidaan vaikutuksiltaan puhua moraalisesta ongelmasta, ja kysymys, onko siihen olemassa ratkaisua, on merkityksellinen kysymys. Ainoastaan jos Perjantai, riippumatta ulkoisesta olemuksestaan, kykenee argumentaatioon (jopa silloin jos hän on osoittanut kyvykkyytensä vain kerran), häntä voidaan pitää rationaalisena, ja kysymys, voidaanko yhteiskunnan järjestyksen ongelmaan löytää oikea ratkaisu, on järkevä. Kenenkään ei voida olettaa antavan mitään vastauksia jollekin, kuka ei ole koskaan esittänyt kysymystä tai paremmin asiaan liittyen, kuka ei ole koskaan todennut omaa suhteellista näkökantaansa argumentin muodossa. Tässä tapauksessa tätä ”toista” ei voida muuta kuin pitää ja kohdella kuten eläintä tai kasvia, toisin sanoen ylimääräisen moraalin yksikkönä. Ainoastaan jos tämä toinen yksikkö keskeyttää toimintansa, mitä ikinä se onkaan, perääntyy, ja sanoo ”kyllä” tai ”ei” johonkin todettuun, tällöin tuolle yksilölle kuuluu meiltä vastaus, ja sen perusteella voimme mahdollisesti väittää vastauksemme olevan oikea molemmille konfliktin osapuolille.

Lisäksi argumentaation apriorista seuraa, että kaikkea, jota täytyy pitää argumentaatiossa ennakko-oletuksena loogisen ja prakseologisen argumentaation esiehtona, ei voida puolestaan argumentaatiolla kiistää suhteessa sen validiteettiin ilman täten joutumatta sotkeutuneeksi sisäiseen (ilmenevään) ristiriitaan.

Ehdotukselliset vastineet eivät koostu vapaasti kelluvista väitelauseista, vaan ne koostuvat enneminkin erityisestä ihmisen toiminnasta. Crusoen ja Perjantain välinen argumentaatio vaatii että molemmat ovat, ja molemminpuolisesti tunnistavat kummankin olevan, yksinomaisessa kontrollissa suhteessa omiin kehoihinsa (aivoihinsa, äänihuuliinsa jne.) sekä myös kehojensa käyttämään tilaan. Kukaan ei voi ehdottaa mitään muuta, ja olettaa toisen osapuolen vakuuttavan hänet tämän väitelauseen validiteetista tai kiistää sitä ja ehdottaa jotain muuta, ellei hänen ja hänen vastapuolensa yksinomaista oikeutta kontrolloida omaa kehoaan ja sen vaatimaa tilaa olisi pidetty ennalta oletettuna. Itse asiassa juuri tämä molemminpuolinen tunnustaminen puolustajan ja vastapuolen omistusoikeudesta omaan kehoonsa ja sen vaatimaan tilaan muodostaa kaikkien ehdotuksellisten kiistojen charecteristicum specificumin: vaikka tietyn ehdotuksen validiteettia ei hyväksyttäisikään, voidaan silti hyväksyä tosiasia erimielisyydestä. Lisäksi tätä oikeutta oman kehon ja sen käyttämän tilan omistusoikeuteen tulee pitää apriori (tai kiistämättömästi) oikeutettuna yhtäläisesti puolustajan ja vastapuolen taholta. Jokainen joka väittää jotain ehdotusta paikkansapitäväksi suhteessa vastapuoleensa on jo tehnyt ennakko-oletuksen hänen ja hänen vastapuolensa yksinomaisesta kontrollista omiin kehoihinsa ja niiden viemään tilaan pelkästään voidakseen sanoa ”Väitän tämän ja tämän olevan totta, ja haastan sinut osoittamaan minut vääräksi.”

Lisäksi olisi yhtälailla mahdotonta ryhtyä argumentaatioon ja luottaa argumenttien ehdolliseen voimaan, jos ei olisi mahdollista omistaa (yksinomainen kontrolli) muita niukkoja välineitä (oman kehon ja sen käyttämän tilan lisäksi). Ellei tällaista oikeutta olisi, silloin tuhoutuisimme kaikki välittömästi ja sääntöjen oikeutuksen ongelmaa –minkä tahansa muun ihmisten ongelmien kanssa – ei yksinkertaisesti olisi olemassa. Siten omistusoikeutta muihin asioihin tulee pitää myös validina ennakko-oletuksena elossa olemisen tosiasian takia. Kukaan elossa oleva ei voi mahdollisesti argumentoida muuta.

Jos henkilön ei sallittaisi hankkia omistusoikeutta näihin hyödykkeisiin ja tiloihin alkuperäisen haltuunoton keinoin, tarkoittaen luomalla objektiivisen (subjektien välisesti varmennettavan) linkin itsensä ja tietyn hyödykkeen ja/tai tilan välille ennen ketään muuta, ja sen sijaan omistusoikeus tähän hyödykkeeseen tai tilaan myönnettäisiin myöhemmin tulleelle, tällöin kenenkään ei koskaan sallittaisi alkaa käyttämään mitään hyödykettä, ellei hän ole saanut tällaisen  myöhemmin tulleen suostumusta aikaisemmin. Kuitenkin kuinka myöhemmin tullut voi antaa suostumuksensa aikaisemmin tulleen teoille? Lisäksi jokainen myöhemmin tullut puolestaan tarvitsisi suostumuksen muilta vielä myöhemmin tulleilta, ja niin edelleen. Näin ollen emme me ja esi-isämme eikä myöskään jälkikasvumme olisi tai pystyisi selviytymään, jos tätä sääntöä noudatettaisiin. Silti jotta kukaan henkilö – mennyt, nykyinen tai tuleva – voi argumentoida mitään, selviytymisen tulee olla mahdollista; ja pelkästään tämän tehdäkseen omistusoikeuksia ei voida katsoa ajattomiksi ja määrittämättömiksi suhteessa kyseisten henkilöiden määrään. Paremminkin omistusoikeudet täytyy välttämättömästi katsoa saavan alkunsa tekojen toimesta tiettyinä ajan hetkinä ja tietyissä paikoissa tiettyjen yksilöiden toimesta. Muutoin olisi mahdotonta kellekään sanoa mitään tiettynä ajan hetkenä ja tietyssä paikassa sekä jollekin toiselle pystyäkseen vastaamaan. Siten sanottaessa yksinkertaisesti, että yksityisen omistusoikeuden etiikan ensimmäinen-käyttäjä-ensimmäinen-omistaja -sääntö voidaan jättää huomiotta tai se on perusteeton, pitää sisällään ehdotuksellisen ristiriidan, sillä sanottaessa näin, se sisältää ennakko-oletuksen olemassaolosta itsenäisenä päätöksentekoyksikkönä tietyssä ajan hetkessä ja paikassa.[4]

III. Väärinkäsityksiä ja selvennyksiä

Tämän yksityisomistuksen käsityksen mukaan yksityinen omistusoikeus tarkoittaa tietyn henkilön yksinomaista kontrollia tiettyjä fyysisiä objekteja ja tiloja kohtaan. Päinvastaisesti omistusoikeuksien loukkaus tarkoittaa kutsumatonta fyysistä vahinkoa tai heikentymistä muiden henkilöiden omistamille esineille tai alueille. Taasen laajalti ymmärretyn käsityksen mukaan jonkun omaisuuden arvoon (tai hintaan) kohdistuva vahinko tai sen aleneminen muodostaa rangaistavan rikkomuksen.

Mitä tulee molempien näkemysten yhteensopivuuteen (-sopimattomuuteen), on helppo tunnistaa, että lähes jokainen yksilön teko voi muuttaa jonkun toisen omaisuuden arvoa (hintaa). Esimerkiksi kun henkilö A astuu työ- tai avioliittomarkkinoille, tämä saattaa muuttaa B:n arvoa näillä markkinoilla. Ja kun A muuttaa suhteellisia arvostuksiaan oluen ja leivän suhteen, tai A päättää ryhtyä oluenpanijaksi tai leipuriksi, tämä muuttaa muiden oluenpanijoiden ja leipurien omaisuuden arvoa. Näkemyksen mukaan, että vahinko arvoon muodostaa oikeuksien loukkauksen, A suorittaisi rankaistavan rikkomuksen suhteessa oluenpanijoihin tai leipureihin. Jos A on syyllinen, silloin B:llä sekä oluenpanijoilla ja leipureilla tulee olla oikeus puolustaa itsenänsä A:n toimilta, ja heidän puolustavat tekonsa voivat ainoastaan koostua fyysisestä hyökkäyksestä A:ta ja hänen omaisuuttaan kohtaan. B:lle tulee sallia fyysisesti kieltää A:ta astumasta työ- tai avioliittomarkkinoille; oluenpanijoille ja leipureille tulee sallia fyysisesti kieltää A:ta käyttämästä rahojaan parhaaksi katsomallaan tavalla. Kuitenkaan tässä tapauksessa muiden omaisuuden fyysistä vahinkoa tai heikentymistä ei voida katsoa rangaistavana rikkomuksena. Koska fyysinen hyökkäys tai heikentäminen ovat puolustavia toimia, ne ovat oikeutettuja. Käänteisesti jos fyysinen vahinko ja heikentäminen muodostavat oikeuksien loukkauksen, tällöin B:llä sekä oluenpanijoilla ja leipureilla ei ole oikeutta puolustaa itseään A:n toimia vastaan, sillä hänen tekonsa – astumisensa työ- ja avioliittomarkkinoille, hänen muuttunut arvionsa oluen ja leivän suhteen tai hänen panimonsa tai leipomonsa avaaminen – eivät vaikuta B:n keholliseen koskemattomuuteen tai oluenpanijoiden tai leipurien omaisuuden fyysiseen koskemattomuuteen. Jos he kaikesta huolimatta puolustavat itseään fyysisesti, silloin oikeus puolustukseen kuuluisi A:lle. Kuitenkaan tässä tapauksessa ei voida katsoa rangaistavaksi rikkomukseksi, jos toisen omaisuuden arvo muuttuu. Kolmatta mahdollisuutta ei ole olemassa.

Molemmat omistusoikeuksien näkemykset eivät ole kuitenkaan yhteensopivia. Vaihtoehtoinen näkemys – että olisi mahdollista olla niukan hyödykkeen arvon tai hinnan omistaja – on kestämätön. Vaikkakin henkilö pystyy kontrolloimaan saako hänen tekonsa aikaiseksi muutoksia toisen omaisuuden fyysisiin ominaisuuksiin, hänellä ei ole kontrollia siihen vaikuttaako hänen tekonsa toisen omaisuuden arvoon (tai hintaan). Sen määrittävät muut yksilöt heidän arvioinneillaan. Siten olisi mahdotonta tietää etukäteen olisivatko suunnitellut toimet laillisia vai laittomia. Varmistuakseen ettei henkilön toimet vahingoittaisi jonkun toisen omaisuuden arvoa koko väestöä pitäisi kuulla asiasta, ja ei olisi mahdollista ryhtyä toimeen ennen kuin yleinen yhteisymmärrys asiasta on saavutettu. Ennen kuin tämä edellytys voitaisiin täyttää, ihmiskunta olisi kuollut jo kauan sitten.

Lisäksi väite omistusoikeudesta esineiden arvoon pitää sisällään ristiriidan, sillä jotta tämä ehdotus voitaisiin osoittaa todeksi – yleisesti hyväksyttäväksi – täytyisi olettaa että olisi luvallista toimia ennen yhteisymmärryksen saavuttamista. Muutoin olisi mahdotonta ehdottaa koskaan mitään. Kuitenkin jos on sallittua vahvistaa ehdotus – ja kukaan ei pystyisi kiistämään sitä joutumatta ristiriitoihin – tällöin tämä on ainoastaan mahdollista, koska fyysiset omistajuuden rajat ovat olemassa, toisin sanoen rajat, jotka jokainen pystyy tunnistamaan sekä joista jokainen pystyy varmistumaan itsenäisesti ja täysin riippumatta muiden subjektiivisista arvostuksista.[5]

Toinen yhtä yleinen yksityisen omistusoikeuden käsitteen väärinkäsityksistä koskee tekojen luokittelua sallituiksi tai kielletyiksi yksinomaan niiden fyysisten ominaisuuksien perusteella, toisin sanoen ottamatta huomioon, että jokaisella omistusoikeudella on menneisyys (ajallinen alku).

Jos A nyt fyysisesti vahingoittaa B:n omaisuutta (esimerkiksi saastuttamalla ilmaa tai melulla), tilannetta tulee arvioida erilailla sen perusteella kenen omistusoikeus muodostui aiemmin. Jos A:n omistajuus muodostui aiemmin, ja jos hän on suorittanut kyseisiä toimia ennen naapurissa olevan B:n omaisuuden muodostumista, tällöin A voi jatkaa toimiaan. A:lle on muodostunut helpotus. B on hankkinut alusta alkaen likaisen tai meluisan omaisuuden, ja jos B haluaa omaisuutensa puhtaaksi tai hiljaiseksi, hänen tulee maksaa A:lle tästä hyödystä. Päinvastaisesti jos B:n omaisuus muodostui ensin, silloin A:n tulee lopettaa tekonsa; ja jos hän ei halua tehdä tätä, hänen tulee maksaa B:lle tästä hyödystä. Kaikki muut ratkaisut ovat mahdottomia ja kestämättömiä, koska niin kauan kuin henkilö on elossa ja tajuissaan, hän ei voi olla toimimatta. Aikaisemmin saapunut ei voi, vaikka hän muutoin haluaisikin, odottaa myöhemmin tullutta ja hänen lupaansa, ennen toimintansa aloittamista. Hänelle tulee sallia välitön toiminta. Ja jos kenenkään muun omaisuutta ei ole olemassa hänen omaisuutensa ympärillä (koska myöhemmin tullut ei ole vielä saapunut), silloin hänen tekojensa laajuutta voidaan katsoa rajoittavan ainoastaan luonnonlait. Myöhemmin tullut voi haastaa aikaisemmin tulleen oikeutuksen, jos hän omistaa hyödykkeet, joihin aikaisemmin tulleen teot vaikuttavat. Tämä kuitenkin pitää sisällään oletuksen, että on mahdollista olla omistajana ei-haltuunotettuihin esineisiin: tarkoittaen että on mahdollista olla omistajana asioihin, joita ei ole vielä löydetty tai otettu haltuun fyysisellä toiminnalla. Tämä tarkoittaa ettei kenenkään voida sallia tulevan aikaisemmin löytämättömän ja haltuunottamattoman fyysisen kokonaisuuden ensimmäiseksi käyttäjäksi.

IV. Yksityisen omaisuuden talous

Yksityisomaisuuden käsite ei ole ainoastaan yhteisymmärryksessä moraalisen intuitiomme kanssa ja se ei ole pelkästään ainoa oikeudenmukainen ratkaisu yhteiskuntajärjestyksen ongelmaan; yksityisomaisuuden instituutio on myös perusta taloudelliselle vauraudelle ja ”yhteiskunnalliselle hyvinvoinnille.” Niin kauan kun ihmiset toimivat sopusoinnussa yksityisomaisuuden instituution sääntöjen kanssa, yhteiskunnallinen hyvinvointi on optimoitu.

Alkuperäisen haltuunottajan jokainen teko parantaa haltuunottajan hyvinvointia (vähintäänkin ex ante); sillä muutoin sitä ei suoritettaisi. Samaan aikaan tämä toiminta ei heikennä kenenkään tilannetta. Kuka tahansa muu yksilö olisi voinut ottaa samat hyödykkeet tai alueet haltuunsa, jos hän olisi tunnistanut ne niukoiksi, ja siten arvokkaiksi. Silti koska kukaan yksilö ei tällaista haltuunottoa tehnyt, kukaan ei ole voinut kärsiä alkuperäisestä haltuunotosta hyvinvoinnin menetystä. Täten niin kutsuttu Pareto-kriteeri (jonka mukaan on tieteellisesti oikeutettua puhua ”yhteiskunnallisen hyvinvoinnin” parantumisesta ainoastaan, jos tietty muutos lisää vähintään yhden yksilön hyvinvointia ja eikä huononna kenenkään muun tilannetta) täyttyy. Alkuperäisen haltuunoton teko täyttää tämän vaatimuksen. Se parantaa yhden henkilön hyvinvointia, haltuunottajan, heikentämättä kenenkään muun fyysistä varallisuutta (omistajuutta). Kaikilla muilla on sama määrä omaisuutta kuin aiemmin ja haltuunottaja on saanut uuden, aikaisemmin olemattoman omaisuuden. Täten alkuperäisen haltuunoton toimi aina lisää yhteiskunnallista hyvinvointia.

Kaikki seuraavat teot alkuperäisesti haltuunotetuille hyödykkeille ja alueille parantavat yhteiskunnallista hyvinvointia, sillä mitä tahansa henkilö tekeekin omaisuudelleen, se tehdään hänen hyvinvointiaan lisäämiseksi. Näin tapahtuu silloin kun hän kuluttaa omaisuutensa samoin kun hän tuottaa uutta omaisuutta ”luonnosta.” Jokaista tuotannollista tekoa motivoi tuottajan halu muuntaa vähemmän arvokas kokonaisuus arvokkaammaksi. Silloin kun kulutuksen ja tuotannon toimet eivät johda muiden omistaman omaisuuden fyysiseen vahingoittumiseen tai heikkenemiseen, niiden katsotaan edistävän yhteiskunnallista hyvinvointia.

Lopuksi jokainen vapaaehtoinen haltuunotetun tai tuotetun omaisuuden vaihdanta (siirto) omistajalta toiselle lisää yhteiskunnallista hyvinvointia. Omaisuuden vaihdanta on mahdollista ainoastaan, jos molemmat omistajat suosivat hankkimaansa luopumaansa enemmän, ja siten odottavat hyötyvänsä vaihdannasta. Kaksi henkilöä hyötyvät hyvinvoinnillisesti jokaisesta omaisuuden vaihdannasta, ja kaikkien muiden kontrolloima omaisuus pysyy muuttumattomana.

Tästä jyrkästi eroten kaikki poikkeamat yksityisomistajuuden instituutiosta johtavat yhteiskunnallisen hyvinvoinnin menetyksiin.

Yleisen ja yhtäläisen yhteisomistajuuden tapauksessa – yleisen kommunismin yksityisomistuksen sijasta – hintana olisi välitön ihmiskunnan kuolema, koska yleinen yhteisomistajuus tarkoittaisi, ettei kenenkään sallittaisi tehdä mitään tai liikkua minnekään. Jokainen todellinen poikkeama yksityisomistuksen järjestyksestä edustaisi epätasa-arvoisen ylivallan ja hegemonian järjestelmää. Tarkoittaen että se olisi järjestys, jossa yhden henkilön tai ryhmän – hallitsijoiden, hyväksikäyttäjien tai Uebermenschen – sallittaisiin hankkia omaisuutta muutoin kuin alkuperäisen haltuunoton, tuotannon tai vaihdannan avulla, samaan aikaan kuin toisilta henkilöiltä tai ryhmiltä – hallituilta, hyväksikäytetyiltä tai Untermenschen – kiellettäisiin tekemästä samoin. Vaikka hegemonia on mahdollinen, se aiheuttaisi yhteiskunnallisen hyvinvoinnin tappioita ja johtaisi suhteellisen köyhtymiseen.

Jos A:n sallitaan hankkia hyödyke tai alue, jonka B on ottanut haltuunsa näkyvillä merkeillä viitoitettuna, A:n hyvinvointi lisääntyy vastaavalla B:n hyvinvoinnin vähentymisen kustannuksella. Pareto-kriteeri ei täyty, ja yhteiskunnallinen hyvinvointi on alioptimoitua. Sama pätee muihin hegemonian muotoihin. Jos A kieltää B:tä alkuperäisestä haltuunotosta siihen mennessä omistamattomaan osaan luontoa; jos A voi hankkia B:n tuottamia hyödykkeitä ilman B:n lupaa; jos A voi säännellä mitä B:n sallitaan tehdä hänen haltuunottamalleen tai tuottamilleen hyödykkeille (lukuun ottamatta vaatimusta, ettei ole sallittua fyysisesti vahingoittaa tai heikentää toisen omaisuutta) – jokaisessa tapauksessa on ”voittaja,” A, ja ”häviäjä,” B. Kaikissa tapauksissa A lisää omaisuutensa tarjontaa B:n vastaavalla omaisuuden häviämisen kustannuksella. Yhdessäkään tapauksessa Pareto-kriteeri ei täyty, ja seurauksena on aina alioptimaalinen yhteiskunnallisen hyvinvoinnin taso.

Lisäksi hegemonia ja hyväksikäyttö johtavat vähentyneeseen tulevan tuotannon tasoon. Jokainen hallitsemisen tapa, joka myöntää ei-haltuunottajille, ei-tuottajille ja ei-vaihdannan suorittajille kontrollin, joko osittaisesti tai täydellisesti, haltuunotetuista, tuotetuista tai vaihdetuista hyödykkeistä, johtaa väistämättömästi vähennykseen tulevista alkuperäisen haltuunoton, tuotannon ja molemminpuolisesti hyödyllisen kaupankäynnin teoissa. Näitä tekoja toteuttavalle henkilölle jokaiseen näistä aktiviteeteista liittyy tiettyjä kuluja, ja kulut niiden suorittamiseen hegemonisessa järjestelmässä nousevat ja niiden joissa ne jätetään suorittamatta laskevat. Nykyisestä kulutuksesta ja vapaa-ajasta tulee houkuttelevampaa verrattuna tuotantoon (tulevaan kulutukseen), ja tuotannon taso laskee alle tason jossa se muutoin olisi ollut. Hallitsijoiden tapauksessa tosiasia, että he voivat lisätä varallisuuttaan pakkolunastamalla muiden haltuunottamaa, tuottamaa tai sopimuksellisesti hankkimaa omaisuutta, johtaa tuhlailevaan heidän hallussaan olevan omaisuuden käyttöön. Koska heidän sallitaan täydentävän tulevaa varallisuuttaan pakkolunastuksen (verojen) keinolla, suuntautuminen nykyhetkeen ja kulutukseen (korkea aikamieltymys) vahvistuu, ja siinä suhteessa kun he käyttävät hyödykkeitä ollenkaan ”tuottavasti,” todennäköisyys väärinsijoittumisille, virhelaskelmille ja taloudellisille tappioille kasvaa järjestelmällisesti.

V. Klassinen alkuperä

Kuten alussa todettiin, yllä esitetyssä yksityisomaisuuden etiikassa ja taloudessa ei ole mitään omintakeista. Ennemminkin se on ”klassisen” perinteen nykyaikainen ilmiasu, juontaen juurensa Aristotelesta, Rooman laista, Tuomas Akvinolaisesta, myöhäisistä espanjalaisista skolastikoista, Grotiuksesta ja Lockesta.[6]

Verrattuna Platonin Tasavallan kommunistiseen utopiaan, Aristoteles tarjoaa kattavan listan yksityisomistuksen suhteellisista eduista kirjassaan Politiikka. Ensinnäkin yksityisomistus on paljon tuottavampaa. ”Mikä on yhteistä kaikkein suurimmalle lukumäärälle saa kaikkein vähiten huolenpitoa. Ihmiset huolehtivat eniten siitä, mikä on heidän omaansa; he välittävät vähemmän yhteisestä; tai joka tapauksessa he huolehtivat siitä ainoastaan siinä laajuudessa kuin se koskettaa jokaista yksilöllisesti. Jopa silloin kun ei ole mitään muuta syytä huolimattomuuteen, ihmiset ovat taipuvaisia laiminlyömään velvollisuutensa, kun he ajattelevat jonkun muun huolehtivan siitä.”[7]

Toiseksi yksityisomistus ehkäisee konflikteja ja edistää rauhaa. Kun ihmisillä on omat erilliset kiinnostuksen kohteensa, ”ei ole samoja perusteita riidoille, ja kiinnostuksen määrä kasvaa, koska jokainen ihminen kokee käyttävänsä itseään siihen mikä on hänen.”[8] On tosiaankin havaintopohjainen tosiasia, että ne jotka omistavat yhteistä omaisuutta ja jakavat sen hallinnan, ovat paljon useammin erimielisyyksissä toisten kanssa kuin ne, joilla on erillinen omaisuus.”[9] Lisäksi yksityisomistusta on ollut olemassa aina ja kaikkialla, kun taas sitä vastoin kommunistisia utopioita ei ole syntynyt oma-aloitteisesti. Viimeiseksi yksityisomistus edistää ihmisrakkauden ja anteliaisuuden hyveitä. Se sallii tämän tarpeessa oleville ystäville.

Rooman laki, kahdestatoista taulusta Theodosian lakikokoelmaan ja Justianuksen Corpukseen, tunnistivat lähes ehdottomasti oikeuden yksityisomistukseen. Omaisuus juontui haastamattomista omistuksista, aikaisemman käytön luomista helpotuksista, omaisuuden omistaja sai tehdä omaisuudellaan mitä parhaaksi näki ja sopimusvapaus hyväksyttiin. Roomalainen laki teki myös tärkeän eron ”kansallisen” (roomalaisen) lain – ius civile – ja ”kansainvälisen” lain – ius gentium – välillä.

Kristillinen panos tähän klassiseen perinteeseen – henkilöityen Tuomas Akvinolaiseen ja myöhäisiin espanjalaisiin skolastikkoihin, yhtä lailla protestanttisten Hugo Grotiuksen ja John Locken kanssa – on kaksijakoinen. Sekä Kreikka että Rooma olivat orjia pitäviä sivilisaatioita. Aristoteles, luonteenomaisesti, piti orjuutta luonnollisena instituutiona. Sen sijaan läntinen – kristillinen – sivilisaatio, lukuun ottamatta muutamia poikkeuksia, on lähtökohtaisesti ollut vapaiden ihmisten yhteiskunta. Tämän mukaisesti, sekä Akvinolaiselle että Lockelle, jokaiselle henkilölle kuului omistusoikeus itsestään (itsensä omistaminen). Sen lisäksi Aristoteles, ja klassiset sivilisaatiot yleensä, halveksivat työntekoa, kaupankäyntiä ja rahantekoa. Kirkko päinvastaisesti, vanhan testamentin mukaisesti, ylisti rehkimisen ja työn hyveitä. Vastaavasti Akvinolaiselle ja Lockelle omaisuus sai olemassaolonsa ensikerran työllä, käytöllä ja aikaisemmin käyttämättömän maan viljelemisellä.

Tämä yksityisomistuksen klassinen teoria, perustuen itsensä omistamiseen, alkuperäiseen haltuunottoon (tiloittamiseen) ja sopimuksiin (omistusoikeuden siirtoon) jatkoi merkittävien puolestapuhujiensa löytämistä, kuten J. B. Say. Kuitenkin 1700-luvun vaikutuksensa huipulta klassinen teoria vaipui unohduksiin lähes viime aikoihin rothbardialaisen liikkeen edistymiseen saakka.

Kahdeksi vuosisadaksi taloustiede ja etikkaa (poliittinen filosofia) erkaantuivat yhteisestä luonnonlain teorian alkuperästään näennäisesti liittymättömiksi älyllisiksi pyrkimyksikseen. Taloustiede oli arvovapaa ”positiivinen” tiede. Se kysyi ”mitkä keinot ovat sopivia saamaan aikaan tietyn (oletetun) päämäärään?” Etiikka oli ”normatiivinen” tiede (jos se kuului tieteisiin lainkaan). Se kysyi ”mitä päämääriä (ja mitä keinoja käyttäen) on oikeutettua valita?” Tämän eriytymisen seurauksena omistuksen käsite kasvavissa määrin hävisi molemmista tieteenaloista. Taloustieteilijälle omistusoikeus kuulosti liian normatiiviselta; poliittiselle filosofille omaisuus viittasi arkipäiväiseen taloustieteeseen.

Rothbard huomautti päinvastaisesti, että perustavanlaatuisia termejä, kuten suora ja epäsuora vaihdanta, markkinat ja markkinahinnat yhtä lailla kuin aggressiota, rikosta, oikeudenloukkausta ja petosta ei voida määrittää tai ymmärtää ilman omistusoikeuden teoriaa. Näihin ilmiöihin liittyviä tuttuja talouden olettamuksia ei ole myöskään mahdollista osoittaa ilman sisään rakennettua viittausta omaisuuteen ja omistusoikeuksiin. Omaisuuden määritelmän ja teorian tulee edeltää kaikkien muiden talouden termien ja oletuksien määrittämistä ja osoittamista.

Rothbardin ainutlaatuinen panos, 1960-luvun alusta hänen kuolemaansa saakka vuonna 1995, oli löytää uudelleen omaisuus ja omistusoikeudet sekä taloustieteen että poliittisen filosofian yhteisenä perustana, ja järjestelmällinen uudelleenrakentaminen ja käsitteellinen integroiminen modernista rahahyödyllisestä taloustieteestä ja luonnonoikeuden poliittisesta filosofiasta yhdistyneeksi moraalitieteeksi: libertarianismiksi.

V. Chicagolaiset harharetket

Samaan aikaan kun Rothbard oli palauttamassa yksityisomistuksen käsitettä keskeiseen asemaansa taloustieteessä ja integroimassa uudelleen taloustiedettä etiikan kanssa, muut Chicagon yliopistoon liittyvät ekonomistit ja lakiteoreetikot kuten Ronald Coase, Harold Demsetz ja Richard Ponser alkoivat myös suuntaamaan uudelleen ammatillista huomiota omistuksen ja omistusoikeuksien aihepiiriin.[10]

Kuitenkin siinä missä Rothbardille yksityisomistus ja etiikka edeltävät loogisesti taloustiedettä, jälkimmäisille yksityisomistus ja etiikka ovat alisteisia taloustieteelle ja taloudellisille pohdinnoille. Posnerin mukaan mikä lisää yhteiskunnallista varallisuutta, on oikeutettua.[11]

Näiden kahden lähestymistavan eroa voidaan kuvata Coasen erään ongelmaesimerkin avulla: Maatilan vieressä kulkee rautatie. Veturista sinkoaa kipinöitä, vahingoittaen maanviljelijän satoa. Mitä tulee tehdä?

Klassisen näkemyksen mukaan aluksi tulee osoittaa kumpi oli siellä ensin, maanviljelijä vai rautatie? Jos maanviljelijä oli ensin, hän voi pakottaa rautatien pidättymisvelvoitteeseen tai vaatia korvausta. Jos rautatie oli ensin, silloin se pystysi jatkamaan kipinöiden synnyttämistä ja maanviljelijän tulisi maksaa rautatie kipinävapaaksi.

Coasen näkökökulmasta vastaus on kaksijakoinen. Ensimmäiseksi ja ”positiivisesti,” Coase väittää ettei ole merkitystä kuinka omistusoikeudet ja velvoitteet ovat allokoidut, kunhan ne on allokoitu ja olettaen (epärealistisesti) että transaktiokustannukset ovat nolla.

Coase väittää että on väärin ajatella maanviljelijää tai rautatietä joko ”oikeana” tai ”vääränä” (vastuullisena), ”hyökkääjänä” tai ”uhrina.” Kysymystä ajatellaan yleisesti sellaisena, jossa A aiheuttaa harmia B:lle, ja tulee päättää, kuinka meidän tulisi hillitä A:ta? Mutta tämä on väärin. Kyseessä on vastavuoroisuuden luonteisesta ongelmasta. Harmin välttäminen B:lle, tarkoittaisi vahinkoa aiheuttamista A:lle. Todellinen päätöstä vaatima kysymys on, tulisiko A:n sallia vahingoittaa B:tä vai tulisiko B:n sallia vahingoittaa A:ta? Ongelmana on välttää vakavampi vahinko.”[12]

Lisäksi ottaen huomioon ”yhtäläisen” A:n ja B:n moraalisen aseman, väitetysti taloudellisten resurssien allokoinnin kannalta ei ole väliä kelle omistusoikeudet ovat alkuperäisesti kuuluneet. Oletetaan satotappion olevan maanviljelijälle 1000 dollaria ja rautatielle, B:lle, kustannus kipinän poistolaitteesta (KP) olevan 750 dollaria. Jos B katsotaan vastuulliseksi satovahinkoon, B asentaa KP:n tai keskeyttää toimintansa. Jos B:tä ei katsota vastuulliseksi, silloin A maksaa 750:n ja 1000:n dollarin väliltä olevan summan B:lle KP:n asentamisesta. Molemmista vaihtoehdoista seuraa KP:n asentaminen. Oletetaan nyt kustannukset käänteisiksi: satovahinko on 750 dollaria, ja KP:n kustannus 1000 dollaria. Jos B katsotaan vastuulliseksi, hän maksaa A:lle 750 dollaria, mutta hän ei asenna KP:ta. Ja jos B katsotaan vastuulliseksi, A ei kykene maksamaan B:lle tarpeeksi KP:n asentamista varten. Jälleen molemmat skenaariot päätyvät samaan lopputulokseen: ei tule olemaan mitään KP:tä. Sen vuoksi huolimatta siitä miten omistusoikeudet ovat alkuperäisesti osoitetut, Coasen, Demsetz ja Posnerin mukaan tuotannontekijöiden allokaatio on sama.

Toiseksi ja ”normatiivisesti” – ja ainoassa realistisessa positiivisten transaktiokustannusten tapauksessa – Coase, Demsetz ja Posner vaativat, että oikeusistuimet osoittavat kiistelevien osapuolten omistusoikeudet tavalla, jossa ”varallisuus” tai ”tuotannon arvo” on maksimoitu. Juuri läpikäydylle tapaukselle tämä tarkoittaa, että jos KP:n kustannus on vähemmän kuin satovahinko, silloin oikeusistuimen tulisi asettua maanviljelijän puolelle ja pitää rautatietä vastuullisena. Muutoin jos KP:n kustannus on korkeampi kuin satotappio, tällöin oikeuden tulisi asettua rautatien puolelle ja pitää maanviljelijää vastuullisena. Posner tarjoaa toisen esimerkin. Tehdas päästää savua ja siten alentaa asuinkiinteistöjen arvoa. Jos kiinteistöjen arvot laskevat kolmella miljoonalla dollarilla ja tehtaan uudelleensijoituskustannus on kaksi miljoonaa dollaria, tehdasta tulisi pitää vastuullisena ja pakottaa sijoittumaan muualle. Toisaalta jos numerot käännetään – kiinteistöjen arvot laskevat kahdella miljoonalla dollarilla ja uudelleensijoittumisen kustannukset ovat kolme miljoonaa dollaria – tehdas saa pysyä ja jatkaa savupäästöjään.

Molemmat sekä Chicagon lain ja taloustieteen positiiviset että normatiiviset väitteet tulee hylätä.[13] Väitteeseen ettei ole väliä kelle omistusoikeudet alkuperäisesti osoitettaan, on paikallaan kolme vastinetta. Ensinnäkin, kuten Coase ei voi muuta kuin hyväksyä, että maanviljelijälle ja rautatielle on varmasti väliä, mitkä oikeudet kummallekin osoitetaan. Ei ole pelkästään merkitystä kuinka resurssit allokoidaan, vaan myös kuka ne omistaa.

Toiseksi ja vielä tärkeämpänä, yhteiskunnallisen tuotannon arvolle on perustavanlaatuista merkitystä kuinka omistusoikeudet ovat määritetyt. Tuottaviin hankkeisiin allokoituja resursseja ei ole yksinkertaisesti vain annettu. Ne ovat itsessään seurausta alkuperäisen haltuunoton ja tuotannon aikaisemmista toimista, ja kuinka paljon alkuperäistä haltuunottoa ja tuotantoa on olemassa, riippuu haltuunottajien ja tuottajien kannustimista. Jos haltuunottajat ja tuottajat ovat ehdottomia omistajia sille minkä he ovat ottaneet haltuunsa tai tuottaneet, tarkoittaen jos haltuunoton ja tuottamisen teoista ei synny vastuuta suhteessa seuraavaksi tai kolmanneksi tulevia kohtaan, tällöin varallisuuden taso maksimoituu. Toisaalta alkuperäiset haltuunottajat ja tuottajat voidaan katsoa vastuullisiksi myöhemmin tulleita kohtaan, kuten Coasen ”vastavuoroisen harmin” oppi vihjaa, tällöin tuotannon arvo on alhaisempi kuin muutoin. Eli ”ei ole väliä” oppi vaikuttaa kielteisesti asetetulle varallisuuden maksimoinnin tavoitteelle.

Kolmanneksi Coasen väite, että resurssien käyttöön ei vaikuta omistusoikeuksien alkuperäinen allokointi, ei pidä yleisesti paikkaansa. Itse asiassa on helppoa tuottaa päinvastaisia esimerkkejä. Oletetaan ettei maanviljelijä menetä 1000 dollarin viljasatoa rautatien kipinöiden takia, vaan hän menettää hänelle 1000 dollarin arvoisen kukkapuutarhan, joka on muille arvoton. Jos tuomioistuin osoittaa rautatien vastuulliseksi, 750 dollarin KP asennetaan. Jos tuomioistuin ei aseta vastuuta rautatielle, KP:tä ei asenneta, koska maanviljelijälle ei yksinkertaisesti ole varaa lahjoa rautatietä asentamaan KP:tä. Resurssien allokaatio on erilainen riippuen omistusoikeuksien alkuperäisestä määrittymisestä.

Samoin Chicagon lain ja taloustieteen normatiivia väitteitä vastaan, että oikeusistuimien tulisi osoittaa omistusoikeudet niin että ne maksimoivat yhteiskunnallisen varallisuuden, on paikallaan kolme vastinetta. Ensinnäkin minkäänlainen ihmisten välisen hyödyllisyyden vertaaminen on tieteellisesti mahdotonta, vaikkakin tuomioistuimet joutuvat käyttämään tällaisia vertailuja tahtoen tai tahtomattaan aina kun ryhtyvät kustannushyötyanalyyseihin. Tällaiset kustannushyötyanalyysit ovat yhtä sattumanvaraisia kuin oletukset, joihin ne nojaavat. Esimerkiksi ne olettavat, että henkiset kustannukset voidaan sivuuttaa sekä että rahan rahahyöty on vakio ja sama kaikille.

Toiseksi kuten numeeriset esimerkit yllä osoittavat, oikeusistuimet osoittavat omistusoikeuksia erilailla riippuen muuttuvasta markkinatiedosta. Jos KP on vähemmän kallis kuin satovahingot, maanviljelijä katsotaan olevan oikeassa, taasen jos KP on kalliimpi kuin vahingot, rautatien katsotaan olevan oikeassa. Tämä tarkoittaa, että eri olosuhteet johtavat omistusoikeuksien uudelleenjakamiseen. Kukaan ei voi koskaan olla varma omaisuudestaan.[14] Juridinen epävarmuus on tehty pysyväksi. Tämä ei vaikuta oikeudenmukaiselta eikä myöskään taloudelliselta; lisäksi kuka täysijärkinen koskaan kääntyisi oikeusistuimen puoleen, joka julistaa että se voi ajan mittaan allokoida uudelleen olemassa olevia omistusoikeuksia riippuen muuttuvista markkinoiden olosuhteista?

Viimeiseksi, etiikan ei pidä ainoastaan olla pysyvää ja vakaata muuttuvissa olosuhteissa, etiikan tulee mahdollistaa päätöksenteko ”oikeudenmukaisesta ja epäoikeudenmukaisesta” ennen tekoa, ja sen tulee koskea jotain joka on toimijan kontrollissa. Näin tapahtuu klassisen yksityisomistuksen etiikassa ensimmäinen käyttäjä ensimmäinen omistaja –periaatteen kanssa. Tämän etiikan mukaan oikeudenmukaisesti toimiminen tarkoittaa, että henkilö käyttää ainoastaan oikeudenmukaisesti hankittuja keinoja – jotka ovat alkuperäisesti haltuunotettuja, tuotettuja tai sopimuksellisesti hankittuja edelliseltä omistajalta – ja että hän käyttää niitä siten ettei seurauksena ole fyysiset vahingot muiden omaisuudelle. Jokainen henkilö voi päättää ex ante täyttyykö tämä ehto vai ei, ja on hänen kontrollissa vahingoittavatko hänen tekonsa vai eivät muiden omaisuutta. Varallisuuden maksimoinnin etiikka epäonnistuu molemmissa suhteissa tiukasti päinvastaisena. Kukaan ei pysty päättämään ex ante tulevatko hänen tekonsa johtamaan yhteiskunnallisen varallisuuden maksimointiin vai ei. Jos tätä voidaan ylipäätänsä määrittää, se voidaan määrittää ex post. Myöskään ei ole kenenkään kontrollissa maksimoivatko hänen tekonsa yhteiskunnallista varallisuutta vai eivät. Se riippuu muiden teoista ja arvioinneista. Jälleen, kuka täysjärkinen alistaisi itsensä oikeusistuimen päätökselle, joka ei antaisi hänen tietää etukäteen kuinka toimia oikeudenmukaisesti ja kuinka välttää toimimasta epäoikeudenmukaisesti, koska se tuomittaisiin ex post, tosiasioiden jälkeen?

Viitteet:

[1]  Katso osio V alla.

[2]  Katso Murray N. Rothbard, Man, Economy, and State (Auburn, Al.: Mises Institute, 1993 [1962]); idem, Power and Market (Kansas City: Sheed Andrews & McMeel, 1977 [1970]); idem, The Ethics of Liberty (New York: New York University Press, 1998 [1982]); idem, Egalitarianism as a Revolt Against Nature and other Essays (Auburn, Al.: Mises Institute, 2000 [1974]); idem, The Logic of Action, 2 vols. (Cheltenham, UK: Edward Elgar, 1997).

[3]  Katso myös Hans-Hermann Hoppe, A Theory of Socialism and Capitalism (Boston: Kluwer Academic Publishers, 1989); idem, The Economics and Ethics of Private Property (Boston: Kluwer Academic Publishers, 1993).

[4]  Huomio että ehdotetun ratkaisun ”luonnonoikeudellinen” luonne yhteiskunnallisen järjestyksen ongelmaan – että yksityisomaisuus ja sen hankinta alkuperäisen haltuunoton keinoin eivät ole pelkästään käytäntöjä, vaan välttämättömiä instituutiota (yhtäpitävästi ihmisen luonteen rationaalisena eläimenä kanssa). Käytäntö palvelee tarkoitusta, ja vaihtoehtoa olemassa olevalle käytännölle. Esimerkiksi latinalaiset aakkoset palvelevat kirjallisen viestinnän tarkoitusta. Niille on vaihtoehto, kyrilliset aakkoset. Siksi kutsumme sitä käytännöksi. Mikä on normien tarkoitus? Konfliktien välttäminen suhteessa niukkojen fyysisten esineiden käyttöön. Konflikteja luovat normit ovat ristiriidassa normien nimenomaisen tarkoituksen kanssa. Kuitenkin konfliktien välttämisen tarkoituksessa, yksityisomistukselle ja alkuperäiselle haltuunotolle ei ole olemassa muuta vaihtoehtoa. Toimijoiden välisen esistabiloidun harmonian puuttuessa, konflikti voidaan estää ainoastaan, jos kaikki hyödykkeet ovat aina tiettyjen yksilöiden yksityisomistuksessa ja aina on selvää kuka omistaa mitä ja kuka ei. Konfliktit voidaan myös ainoastaan välttää aina ihmiskunnan alusta lähtien, jos yksityisomistus on hankittu alkuperäisen haltuunoton toimilla (pelkkien myöhemmin tulleiden sanojen tai julistusten sijaan).

[5]  Vaikka kukaan ei voisi toimia, jos kaikki omistaisivat hänen omaisuutensa arvon, käytännöllisesti on mahdollista, että yksi henkilö tai ryhmä, A, omistaa hänen omaisuutensa arvon ja pystyy määrittämään mitä toinen henkilö tai ryhmä, B, voi tai ei voi tehdä kontrollissaan oleville asioille. Tämä kuitenkin merkitsee, että B ei ”omista” kontrollissaan olevien asioiden arvoa eikä myöskään niiden fyysistä integriteettiä; toisin sanoen B:n ja hänen omaisuutensa omistaa tosiasiassa A. Tämä sääntö voidaan toteuttaa, mutta se ei sovellu ihmisen etiikaksi. Sen sijaan se on kahden luokan järjestelmä hyväksikäyttävästä Übermenschistä ja hyväksikäytetystä Untermenschistä.

[6]  Katso lisätietoja Murray N. Rothbard, Economic Thought Before Adam Smith. An Austrian Perspective on the History of Economic Thought, Volume I (Aldershot, UK: Edward Elgar, 1995); myös Tom Bethell, The Noblest Triumph. Property and Prosperity Through the Ages (New York: St. Martin’s Press, 1998).

[7] Aristotle, Politics (Oxford: Clarendon Press, 1946), 1261b.

[8] Ibid, 1263a.

[9] Ibid, 1263b.

[10]  Katso Ronald Coase, The Firm, The Market, and the Law (Chicago, University of Chicago Press, 1988); Harold Demsetz, Ownership, Control, and the Firm (Oxford: Basil Blackwell, 1988); Richard Posner, The Economics of Justice (Cambridge: Harvard University Press, 1981).

[11]  Posner, The Economics of Justice, s. 74: “epäoikeudenmukaisuuden toimi (on määritelty) tekona, joka vähentää yhteiskunnan varallisuutta.”

[12]  Ronald Coase, “The Problem of Social Cost,” in: idem, The Firm, the Market, and the Law, s. 96. Tämän väitteen moraalinen järjettömyys tulee parhaiten esiin soveltamalla sitä tapaukseen, jossa A raiskaa B:n. Coasen mukaan A:ta ei pidä estää. Paremminkin ”kyseessä on luonteeltaan vastavuoroinen ongelma.” Estämällä A:ta raiskaamasta B:tä aiheutetaan vahinkoa A:lle, koska hän ei voi enää raiskata vapaasti. Todellinen kysymys kuuluu: Tulisiko A:lle sallia raiskata B vai tulisiko B:lle sallia kieltää A:ta raiskaamasta häntä? ”Ongelmana on välttää vakavampi vahinko.”

[13]  Katso myös Walter Block, “Coase and Demsetz on Private Property Rights,” Journal of Libertarian Studies, Vol. 1, no. 2, 1977; idem, “Ethics, Efficiency, Coasian Property Rights, and Psychic Income: A Reply to Harold Demsetz,” Review of Austrian Economics, Vol. 8, no. 2, 1995; idem, “Private Property Rights, Erroneous Interpretations, Morality and Economics,” Quarterly Journal of Austrian Economics, Vol. 3, no. 1, 2000; Gary North, The Coase Theorem: A Study in Epistemology (Tyler, Texas: Institute for Christian Economics, 1992); idem, “Undermining Property Rights: Coase and Becker,” Journal of Libertarian Studies, Vol. 16, no. 4.

[14]  Posner, The Economics of Justice, s. 70–71, myöntää tämän kiehtovalla suoruudella: ”Ehdottomat oikeudet ovat merkittävässä roolissa taloustieteen lakiteoriassa. … Mutta kun transaktiokustannukset ovat kieltäviä, ehdottomien oikeuksien tunnistaminen on tehotonta. …omistusoikeudet, vaikkakin ehdottomia, (ovat) riippuvaisia transaktiokuluista ja alisteisia tai hyödyllisiä varallisuuden maksimoinnin päämäärälle.”

This paper appears in Professor Colombatto’s Elgar Companion to the Economics of Private Property.

Lataa PDF-versio
Alkuperäinen artikkeli: The Ethics and Economics of Private Property

Mietteitä valtion alkuperästä ja vakaudesta – Hans-Hermann Hoppe

Aloitan valtion määritelmällä. Mikä tekee edustajasta soveliaan määritellyksi valtioksi? Tämän edustajan täytyy pystyä vakuuttamaan, että kaikki konfliktit tietyn alueen asukkaiden kesken tuodaan hänen eteensä lopulliseen päätöksentekoon tai alistetaan hänen lopulliselle arviolleen. Erityisesti tämän edustajan täytyy pystyä vaatimaan, että kaikki konfliktit koskien häntä itseään ratkaistaan hänen tai hänen edustajansa toimesta. Ja sisältyen valtaan syrjäyttää kaikki muut lopullisena tuomarina, toisena valtiolle luonteenomaisena piirteenä, on edustajan valta verottaa: yksipuolisesti määrittää hinta jonka oikeuden etsijät joutuvat maksamaan hänelle palveluksistaan.

Tämän valtion määritelmän perusteella on helppo ymmärtää valtion kontrolloimisen halun olemassaoloa. Sillä se kuka on tietyllä alueella lopullisen sovintomenettelyn monopolisti, pystyy määrittämään lait. Ja se kuka pystyy laatimaan lait, voi myös verottaa. Tämän on varmasti kadehdittava positio.

Hiukan vaikeampaa on ymmärtää kuinka kukaan pystyy onnistumaan valtion kontrolloimisessa. Miksi muut sietäisivät tällaista instituutiota?

Haluan lähestyä epäsuorasti vastausta tähän kysymykseen. Oletetaan sinun ja kaverisi kontrolloivan tällaista epätavallista instituutiota. Mitä tekisit ylläpitääksesi asemaasi (oletuksella ettei sinulla olisi mitään moraalisia tunnontuskia)? Palkkaisit varmasti osalla verotuloistasi kovanaamoja. Ensinnäkin: pitääksesi alamaisesi keskenään rauhassa, jotta he pysyvät tuottavina ja jotta on jotain verotettavaa tulevaisuudessakin. Mutta vielä tärkeämpänä, koska saatat tarvita näitä kovanaamoja omaksi suojelukseksesi, jos ihmiset sattuisivat heräämään dogmaattisesta unestaan ja haastamaan sinut.

Tämä ei kuitenkaan toimi jos sinä ja kaverisi olette pieni vähemmistö suhteessa alamaisten määrään nähden. Sillä vähemmistö ei pysty pitkäaikaisesti hallitsemaan enemmistöä pelkästään puhtaalla voimankäytöllä. Sen täytyy hallita mielipiteellä. Väestön enemmistö tulee saada vapaaehtoisesti hyväksymään valtasi. Tämä ei tarkoita, että enemmistön tulee hyväksyä jokaista tekoasi. Itse asiassa se saattaa pitää useita toimintatavoistasi virheellisinä. Kuitenkin sen tulee uskoa valtio-instituution oikeutukseen sinänsä, ja siten jos tietty politiikka saattaa olla väärin, tällainen virhe on vahinko, jota tulee sietää valtion tarjoamien suurempien hyveiden näkökulmasta.

Silti kuinka väestön enemmistö voidaan vakuuttaa uskomaan tähän? Vastaus on: ainoastaan älymystön avulla.

Kuinka saat älymystön työskentelemään kanssasi? Vastaus tähän on helppo. Markkinoiden kysyntä älyllisille palveluille ei ole erityisen korkea tai vakaa. Älymystö olisi massojen hetkellisten arvojen armoilla, ja massat eivät ole kiinnostuneita älyllis-filosofisista pohdinnoista. Valtio sen sijaan pystyy suojelemaan älymystön tyypillisesti ylipaisuneita egoja ja tarjoamaan heille lämpöisen, turvallisen ja pysyvän sopen koneistostaan.

Kuitenkaan ei riitä että työllistät joitain älykköjä. Joudut pohjimmiltaan palkkaamaan heidät kaikki, jopa niiltä alueilta jotka ovat hyvin kaukana päähuolenaiheistasi: tarkoittaen filosofiaa, yhteiskuntatieteitä ja humanistisia tieteitä. Sillä esimerkiksi matematiikan tai luonnontieteiden parissa työskentelevät älyköt pystyvät luonnollisesti ajattelemaan itsenäisesti ja muuttumaan näin potentiaalisesti vaarallisiksi. Näin ollen on tärkeätä, että turvaat myös heidän lojaalisuutensa valtiota kohtaan. Toisin ilmaistuna: sinusta täytyy tulla monopolisti. Ja tämä onnistuu parhaiten, jos kaikki opetukselliset laitokset lastentarhoista yliopistoihin tuodaan valtion kontrollin alaisiksi ja kaikki opetus ja tutkiva henkilöstö ovat valtion valtuuttamia.

Mutta mitä jos ihmiset eivät halua tulla koulutetuiksi? Tästä syystä koulutus tulee tehdä pakolliseksi; ja jotta ihmiset alistetaan valtion kontrolloimalle opetuksella mahdollisimman pitkäksi aikaa, kaikki tulee julistaa tasa-arvoisesti oppimiskelpoisiksi. Luonnollisesti älymystö tietää tällaisen pyrkimyksen tasa-arvoon virheelliseksi. Silti älyttömyyksien julistaminen, kuten että jokainen on potentiaalisesti Einstein kunhan hänelle tarjotaan riittävästi opetuksellista huomiota, miellyttää massoja ja puolestaan tarjoaa lähes rajoittamattoman kysynnän älyllisille palveluille.

Mikään näistä ei luonnollisestikaan takaa oikeaa valtiollista ajattelua. Kuitenkin oikean lopputuloksen vetämisessä auttaa varmasti, jos tulee oivaltaneeksi että ilman valtiota saattaa olla ilman työtä ja joutua harjoittelemaan käsien parissa työskentelyä huoltoasemalla sen sijaan että keskittyisi kiireellisiin ongelmiin kuten syrjäytymiseen, oikeudenmukaisuuteen, hyväksikäyttöön, sukupuoliroolien häviämiseen tai eskimoiden, hopien tai zulujen kulttuureihin.

Joka tapauksessa vaikka älymystö kokisi tulleensa aliarvostetuksi sinun taholta, toisin sanoen tietyn valtion hallinnon osa-alueelta, he tietävät että apu voi tulla ainoastaan toiselta valtion hallinnon osa-alueelta, muttei älyllisellä rynnäköllä valtion instituutiota vastaan sinänsä. Sen vuoksi on tuskin yllättävää, että tosiasiallisesti ylivoimainen nykyaikaisen älymystön enemmistö, mukaan lukien useimmat konservatiivit ja niin kutsut vapaiden markkinoiden intellektuellit, ovat pohjimmiltaan ja filosofialtaan valtion tukijoita.

Onko valtion työ kantanut hedelmää älymystön osalta? Sanoisin niin. Jos kysytään onko valtio-instituutio välttämätön, en usko että on liioittelua sanoa että 99 prosenttia kaikista ihmisistä vastaisivat epäröimättä kyllä. Ja silti tämä menestys makaa melko epävarmalla pohjalla, ja koko valtiollinen rakennelma voidaan saattaa nurin pelkästään asettamalla intellektuellien työt vastakkain intellektuellien vastaisten intellektuellien, kuten tapaan heitä kutsua, työllä.

Ylivoimainen enemmistö valtion tukijoista eivät ole filosofisia tukijoita, tarkoittaen että he olisivat ajatelleet asiaa. Useimmat ihmiset eivät ajattele paljoakaan mitään filosofista. He keskittyvät arkielämään, ja siinä kaikki. Joten pääosa tuesta juontuu pelkästä tosiasiasta että valtio on olemassa, ja on ollut olemassa niin kauan kuin he pystyvät muistamaan (ja tämä ei tyypillisesti ulotu omaa elämää pidemmälle). Toisin sanoen valtiollisen älymystön suurin saavutus on, että he ovat ruokkineet massojen luonnollista älyllistä laiskuutta (tai kyvyttömyyttä) ja eivät ole koskaan sallineet asian tulla esiin vakavassa keskustelussa. Valtiota pidetään kyseenalaistamattomana osana yhteiskunnallista rakennetta.

Siten ensimmäinen ja tärkein älymystön vastaisten intellektuellien tehtävä on kohdata tämä dogmaattinen massojen syväuni tarjoamalla tarkan määritelmän valtiolle, kuten olen tehnyt alussa, ja tämän jälkeen kysyä josko tällaisessa instituutiossa on jotain todella merkittävää, outoa, omituista, epämukavaa, naurettavaa ja tosiaankin älytöntä. Olen luottavainen että tällainen yksinkertainen, määrittävä työ tuottaa jotain vakavaa epäilystä instituutiolle, jota aikaisemmin tuli pidetyksi itsestään selvänä.

Lisäksi edeten vähiten hienostuneista (ei kuitenkaan sattumalta enemmän suosituilta) valtiolle myönteisistä perusteluista hienostuneempiin: Siinä laajuudessa kuin intellektuellit ovat katsoneet lainkaan välttämättömäksi perustella valtiota, heidän kaikkein suosituin argumenttinsa, kohdattuna jo lastentarhaiässä, kuuluu seuraavasti: Mainitaan eräitä valtion toimintoja: valtio rakentaa teitä, lastentarhoja, kouluja; se jakaa postin ja laittaa poliisit kaduille. Kuvittele ettei valtiota olisi. Silloin näitä hyödykkeitä ei olisi olemassa. Sen vuoksi valtio on välttämätön.

Yliopistotasolla esitetään hiukan hienostuneempi versio samasta argumentista. Se kuuluu näin: Totta, markkinat ovat parhaita toimittamaan monia ja jopa useimpia asioita; mutta on olemassa muita hyödykkeitä joita markkinat eivät pysty tai eivät pysty toimittamaan riittävissä määrin tai laadussa. Nämä toiset niin kutsutut julkiset hyödykkeet ovat hyödykkeitä, jotka suovat ihmisille hyötyjä niiden tuottamisen tai niistä maksamisen lisäksi. Näiden hyödykkeiden eturintamassa ovat tyypillisesti koulutus ja tutkimus. Esimerkiksi koulutuksen ja tutkimuksen argumentoidaan olevan äärimmäisen arvokkaita hyödykkeitä. Niitä kuitenkin tuotettaisiin liian vähän vapaamatkustajien takia, toisin sanoen huijaajien vuoksi, jotka hyötyvät maksamatta koulutuksesta ja tutkimuksesta eduista niin kutsutun naapurivaikutuksen ansiosta. Tämän vuoksi valtion on välttämätöntä tarjota muutoin tuottamattomat tai alituotetut (julkiset) hyödykkeet kuten koulutuksen ja tutkimuksen.

Nämä valtiolliset argumentit voidaan kumota kolmen perustavanlaatuisen näkemyksen yhdistelmällä: Ensinnäkin, kuten lastentarha-argumentin kohdalla, tosiasiasta että valtio toimittaa kadut ja koulut ei seuraa että ainoastaan valtio pystyy tarjoamaan tällaiset hyödykkeet. Ihmisillä ei ole paljoakaan vaikeuksia tunnistaa tämän virheellisyyttä. Tosiasiasta että apinat pystyvät ajamaan polkupyörillä ei seuraa että ainoastaan apinat voivat ajaa pyörillä. Ja toiseksi, välittömästi seuraten tulee pitää mielessä että valtio on instituutio joka säätää lait ja verottaa; ja tämän vuoksi valtion edustajilla on hyvin vähän kannustimia tehokkaaseen tuotantoon. Valtiolliset tiet ja koulut ovat ainoastaan kalliimpia ja niiden laatu alhaisempi. Sillä valtion edustajilla on aina taipumus käyttää mahdollisimman paljon resursseja siihen mitä he ovat tekemässä, mutta työskennellä mahdollisimman vähän sen parissa.

Kolmanneksi, mitä tulee hienostuneempaan valtiolliseen argumenttiin, se pitää sisällään jo saman, lastentarhatasolla kohdatun väärinkäsityksen. Jopa silloin kun loput argumentista hyväksyttäisiin, on silti virheellistä vetää valtion julkisten hyödykkeiden tarjoamisesta johtopäätös, että ainoastaan valtio pystyy niin tekemään.

Kuitenkin merkittävämpänä tulee osoittaa, että koko argumentti osoittaa täydellistä tietämättömyyttä ihmiselämän kaikkein perustavanlaatuisemmasta tosiasiasta: nimittäin niukkuudesta. Pitää paikkansa etteivät markkinat tarjoa kaikkia haluttuja asioita. Aina tulee olemaan tyydyttämättömiä tarpeita niin kauan kuin emme asu Eedenin puutarhassa. Mutta tällaisten tuottamattomien hyödykkeiden saattaminen olemassaoloonsa vaatii niukkojen resurssien käyttöä, joita tämän seurauksena ei voida käyttää tuottamaan muita yhtälailla haluttuja tuotteita. Julkisten hyödykkeiden olemassaolo yksityisten rinnalla ei ole tässä yhteydessä tärkeää, tosiasia niukkuudesta pysyy muuttumattomana: suurempi määrä julkisia hyödykkeitä voi tulla ainoastaan vähemmän määrän yksityisiä hyödykkeitä kustannuksella. Kuitenkin se mitä tulee pystyä osoittamaan on että toinen hyödyke on tärkeämpi ja arvokkaampi kuin toinen. Tätä tarkoitetaan taloudellisuudella. Silti, pystyykö valtio auttamaan niukkojen resurssien säästämisessä? Tämä on vastausta vaativa kysymys. Kuitenkin on olemassa tosiasiallisesti ratkaiseva todiste siitä että valtio ei ole ja ei pysty taloudellisuuteen: Sillä tuottaakseen mitään valtio joutuu turvautumaan verotukseen (tai lainsäädäntöön) joka osoittaa kiistämättömästi etteivät sen alamaiset halua sitä mitä valtio tuottaa, vaan pitävät sen sijaan jotain muuta tärkeämpänä. Taloudellisuuden sijaan valtio pystyy ainoastaan jakamaan uudelleen: se voi tuottaa enemmän sitä mitä se haluaa ja vähemmän mitä ihmiset haluavat, ja, palauttaen mieliin, mitä valtio tuottaakaan se tuottaa tehottomasti.

Lopuksi kaikkein hienostunein argumentti valtion puolesta vaatii lyhyttä tarkastelua. Hobbesta eteenpäin tätä argumenttia on toistettu loputtomasti. Se kuuluu seuraavasti: Luonnontilassa ennen valtion muodostumista vallitsee pysyvä konflikti. Kaikki vaativat oikeutta kaikkeen ja tästä seuraa loputon sota. Tästä pulmallisesta tilanteesta ei ole mahdollista päästä eroon sopimuksellisilla keinoin; sillä kuka toimeenpanisi nämä sopimukset? Silloin kun tilanteet vaikuttaisivat suotuisilta, toinen tai molemmat osapuolet rikkoisivat sopimusta. Näin ihmiset tunnistavat että on olemassa vain yksi ratkaisu rauhan toiveeseen: valtion perustaminen sopimuksella, toisin sanoen kolmannen, riippumattoman tahon ollessa lopullisena tuomarina ja toimeenpanijana.

Vaikkakin jos tämä väite pitäisi paikkansa ja sopimukset vaativat ulkopuolisen toimeenpanijan niiden tekemiseksi sitovaksi, tällöin valtio sopimuksen pohjalta ei voi koskaan saada olemassaoloaan. Sillä pannakseen täytäntöön kyseisen sopimuksen, joka on seurausta valtion muodostamisesta (tekemään tämän sopimuksen sitovaksi), toisen ulkopuolisen toimeenpanijan ennen valtiota tulisi olla jo olemassa. Ja jotta tämä valtio tulisi olemassaoloonsa, tulee olettaa vielä aikaisempi valtio, ja niin edelleen loputtomasti takautuen.

Toisaalta jos hyväksymme että valtio on olemassa (ja totta kai niitä on), tällöin tämä kyseinen tosiasia on ristiriidassa hobbesilaisen tarinan kanssa. Valtio itsessään on saanut olemassaolonsa ilman mitään ulkopuolista toimeenpanijaa. Otaksuttavasti väitetyn sopimuksen aikaan ei ollut aikaisempaa valtiota. Lisäksi sen jälkeen kun valtio sopimuksen pohjalta on olemassa, sitä seuraava yhteiskunnallinen järjestys pysyy yhä itse-toimeenpanevana. Varmasti jos A ja B nyt sopivat jotain, ulkopuolinen taho tekee heidän sopimuksestaan sitovan. Valtio itse ei kuitenkaan ole näin sidottu ulkopuolisen toimeenpanijan suhteen. Ei ole olemassa kolmatta osapuolta siinä määrin kuin kyseessä ovat valtion edustajien ja valtion alamaisten väliset konfliktit; ja vastaavasti ei ole olemassa kolmatta osapuolta valtion edustajien tai –laitosten välillä. Sikäli kuin kyseessä ovat sopimukset valtion suhteessa sen kansalaisiin tai sen yhden osaston suhteessa toiseen osastoon, tällaiset sopimukset voivat olla sitovia ainoastaan valtiossa. Valtiota ei sido mikään muu paitsi sen omat itsensä hyväksymät ja toimeenpanemat säännöt, tarkoittaen rajoitukset joita se asettaa itselleen. Niin sanotusti suhteessa itseensä valtio on yhä luonnollisessa anarkian tilassa, jolle on tunnusomaista omavaltaisuus ja oma toimeenpano, koska ei ole olemassa korkeampaa valtiota, joka voisi tehdä siitä sitovan.

Lisäksi jos hyväksymme hobbesilaisen ajatuksen, että yhteisesti sovittujen sääntöjen toimeenpano vaatii jonkin riippumattoman ulkopuolisen osapuolen, tämä tosiasiallisesti tekisi mahdottomaksi valtion perustamisen. Itse asiassa se muodostaisi ratkaisevan argumentin valtio-instituutiota vastaan, tarkoittaen lopullisen päätäntävallan ja sovintomenettelyn monopolistia. Sillä tällöin täytyisi myös olla olemassa riippumaton kolmas osapuoli päättämässä jokaisessa konfliktitilanteessa minun (yksityisen kansalaisen) ja jonkin valtoin edustajan välillä, ja vastaavasti riippumattoman kolmannen osapuolen tulisi olla olemassa jokaista valtioiden välistä konfliktia (ja tulisi olla toinen riippumaton kolmas taho kolmansien osapuolten konfliktien tapauksessa) vaikkakin tämä luonnollisesti tarkoittaisi että tällainen valtio (tai mikä tahansa riippumaton kolmas osapuoli) ei olisi valtio kuten olen alussa määrittänyt, vaan yksinkertaisesti yksi monista vapaasti kilpailevista kolmansista osapuolista konfliktien sovittelijoina.

Joten päätän tämän seuraavasti: älyllinen tapaus valtiota vastaan vaikuttaa helpolta ja suoraviivaiselta. Mutta tämä ei tarkoita että se olisi käytännössä helppoa. Lähes jokainenhan on vakuuttunut, että valtio on välttämätön instituutio syistä joihin olen viitannut. Joten on hyvin kyseenalaista voidaanko taistelua valtiota vastaan voittaa yhtä helposti kuin se pelkästään älyllisellä tasolla teoreettisesti saattaa vaikuttaa. Kuitenkin vaikkakin se saattaisi olla mahdotonta, pidetään vähintäänkin hiukan hauskaa valtiollisen vastapuolen edustajien kustannuksella. Ja tässä tarkoituksessa ehdotan että aina ja väsymättömästi kohtaat heidät seuraavan arvoituksen kanssa: Oletetaan ryhmiä ihmisiä tietoisina konfliktien mahdollisuudesta; ja sitten joku ehdottaa ratkaisuna tähän ikuiseen ihmisen ongelmaan, että hänestä (jostakin) tehdään lopullinen sovittelija kaikissa konfliktitapauksissa, mukaan lukien ne konfliktit joissa hän on mukana. Olen varma että häntä pidetään joko vitsailijana tai henkisesti epävakaana, ja silti tämä on juuri mitä kaikki valtion puolestapuhujat ehdottavat.

Tämä artikkeli esiteltiin ensimmäistä kertaa Property and Freedom Society kolmannessa vuosikokouksessa Bodrumissa, Turkissa 22:na päivänä toukokuuta 2008.

Lataa PDF-versio
Alkuperäinen artikkeli: Reflections on the Origin and the Stability of the State